× 
 Från
 Till
 Metod

 

Paulus resa till Rom

Kapitel 27

1 När det var bestämt att vi skulle avsegla till Italien, överlämnade man Paulus och några andra fångar till en officer som hette Julius och som tillhörde den kejserliga vakten.2 Vi gick ombord på ett fartyg från Adramyttium som skulle gå till hamnar i Asien, och avseglade. Aristarkus, en makedonier från Tessalonika, var med oss.3 Dagen därpå lade vi till i Sidon, och Julius som behandlade Paulus väl, lät honom gå till sina vänner för att få den hjälp han behövde.4 När vi hade lagt ut därifrån, seglade vi i lä av Cypern, eftersom vi hade motvind.5 Och sedan vi seglat över öppna havet längs kusten av Cilicien och Pamfylien, lade vi till vid Myra i Lykien.6 Där fann officeren ett skepp från Alexandria som skulle segla till Italien, och han tog oss ombord på det.7 Under åtskilliga dagar gick seglingen långsamt, och då vi med knapp nöd hade nått Knidus och vinden inte tillät oss fortsätta, seglade vi i lä av Kreta vid Salmone.8 Och sedan vi med stor svårighet hade följt kusten, kom vi till en plats som heter Goda hamnarna, nära staden Lasea.
9 Eftersom det hade gått en lång tid och sjöresan blivit farlig - fastedagen* var redan förbi - varnade Paulus dem10 och sade: "Ni män, jag ser att den här sjöresan kommer att bli riskfylld och medföra stor förlust inte bara av last och skepp utan också av våra liv."11 Men officeren litade på styrmannen och skeppets ägare och inte på det Paulus sade.12 Och då hamnen inte var en lämplig plats för övervintring, beslöt flertalet att lägga ut därifrån och försöka nå Fenix, en hamn på Kreta som ligger öppen mot sydväst och nordväst. Där ville de tillbringa vintern.

Stormen

13 När så en svag sydlig vind blåste upp, menade de att de kunde genomföra vad de hade föresatt sig. De lättade ankar och seglade längs Kretas kust.14 Inte långt därefter svepte en kraftig virvelstorm, den så kallade Nordosten, ner från ön.15 Då skeppet fångades upp av den och inte kunde hålla upp mot vinden, gav vi efter och lät det driva.16 Vi kom i lä bakom en liten ö som heter Kauda och lyckades med knapp nöd bärga skeppsbåten.17 När de hade dragit upp den, tog de nödutrustningen i bruk och slog trossar om skrovet. Och eftersom de var rädda att de skulle kastas upp på Syrtenbankarna, lade de ut drivankaret* och lät skeppet driva.18 Då vi var hårt ansatta av stormen, började de dagen därpå kasta lasten överbord,19 och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning överbord.20 Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn, och stormen låg på, så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning.
21 De hade nu inte ätit på länge. Då steg Paulus fram mitt ibland dem och sade: "Ni män borde ha lytt mitt råd att inte lägga ut från Kreta och så undvikit denna skada och förlust.22 Och nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inte en enda av er skall mista livet, bara fartyget skall gå under.23 En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig i natt,24 och han sade: Frukta inte, Paulus. Du skall stå inför kejsaren. Och se, alla dem som seglar med dig har Gud skänkt dig.25 Var därför vid gott mod, ni män. Ty den tilltron har jag till Gud att det blir som han har sagt mig.26 Men vi måste kastas upp på en ö."

Skeppsbrottet

27 Den fjortonde natten kom och vi drev omkring på Adriatiska havet. Vid midnatt började sjömännen förstå att de närmade sig land.28 De lodade och fann tjugo famnars djup. Kort därefter lodade de igen och fann att djupet var femton famnar.29 De var rädda för att vi skulle driva upp på något skarpt skär och kastade därför ut fyra ankare från aktern och längtade efter att det skulle bli dag.30 Men sjömännen gjorde ett försök att fly från skeppet och firade ner skeppsbåten i sjön under förevändning att de skulle kasta ut ankare från fören.31 Paulus sade till officeren och soldaterna: "Om inte dessa stannar kvar ombord, kan ni inte räddas."32 Då kapade soldaterna trossarna på skeppsbåten och lät den driva.
33 Just innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. Han sade: "I fjorton dagar har ni nu väntat och varit utan mat och inte ätit något.34 Därför uppmanar jag er att äta. Det behöver ni för att bli räddade, för ingen av er skall förlora så mycket som ett hårstrå på sitt huvud."35 När han hade sagt detta, tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla och bröt det och började äta.36 Då fick alla nytt mod och tog sig mat, också de.37 Vi var allt som allt tvåhundrasjuttiosex personer ombord.38 Efter att ha ätit sig mätta lättade de skeppet genom att kasta vetelasten i sjön.
39 När det blev dag kände de inte igen landet, men de fick syn på en bukt med jämn strand och beslöt sig för att om möjligt låta skeppet driva upp där.40 De kapade ankarna och lämnade dem i havet. Samtidigt löste de trossarna till styrårorna, hissade förseglet för vinden och styrde mot stranden.41 Men de drev mot ett rev och lät skeppet gå upp på det. Fören borrade sig in och stod orubbligt fast, under det att aktern alltmer bröts sönder av de kraftiga vågorna.42 Soldaterna beslöt då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma i väg och fly.43 Men officeren ville rädda Paulus och hindrade dem från att utföra sin plan. Han befallde att de simkunniga först skulle hoppa i vattnet och ta sig i land44 och därefter de övriga, en del på plankor och andra på vrakspillror från skeppet.* På det sättet räddades alla i land.

Fotnoter
27:9fastedagen Ett annat namn på försoningsdagen. Se 3 Mos 16:29f .
27:17lade de ut drivankaret Annan översättning: "firade de ner storseglet".
27:44på vrakspillror från skeppet Annan översättning: "med hjälp av skeppets besättning."