× 
 Från
 Till
 Metod

 

Isak i Gerar

1 Det blev svält i landet igen, efter den första svältperioden som hade inträffat på Abrahams tid*. Isak begav sig då till filisteernas kung Abimelek* i Gerar. 2 Där uppenbarade Herren sig för honom och sade: ”Dra inte ner till Egypten utan bo kvar i det land som jag säger dig. 3 Stanna som främling här i landet. Jag ska vara med dig och välsigna dig, för jag ska ge dig och dina efterkommande alla dessa landområden, och jag ska hålla den ed som jag gett din far Abraham. 4 Jag ska göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen, och jag ska ge dina efterkommande alla dessa landområden. Och i din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade*, 5 eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat: mina befallningar, föreskrifter och lagar.”

6 Så stannade Isak i Gerar. 7 När männen på orten frågade om hans hustru, sade han: ”Hon är min syster”, för han var rädd för att säga: ”min hustru”. Han tänkte: ”Männen här på platsen kan slå ihjäl mig för Rebeckas skull, eftersom hon är så vacker.”

8 Men när han hade varit där en längre tid, hände det att filisteernas kung Abimelek tittade ut genom fönstret och fick se Isak kela med sin hustru Rebecka. 9 Abimelek kallade till sig Isak och sade: ”Hon är ju din hustru! Hur kunde du säga att hon är din syster?” Isak svarade honom: ”Jag tänkte att jag annars kunde bli dödad för hennes skull.” 10 Då sade Abimelek: ”Vad har du gjort mot oss? Hur lätt kunde inte någon i vårt folk ha legat med din hustru? Och då hade du dragit skuld över oss.” 11 Sedan befallde Abimelek hela folket: ”Den som rör den här mannen eller hans hustru ska straffas med döden.”

12 Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt*, för Herren välsignade honom. 13 Han blev en mäktig man, och hans egendom växte mer och mer. Till slut var han mycket rik. 14 Han ägde så mycket får och kor och hade så många tjänare att filisteerna blev avundsjuka på honom. 15 Alla brunnar som hans fars tjänare hade grävt medan hans far Abraham levde, fyllde filisteerna igen med jord. 16 Abimelek sade till Isak: ”Flytta bort från oss! Du har blivit alldeles för mäktig för oss.” 17 Då flyttade Isak därifrån och slog sig ner i Gerars dalgång* och bodde där.

18 Isak grävde på nytt fram de vattenbrunnar som hade grävts på hans far Abrahams tid men fyllts igen av filisteerna efter Abrahams död. Och han gav dem samma namn som hans far hade gett dem. 19 När Isaks tjänare grävde i dalen, fann de en källa med rinnande vatten*.

20 Herdarna från Gerar började då tvista med Isaks herdar och sade: ”Vattnet är vårt!” Därför gav han brunnen namnet* Esek, eftersom de hade grälat med honom. 21 Därefter grävde Isaks tjänare en annan brunn, men de började tvista om den också. Då gav han den namnet Sitna. 22 Sedan bröt han upp därifrån och grävde ännu en brunn. Den tvistade de inte om. Därför gav han den namnet Rehobot och sade: ”Nu har Herren gett oss utrymme så att vi kan växa* här i landet.”

23 Därifrån drog Isak upp till Beer-Sheba. 24 Den natten uppenbarade sig Herren för honom och sade: ”Jag är din far Abrahams Gud. Var inte rädd! Jag är med dig, och jag ska välsigna dig och göra din avkomma talrik för min tjänare Abrahams skull”. 25 Då byggde han ett altare där och åkallade Herrens namn och slog upp sitt tält. Och Isaks tjänare grävde där en brunn.

Isak och Abimelek sluter förbund

26 Abimelek kom till honom från Gerar tillsammans med sin vän Ahussat och sin befälhavare Pikol. 27 Men Isak sade till dem: ”Varför kommer ni till mig, ni som hatade mig och drev bort mig från er?” 28 De svarade: ”Vi har tydligt sett att Herren är med dig. Därför tänkte vi att vi borde ge varandra en ed och sluta förbund: 29 Du ska inte göra oss något ont, liksom vi inte har ofredat dig utan bara gjort dig gott och låtit dig gå i frid. Du är nu välsignad av Herren.” 30 Då ordnade Isak en festmåltid för dem, och de åt och drack. 31 De steg upp tidigt nästa morgon och svor varandra eden. Sedan sände Isak i väg dem, och de gick ifrån honom i frid.

32 Samma dag kom Isaks tjänare och berättade för honom om brunnen som de grävt och sade till honom: ”Vi har funnit vatten.” 33 Och han kallade den Shiba. Därför heter staden Beer-Sheba* än i dag.

Esaus hustrur

34 När Esau var fyrtio år* tog han till hustrur Judit, dotter till hetiten Beeri, och Basemat, dotter till hetiten Elon. 35 Men de blev en hjärtesorg för Isak och Rebecka.


Fotnoter
26:1på Abrahams tid   Isak upprepar sin fars handlingssätt (12:10f , 20:1f ).
26:1Abimelek   Sannolikt son eller sonson till den Abimelek som nämns i 1 Mos 20:2 .
26:4välsignade   Här upprepas löftet till Isak om frälsning för alla folk (jfr 12:3 , 22:18 ).
26:12hundrafalt   En övernaturligt rik skörd (citeras av Jesus i Matt 13:8 ). I förmodern tid har svenska skördar normalt gett mindre än tiofalt jämfört med utsädet.
26:17Gerars dalgång   Torr flodbädd öster om Gerar mot Beer-Sheba (vers 23), Isaks tidigare boplats (jfr 22:19 ).
26:19rinnande vatten   Ordagrant: ”levande vatten” (jfr Jer 2:13 , Joh 4:10 , 7:38 ).
26:20gav … namnet   Anspråk på äganderätt. De tre namnen betyder ”gräl”, ”strid” och ”utrymme”.
26:22växa   Ordagrant: ”vara fruktsamma” (jfr 1:28 , 17:6 ).
26:33Shiba … Beer-Sheba   Betyder ”ed” och ”edsbrunn” (jfr 21:31 ).
26:34När Esau var fyrtio år   Ca 1966 f Kr.

Parallellställen
26:11 Mos 12:10.
26:41 Mos 12:3 13:15 18:18 22:18 28:14.
26:71 Mos 12:13f 20:2f.
26:11Ps 105:15.
26:151 Mos 21:15.
26:241 Mos 12:2 15:1 17:7 2 Mos 3:6.
26:251 Mos 12:8.
26:261 Mos 21:22f.
26:331 Mos 21:31.
26:341 Mos 36:2f.
26:351 Mos 27:46.