× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

1 Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, och vår broder Sostenes*. 2 Till Guds församling i Korint*, de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus, tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där de eller vi bor*. 3 Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.

Tack till Gud

4 Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. 5 I honom har ni blivit rika på allt, på allt tal* och all insikt, 6 eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er*. 7 Därför saknar ni inte någon nådegåva medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. 8 Han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. 9 Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.

Splittring i församlingen

10 I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder*, att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. 11 Av Chloes folk* har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. 12 Vad jag menar är att ni var och en säger: "Jag håller mig till Paulus" eller "Jag håller mig till Apollos*" eller "Jag håller mig till Kefas*" eller "Jag håller mig till Kristus". 13 Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? Eller var det i Paulus namn ni blev döpta?

14 Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon av er utom Crispus* och Gaius*, 15 så att ingen kan säga att ni blev döpta i mitt namn. 16 Jo, Stefanas* familj har jag också döpt. Annars vet jag inte om jag har döpt någon annan. 17 Kristus har ju inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangeliet, men inte med vältalig vishet* så att Kristi kors förlorar sin kraft.

Kristus är Guds vishet

18 Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd.*20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer*? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?

21 När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. 22 Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, 23 men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap.*24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. 25 Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.

26 Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga, inte många förnäma. 27 Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka, 28 och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, 29 för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. 30 Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det ska bli som det står skrivet: Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren*.


Inledning till boken
Första Korintierbrevet skrevs av aposteln Paulus under hans tid i Efesos i mitten av 50-talet e Kr (16:8, se även Apg 19:10). Aposteln har sänt ett tidigare brev till församlingen (5:9) och svarar nu på ett brev som de har skickat (7:1), troligen buret av Stefanas (16:17, se även 1:11). Första Korintierbrevet behandlar moraliska och läromässiga problem inom församlingen.


Fotnoter
1:1Sostenes   Sannolikt en omvänd synagogföreståndare i Efesos (Apg 18:17 ) som skrev ner brevet efter Paulus diktamen.
1:2Korint   En blomstrande handelsstad och huvudort i provinsen Achaia, känd för sin lyx och sina laster.
1:2plats där de eller vi bor   Annan översättning: "plats, deras och vår Herre".
1:5allt tal   Annan översättning: "all tanke".
1:6hos er   Annan översättning: "i er".
1:10bröder   Annan översättning: "syskon". Grekiskan tilltalar liksom t ex spanskan en blandad grupp (jfr kap 7) i maskulinum, som "bröder".
1:11Chloes folk    Syftar antingen på Chloes familj och tjänstefolk eller på en kristen församling som samlades i hennes hus.
1:12Apollos    var en lärd och skicklig förkunnare som hade kommit till Korint efter Paulus (Apg 18:24-27 ).
1:12Kefas   Dvs aposteln Petrus (se Joh 1:42 ).
1:14Crispus   En synagogföreståndare som blev omvänd tidigt under Paulus verksamhet i Korint (Apg 18:8 ).
1:14Gaius   En troligen välbärgad kristen som hade upplåtit sitt hus åt Paulus och församlingen (Rom 16:23 ).
1:16Stefanas   Den förste som kom till tro i Korint, nu en av ledarna i församlingen (16:15 ).
1:17vältalig vishet   Talekonsten skattades skyhögt i antikens Grekland. Paulus prioriterade i stället innehållet över framförandet (jfr 1 Kor 2:1 , 2 Kor 11:6 ).
1:19 Jes 29:14 .
1:20debattörer   Udden är här riktad mot den tidens grekiska filosofer med vilka Paulus hade diskuterat strax före sin ankomst till Korint (Apg 17:18 , 18:1 ).
1:23en stötesten för judar   För judarna var det svårt att tänka sig en korsfäst Messias, eftersom Mose lag säger: "Den som har blivit upphängd är en Guds förbannelse" (5 Mos 21:23 ). Jfr dock Gal 3:13 .
1:31 Jer 9:24 .

Parallellställen
1:1Apg 18:17.
1:21 Kor 6:11.
1:4Rom 1:8.
1:52 Kor 8:7.
1:7Fil 3:20 Tit 2:13.
1:8Fil 1:6 1 Tess 3:13.
1:91 Tess 5:24.
1:10Rom 12:16 Fil 2:2.
1:12Joh 1:42 Apg 18:24 1 Kor 3:4.
1:14Apg 18:8 Rom 16:23.
1:161 Kor 16:15 17.
1:171 Kor 2:1f 13.
1:18Rom 1:16 1 Kor 2:14.
1:20Job 12:17 Rom 1:22.
1:21Luk 10:21.
1:24Rom 1:16.
1:29Rom 3:23 27.
1:301 Kor 6:11 2 Kor 5:21.