× 
 Från
 Till
 Metod

 

En sista förmaning

Kapitel 4

1 Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike:2 predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning.3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.*5 Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.

Aposteln inför döden

6 Själv offras jag redan som ett drickoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne.7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst.

Personliga hälsningar

9 Gör allt du kan för att snart komma till mig.10 Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Tessalonika. Krescens har rest till Galatien och Titus till Dalmatien.11 Lukas är den ende som är hos mig. Ta med dig Markus hit. Han är till hjälp i min tjänst.12 Tykikus har jag sänt till Efesus.13 När du kommer, så ta med dig manteln som jag lämnade kvar hos Karpus i Troas, och böckerna, framför allt pergamentskrifterna.
14 Kopparsmeden Alexander har gjort mig mycket ont. Herren skall vedergälla honom efter hans gärningar.15 Du måste också själv vara på din vakt för honom, ty han har häftigt satt sig upp mot vår förkunnelse.16 När jag försvarade mig första gången kom ingen till min hjälp, utan alla övergav mig. Måtte inte detta tillräknas dem.17 Men Herren hjälpte mig och gav mig kraft, för att jag skulle fullfölja förkunnelsen och alla folk få höra den. Så blev jag räddad ur lejonets gap.*18 Herren skall också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.
19 Hälsa till Priska, Akvila och Onesiforus familj.20 Erastus stannade kvar i Korint, men Trofimus lämnade jag i Miletus, eftersom han var sjuk.21 Skynda dig hit före vintern. Eubulus hälsar till dig, liksom Pudens, Linus, Klaudia och alla bröderna.22 Herren vare med din ande. Nåd vare med er.

Fotnoter
4:4myter Se not till 1 Tim 1:4 .
4:17lejonets gap Troligen en bild för räddning ur yttersta livsfara, eftersom aposteln som romersk medborgare inte kunde dömas att kastas för vilddjuren.