× 
 Från
 Till
 Metod

 

Personliga hälsningar

1 Vår syster Febe som tjänar* församlingen i Kenchrea* vill jag lägga ett gott ord för. 2 Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och hjälp henne med allt hon kan behöva från er. Hon har själv varit en hjälp* för många, även för mig.

3 Hälsa Prisca och Aquila*, mina medarbetare i Kristus Jesus. 4 De har riskerat sina liv* för mig, och inte bara jag utan alla hednakristna församlingar tackar dem. 5 Hälsa också församlingen som möts i deras hus.

Hälsa min älskade Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt* till Kristus. 6 Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. 7 Hälsa Andronicus och Junia*, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna* och som kom till Kristus före mig. 8 Hälsa min älskade Ampliatus i Herren. 9 Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och min älskade Stachys. 10 Hälsa Apelles, prövad i Kristus. Hälsa dem som tillhör Aristobulus familj. 11 Hälsa min landsman Herodion. Hälsa dem i Narcissus familj som tillhör Herren. 12 Hälsa Tryfena och Tryfosa som arbetar i Herren. Hälsa den älskade Persis, som har arbetat mycket i Herren. 13 Hälsa Rufus*, utvald i Herren, och hans mor som är en mor också för mig. 14 Hälsa Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och bröderna hos dem. 15 Hälsa Filologus och Julia, Nereus och hans syster, Olympas och alla heliga hos dem. 16 Hälsa varandra med en helig kyss. Alla Kristi församlingar hälsar er.

17 Jag uppmanar er, bröder, att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot* den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem, 18 för sådana människor tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med fina ord och vackert tal* bedrar de godtrogna människor. 19 Er lydnad är ju känd av alla. Därför gläder jag mig över er, men jag vill att ni ska vara kloka när det gäller det goda och oskyldiga när det gäller det onda. 20 Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er.

21 Min medarbetare Timoteus hälsar er liksom mina landsmän Lucius, Jason och Sosipater. 22 Jag, Tertius, som har skrivit ner detta brev, hälsar er i Herren. 23 Gaius, som är min och hela församlingens värd, hälsar er. Erastus*, stadens kassör, hälsar er, likaså brodern Quartus.

Lovprisning

25 Gud har makt att styrka er genom mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Han har avslöjat den hemlighet som i oändliga tider varit dold 26 men som nu har uppenbarats och gjorts känd genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning för att föra alla folk till trons lydnad. 27 Han är den ende vise Guden, och hans är äran genom Jesus Kristus i evighet. Amen.


Fotnoter
16:1tjänar   Annan översättning: "är diakon för" (jfr 1 Tim 3:8 , 11).
16:1Kenchrea   Korints hamnstad mot öst.
16:2hjälp   Annan översättning: "patron" (en rik och inflytelserik beskyddare).
16:3Prisca och Aquila   hade Paulus träffat i Korint, och de hade följt honom till Efesos på hans andra missionsresa (Apg 18:2f ).
16:4sina liv   Ordagrant: "sina halsar".
16:5Asiens förstlingsfrukt   Områdets allra förste kristne, liksom man vid skörden särskilt lyfte fram den första kärven inför Gud (3 Mos 23:10 ).
16:7Junia   Annan tolkning: "Junias" (ett mansnamn). Fornkyrkliga vittnesbörd och många handskrifters accentmarkeringar stöder dock kvinnonamnet.
16:7apostlarna   Ordet används här i vidare mening om församlingars sändebud (jfr ordet "missionär"). Se också 1 Kor 15:7 , 2 Kor 8:23 .
16:13Rufus   var troligen son till den Simon från Kyrene som bar Jesu kors (Mark 15:21 ).
16:17väcker anstöt mot   Annan översättning: "orsakar avfall, i strid mot".
16:18vackert tal   Annan översättning: "välsignelser".
16:23Erastus   Medhjälpare till Paulus (Apg 19:22 ) och stadskassör i Korint. Hans namn har hittats på en samtida inskription som berättar att han stenlade en gata i Korint på egen bekostnad.

Parallellställen
16:31 Kor 16:19 2 Tim 4:19.
16:51 Kor 16:15 19.
16:13Mark 15:21.
16:161 Kor 16:20 2 Kor 13:12 1 Tess 5:26 1 Petr 5:14.
16:17Matt 7:15 2 Tess 3:6 Tit 3:10 1 Joh 4:1.
16:18Fil 3:19 Kol 2:4.
16:19Jer 4:22 Matt 10:16 Rom 1:8 1 Kor 14:20.
16:201 Mos 3:15 Luk 10:18 Rom 15:33.
16:21Apg 16:1 Fil 2:19 1 Tim 1:2.
16:231 Kor 1:14 2 Tim 4:20.
16:25Ef 1:9 3:9 Kol 1:26.
16:26Rom 1:5 2 Tim 1:10.
16:271 Tim 1:17 6:16 Hebr 13:21.