× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ahas blir kung i Juda

1 I Pekas, Remaljas sons, sjuttonde regeringsår blev Ahas, Jotams son, kung i Juda. 2 Ahas var tjugo år när han blev kung, och han regerade sexton år* i Jerusalem. Han gjorde inte det som var rätt i Herren sin Guds ögon så som hans fader David, 3 utan vandrade på samma vägar som Israels kungar. Han lät också sin son gå genom eld efter den avskyvärda seden hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. 4 Och han bar fram offer och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd.

5 På den tiden drog kung Resin av Aram och Peka*, Remaljas son, Israels kung, upp för att erövra Jerusalem. De belägrade Ahas men kunde inte erövra staden. 6 Vid samma tid vann kung Resin av Aram tillbaka Elat åt Aram och drev Juda män från Elat. Därefter kom edomiterna till Elat och bosatte sig där, och där bor de än i dag.

7 Men Ahas skickade sändebud till Tiglat-Pileser, kungen i Assyrien, och lät säga: ”Jag är din tjänare och din son. Dra upp hit och rädda mig från Arams kung och från Israels kung, för de har överfallit mig.” 8 Ahas tog det silver och guld som fanns i Herrens hus och i kungapalatsets skattkammare och sände det som gåva* till kungen av Assyrien. 9 Och Assyriens kung lyssnade till honom och drog upp mot Damaskus och intog det* och förde bort folket till Kir och dödade Resin.

10 Kung Ahas reste sedan till Damaskus för att möta den assyriske kungen Tiglat-Pileser där. När kung Ahas fick se altaret som fanns i Damaskus, skickade han en ritning av altaret till prästen Uria med en beskrivning av hur det var byggt. 11 Sedan byggde prästen Uria altaret. Helt efter den beskrivning som kung Ahas hade sänt honom från Damaskus gjorde prästen Uria det färdigt innan kung Ahas kom tillbaka från Damaskus. 12 När kungen efter sin hemkomst från Damaskus fick se altaret, trädde han fram till altaret och steg upp till det. 13 Därefter offrade han sitt brännoffer och matoffer och hällde ut sitt dryckesoffer. Blodet av det gemenskapsoffer som han offrade stänkte han på altaret. 14 Men kopparaltaret som stod inför Herrens ansikte flyttade han undan från husets framsida, från platsen mellan det nya altaret och Herrens hus, och ställde det på norra sidan om detta altare. 15 Kung Ahas befallde prästen Uria: ”På det stora altaret ska du bränna morgonens brännoffer och kvällens matoffer, likaså kungens brännoffer tillsammans med hans matoffer, samt brännoffer, matoffer och dryckesoffer för allt folk i landet. Allt blod av såväl brännoffer som slaktoffer ska du stänka på det. Men kopparaltaret ska jag tänka till om*.” 16 Prästen Uria gjorde precis som kung Ahas befallde honom.

17 Kung Ahas bröt också loss sidolisterna på tvättställen och tog bort karen från dem. Havet lyfte han ner från kopparoxarna* som stod under det och ställde det på ett stengolv. 18 Den täckta sabbatsgången som man byggt vid huset och likaså kungens yttre ingångsväg förlade han inom Herrens hus för den assyriske kungens skull.

19 Vad som mer finns att säga om Ahas och vad han gjorde, det är skrivet i Juda kungars krönika.

20 Ahas gick till vila hos sina fäder och blev begravd hos sina fäder i Davids stad, och hans son Hiskia blev kung efter honom.


Fotnoter
16:1fAhas … sexton år   Ca 732-715 f Kr, samregent med sin far Jotam redan från 735 f Kr. Ahas betyder ”griper”. Ett avtryck av hans personliga sigill finns bevarat, med orden ”Ahas, Jotams son, kung av Juda”. Se även 2 Krön 28.
16:5Resin … Peka   Jesaja förkunnade tröst och vägledning in i denna situation (Jes 7- 8).
16:8sände det som gåva   Mottagandet av Ahas tribut bekräftas i en inskription av Tiglat-Pileser III.
16:9intog det   Damaskus föll år 732 f Kr, förutsagt av Jesaja (Jes 8:4 ).
16:15tänka till om   Annan översättning: ”söka svar med” (genom teckentydning).
16:17tog bort karen … kopparoxarna   Troligen för att ge koppar i tribut till Assyrien (vers 8).

Parallellställen
16:12 Krön 28:1f.
16:33 Mos 18:21 5 Mos 12:31 18:10 2 Kung 8:18.
16:42 Kung 14:4 17:10 Jer 2:20.
16:52 Kung 15:37 2 Krön 28:4f Jes 7:1.
16:61 Kung 9:26 2 Kung 14:22 2 Krön 26:2.
16:72 Kung 15:29 2 Krön 28:16.
16:81 Kung 15:18f 2 Kung 12:18 18:15.
16:9Amos 1:5 Jes 22:6.
16:142 Krön 4:1.
16:171 Kung 7:23f.
16:202 Kung 18:1f 2 Krön 28:27.