× 
 Från
 Till
 Metod

 

Guds rättvisa dom över alla

1 Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du som dömer handlar på samma sätt. 2 Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. 3 Men menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa som dömer dem som handlar så och själv gör samma sak?

4 Eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? 5 Med ditt hårda och envisa hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, då Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras. 6Han ska löna var och en efter hans gärningar:*7 evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, 8 men vrede och straff åt dem som söker sitt eget och inte följer sanningen utan orättfärdigheten. 9 Nöd och ångest över varje människas själ som gör det onda, juden först men också greken, 10 men härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden först men också greken, 11 för Gud är inte partisk.

12 Alla som har syndat utan lag ska också gå under utan lag, och alla som har syndat under lagen ska dömas genom lagen. 13 Det är inte lagens hörare som är rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga.

14 För när hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag trots att de saknar lagen. 15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samveten och tankar som sinsemellan* anklagar eller till och med försvarar dem. 16 Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium jag fått genom Jesus Kristus*.

Även juden står under Guds dom

17 Du kallar dig jude och har din trygghet i lagen och din stolthet i Gud. 18 Du känner hans vilja och kan avgöra vad som är rätt, eftersom du är undervisad av lagen. 19 Du ser dig som en vägledare för blinda, ett ljus för dem som vandrar i mörker, 20 en uppfostrare för oförnuftiga och en lärare för omogna, eftersom du har kunskapen och sanningen formulerad i lagen.

21 Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte ska stjäla, du stjäl.*22 Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som avskyr avgudarna, du plundrar templen. 23 Du som berömmer dig av lagen, du vanärar Gud genom att bryta mot lagen.*24 Det står ju skrivet: För er skull hånas Guds namn bland hedningarna.*

25 Omskärelsen är till nytta om du håller lagen. Men är du en lagbrytare har du trots din omskärelse blivit oomskuren. 26 Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav, ska han då inte räknas som omskuren? 27 Den som av naturen är oomskuren men fullgör lagen ska döma dig som har lagens bokstav och omskärelsen men ändå är en lagbrytare. 28 Jude är man ju inte till det yttre, inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen. 29 Jude är man i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud.


Fotnoter
2:6 Ps 62:3 , Ords 24:12 .
2:15sinsemellan   Annan översättning: "ömsom".
2:16allt enligt det evangelium jag fått genom Jesus Kristus   Annan översättning: "genom Jesus Kristus enligt det evangelium jag fått".
2:21f Enligt en annan tolkning är meningarna i vers 21-23 frågor.
2:22plundrar templen   Enligt lagen var det strängt förbjudet att ta i sin ägo föremål som orenats genom avgudadyrkan (5 Mos 7:25f ).
2:24Jes 52:5 (Septuaginta).

Parallellställen
2:12 Sam 12:5f Matt 7:1f 1 Kor 4:5.
2:42 Petr 3:9 15 Upp 2:21.
2:55 Mos 32:35 Rom 9:22 Upp 6:17.
2:6Ps 62:13 Matt 16:27 2 Kor 5:10 Upp 22:12.
2:72 Tess 1:6f.
2:9Rom 1:16 3:9.
2:115 Mos 10:17 Apg 10:34 Gal 2:6 Ef 6:9 1 Petr 1:17.
2:13Matt 7:21 Rom 8:4 10:3 Jak 1:22 25 1 Joh 3:7.
2:14Apg 10:35.
2:15Rom 1:32.
2:16Pred 12:14 Matt 25:31f Rom 14:10 1 Kor 4:5.
2:17Luk 18:11 Joh 8:33.
2:18Fil 1:10.
2:19Matt 15:14.
2:21Ps 50:16f Matt 23:3f.
2:225 Mos 7:25.
2:24Hes 36:20f.
2:26Gal 5:6.
2:28Joh 8:39 Rom 9:7 Gal 6:15.
2:295 Mos 10:16 Jer 4:4 Fil 3:2f Kol 2:11.