× 
 Från
 Till
 Metod

 

Salomos palats

1 Det tog tretton år* innan Salomo fick sitt eget hus färdigt. 2 Han byggde Libanonskogshuset hundra alnar långt, femtio alnar brett och trettio alnar* högt med fyra rader pelare av cederträ och med huggna bjälkar av cederträ på pelarna. 3 Huset hade också ett tak av cederträ över bjälkarna, som vilade på fyrtiofem pelare, femton i varje rad. 4 Det hade bjälklag i tre rader.

Fönsteröppningarna satt mitt emot varandra i tre omgångar. 5 Alla dörröppningar och dörrposter var fyrkantiga, av bjälkar. Fönsteröppningarna satt mitt emot varandra i tre omgångar.

6 Dessutom gjorde han pelarhallen femtio alnar lång och trettio alnar* bred, och framför den också ett förhus med pelare och med ett trapphus framför dessa. 7 Och han gjorde tronhallen, domshallen, där han skulle skipa rätt. Den var täckt med cederträ från golv till tak. 8 Hans eget hus där han själv skulle bo, på den andra gården innanför förhuset, var byggt på samma sätt. Salomo byggde också ett hus, likadant som detta förhus, åt faraos dotter som han hade tagit till hustru.

9 Allt detta var av dyrbara stenar, huggna efter mått som byggnadsblock och sågade med såg* invändigt och utvändigt, ända från grunden upp till taklisterna, och likaså allt därutanför, ända till den stora förgårdsmuren. 10 Grunden var lagd med dyrbara och stora stenar som var tio och åtta alnar* långa. 11 Ovanpå dessa låg dyrbara stenar, huggna efter mått, och cederbjälkar. 12 Den stora förgårdsmuren runt om var uppförd av tre varv huggna stenar och ett varv huggna bjälkar av cederträ. Så var det också med den inre förgårdsmuren till Herrens hus och likaså med husets förhus.

13 Kung Salomo sände bud och hämtade Hiram från Tyrus*. 14 Han var son till en änka av Naftali stam*, och hans far var en tyrisk man som var kopparsmed. Hiram var full av konstnärlig begåvning, förstånd och kunskap att göra alla slags arbeten i koppar. Han kom till kung Salomo och utförde alla hans arbeten.

Jakin och Boas

15 Hiram tillverkade de båda pelarna av koppar. Arton alnar hög var den ena pelaren, och en tråd som var tolv alnar* lång mätte omkretsen av den andra pelaren. 16 Han gjorde också två pelarhuvuden, gjutna av koppar, som skulle sättas ovanpå pelarna. Varje pelarhuvud var fem alnar högt. 17 Nätlika utsmyckningar som bildade ett flätverk, och hängprydnader i form av kedjor fanns på pelarhuvudena som satt ovanpå pelarna, sju på varje pelarhuvud. 18 Han gjorde pelarna så att två rader gick runt om det ena flätverket som täckte pelarhuvudena, som höjde sig över granatäpplena. Likadant gjorde han på det andra pelarhuvudet. 19 Pelarhuvudena, som satt ovanpå pelarna inne i förhuset, var formade som liljor och mätte fyra alnar. 20 På båda pelarna fanns pelarhuvuden, upptill vid den bukformiga delen in emot flätverket.

Granatäpplena var tvåhundra i rader runt om, över det andra pelarhuvudet. 21 Pelarna reste han vid förhuset till tempelsalen. Pelaren som han reste på högra sidan gav han namnet Jakin, och den han reste på vänstra sidan gav han namnet Boas*. 22 Överst var pelarna formade som liljor. Så blev arbetet med pelarna fullbordat.

Kopparhavet

23 Hiram gjorde också havet i gjutet arbete. Det var tio alnar från ena kanten till den andra, helt runt och fem alnar högt. Ett snöre som var trettio alnar* långt mätte omkretsen. 24 Under kanten satt gurkfrukter som omgav det och gick runt om havet. Det var tio alnar brett*. Gurkfrukterna satt i två rader och var gjutna i ett stycke med det övriga.

25 Havet stod på tolv oxar. Tre var vända mot norr, tre mot väster, tre mot söder och tre mot öster. Havet vilade ovanpå oxarna, och alla hade bakdelen vänd inåt. 26 Havets tjocklek var en handsbredd, och kanten var gjord som kanten på en bägare och liknade en utslagen lilja. Det rymde tvåtusen bat*.

Kopparställ för tvättkaren

27 Dessutom gjorde han de tio tvättställen av koppar. Varje tvättställ var fyra alnar långt, fyra alnar brett och tre alnar* högt. 28 Dessa tvättställ var gjorda på följande sätt: De var försedda med sidolister som hade sin plats mellan hörnlisterna. 29 På dessa sidolister mellan hörnlisterna fanns lejon, tjurar och keruber avbildade och likaså upptill på hörnlisterna. Under lejonen och tjurarna hängde blomsterslingor ner. 30 Varje ställ hade fyra hjul av koppar med axlar av koppar, och de fyra fötterna var försedda med bärarmar. Dessa bärarmar var gjutna och satt under karet, och mitt för var och en satt blomsterslingor. 31 Sin öppning hade det inom kransstycket som höjde sig en aln uppåt. Öppningen i denna var rund. Det var gjort så att det kunde tjäna som underlag, och det mätte en och en halv aln. Det fanns också ornament på öppningen. Men sidolisterna till det var fyrkantiga, inte runda. 32 De fyra hjulen satt under sidolisterna, och hjulens hållare var fästa vid stället. Varje hjul mätte en och en halv aln. 33 Hjulen var gjorda som vagnshjul. Deras axlar, ringar, ekrar och nav var alla gjutna.

34 Fyra bärarmar fanns på varje ställ i de fyra hörnen. Bärarmarna var gjorda i ett stycke med sitt ställ. 35 Överst på varje ställ var en helt och hållet rund upphöjning, en halv aln hög. Upptill på varje ställ satt hållare och sidolister, gjorda i ett stycke med det. 36 På hållarnas ytor och på sidolisterna graverade han in keruber, lejon och palmer där utrymme fanns på var och en. Han gjorde också blomsterslingor runt omkring. 37 På samma sätt gjorde han de tio tvättställen. Alla var gjutna på samma sätt och hade samma mått och samma form.

38 Han gjorde också tio tvättkar av koppar. Varje tvättkar rymde fyrtio batmått och mätte fyra alnar*. Till vart och ett av de tio ställen gjordes ett tvättkar. 39 Han ställde fem av tvättställen på högra sidan om huset och fem på vänstra sidan om huset. Havet ställde han på högra sidan om huset, åt sydost. 40 Hiram gjorde dessa tvättkar och likaså skovlarna och skålarna.

Föremålen i Herrens hus

Så slutförde Hiram allt det arbete som han skulle göra åt kung Salomo för Herrens hus. 41 Han gjorde två pelare och två klotformiga pelarhuvuden ovanpå pelarna samt de två flätverk som skulle täcka de båda klotformiga pelarhuvuden som satt ovanpå pelarna, 42 dessutom de fyrahundra granatäpplena till de båda flätverken, två rader granatäpplen till varje flätverk, för att de båda klotformiga pelarhuvuden som satt uppe på pelarna skulle bli täckta, 43 vidare de tio tvättställen och de tio karen på tvättställen, 44 och även havet – det var bara ett – och de tolv oxarna under havet, 45 vidare askkärlen, skovlarna och skålarna. Alla dessa föremål, som Hiram gjorde åt kung Salomo för Herrens hus, var av polerad koppar. 46 På Jordanslätten lät kungen gjuta det i lerformar mellan Suckot och Saretan. 47 På grund av den mycket stora mängden lämnade Salomo alla föremålen ovägda, och därför blev kopparens vikt inte fastställd.

48 Salomo gjorde alla de föremål som skulle finnas i Herrens hus: det gyllene altaret, det gyllene bordet där skådebröden skulle ligga, 49 så också ljusstakarna, fem på högra sidan och fem på vänstra framför koret. De var av fint guld, med blomverk, lampor och lamptänger av guld.

50 Dessutom gjorde han faten, knivarna, skålarna, bägarna och fyrfaten av fint guld, och gångjärnen av guld till de dörrar som ledde till det innersta av huset, det allra heligaste, och till de dörrar i huset som ledde till tempelsalen.

51 Sedan allt det arbete som kung Salomo lät utföra på Herrens hus var färdigt, förde Salomo in dit vad hans far David hade helgat åt Herren: silvret, guldet och kärlen. Detta lade han in i skattkamrarna i Herrens hus.


Fotnoter
7:1tretton år ... sitt eget hus   Ca 959-946 f Kr. Jfr Pred 2:4f .
7:2hundra … femtio … trettio alnar   Nästan 50 x 25 x 15 meter.
7:6femtio … trettio alnar   Nästan 25 x 15 meter.
7:9sågade med såg   Områdets mjuka kalksten kunde sågas loss men hårdnade i kontakt med luft.
7:10tio och åtta alnar   Nästan 5 meter och 4 meter.
7:13Hiram från Tyrus   Hantverkare hos kung Hiram (kap 5). Kallas i 2 Krön 2:13 Huram-Abi (”Huram min fader”).
7:14en änka av Naftali stam   Ingift i Naftali men härstammade från Dans stam (2 Krön 2:14 ).
7:15Arton … tolv alnar   Nästan 9 meter hög och 6 meter i omkrets.
7:21Jakin … Boas   Betyder ”ska upprätta” och ”har styrka”.
7:23tio … fem … trettio alnar   Nästan 5 meter i diameter, 2,5 meter högt och 15 meter i omkrets.
7:24var tio alnar brett   Annan översättning: ”fanns tio (gurkfrukter) per aln”.
7:26tvåtusen bat   Ca 45 000 liter.
7:27fyra … tre alnar   Nästan 2 x 2 x 1,5 meter.
7:38fyrtio batmått … fyra alnar   Ca 900 liter och nästan 2 meter.

Parallellställen
7:81 Kung 3:1 9:24 2 Krön 8:11.
7:132 Krön 2:13f.
7:142 Mos 31:3f.
7:152 Kung 25:17 2 Krön 3:15f 4:12f Jer 52:21f.
7:232 Krön 4:2f Jer 52:20.
7:272 Krön 4:14.
7:382 Krön 4:6.
7:392 Krön 4:10.
7:402 Mos 27:3 2 Krön 4:11f.
7:482 Krön 4:19f.
7:492 Krön 4:7.
7:512 Sam 8:7f 2 Krön 5:1.