× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

1 Från den gamle* till den utvalda frun och hennes barn, som jag i sanning älskar – och inte bara jag, utan alla som har lärt känna sanningen. 2 Vi älskar dem på grund av sanningen, som förblir i oss och ska vara med oss i evighet. 3 Nåd, barmhärtighet och frid vare med oss från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns Son, i sanning och kärlek.

Trohet mot Kristi budskap

4 Jag blev mycket glad när jag fann sådana bland dina barn som lever i sanningen, efter det bud som vi har fått från Fadern. 5 Och nu ber jag dig, min fru – det är inget nytt bud jag ger dig, utan det som vi haft från början – låt oss älska varandra. 6 Och detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början: att ni ska leva i kärleken.

7 Det finns ju många bedragare som har gått ut i världen, de som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet*. Sådan är Bedragaren, Antikrist. 8 Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för* utan får full lön. 9 Den som går vidare och inte blir kvar i Kristi lära, han har inte Gud. Den som blir kvar i hans lära, han har både Fadern och Sonen. 10 Om någon kommer till er* och inte har med sig denna lära ska ni inte ta emot honom i ert hem* eller hälsa honom välkommen. 11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.

Slutord

12 Jag har mycket att säga er, men jag vill inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas i stället kunna komma till er och tala med er ansikte mot ansikte, så att vår glädje blir fullkomlig. 13 Din utvalda systers barn* hälsar till dig.


Inledning till boken
Författaren till Andra Johannesbrevet kallar sig "den gamle" (grek. presbýteros) och var tydligen känd av församlingen ("den utvalda frun", vers 1) under detta namn. Beteckningen passar väl in på aposteln Johannes, som enligt traditionen nådde en mycket hög ålder och är författare till brevet. Troligen är brevet skrivet mot slutet av hans liv under 80- eller 90-talet e Kr.


Fotnoter
1den gamle   Annan översättning: "den äldste", i betydelsen församlingsledare (jfr Apg 14:23 , Tit 1:5 , 1 Petr 5:1 ).
7bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet   Annan översättning: "bekänner Jesus Kristus som kommen i köttet". De gnostiska irrlärarna trodde på en rent andlig frälsare och för­nekade därför inkarnationen.
8det vi har arbetat för   Andra handskrifter: "det ni har arbetat för".
10Om någon kommer till er    En resande förkunnare (som "har med sig … lära"), inte en vanlig besökare.
10i ert hem   Under NT:s tid firades gudstjänsten i hemmen (jfr 1 Kor 16:19 , Kol 4:15 ).
13Din utvalda systers barn   De troende i församlingen från vilken aposteln Johannes skrev brevet, troligen Efesos.

Parallellställen
11 Petr 5:1 13 3 Joh v 1.
2Joh 8:31f.
31 Tim 1:2.
43 Joh v 3f.
51 Joh 2:7.
61 Joh 5:3.
71 Joh 2:18.
8Joh 6:27f.
91 Joh 2:23f.
10Matt 10:13f Rom 16:17 Tit 3:10.
111 Tim 5:22.
123 Joh v 13f.