× 
 Från
 Till
 Metod

 

De som återvände


från Babylonien

Kapitel 2

1 Dessa var de män från provinsen Judeen som drog upp från den landsflykt och fångenskap i Babel dit de hade blivit bortförda av Nebukadnessar, kungen i Babel, och som vände tillbaka till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad.2 De följde med Serubbabel, Jesua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordokaj, Bilsan, Mispar, Bigvaj, Rehum och Baana.
Detta var antalet män av Israels folk:

3 Pareos barn: 2 172,

4 Sefatjas barn: 372,

5 Aras barn: 775,

6 Pahat-Moabs barn, av Jesuas och Joabs barn: 2 812,

7 Elams barn: 1 254,

8 Sattus barn: 945,

9 Sackajs barn: 760,

10 Banis barn: 642,

11 Bebais barn: 623,

12 Asgads barn: 1 222,

13 Adonikams barn: 666,

14 Bigvajs barn: 2 056,

15 Adins barn: 454,

16 Aters barn av Hiskia: 98,

17 Besajs barn: 323,

18 Joras barn: 112,

19 Hasums barn: 223,

20 Gibbaras barn: 95,

21 Betlehems barn: 123,

22 männen från Netofa: 56,

23 männen från Anatot: 128,

24 Asmavets barn: 42,

25 Kirjat-Arims, Kefiras och Beerots barn: 743,

26 Ramas och Gebas barn: 621,

27 männen från Mikmash: 122,

28 männen från Betel och Ai: 223,

29 Nebos barn: 52,

30 Magbis barn: 156,

31 den andre Elams barn: 1 254,

32 Harims barn: 320,

33 Lods, Hadids och Onos barn: 725,

34 Jerikos barn: 345,

35 Senaas barn: 3 630.
36 Av prästerna: Jedajas barn av Jesuas hus: 973,

37 Immers barn: 1 052,

38 Pashurs barn: 1 247,

39 Harims barn: 1 017.
40 Av leviterna: Jesuas och Kadmiels barn, av Hodajas barn: 74,

41 av sångarna: Asafs barn: 128,

42 av dörrvaktarnas barn: Sallums barn, Aters barn, Talmons barn, Ackubs barn, Hatitas barn och Sobajs barn: tillsammans 139.
43 Av tempeltjänarna: Sihas barn, Hasufas barn, Tabbaots barn,

44 Keros barn, Siahas barn, Padons barn,

45 Lebanas barn, Hagabas barn, Ackubs barn,

46 Hagabs barn, Samlajs barn, Hanans barn,

47 Giddels barn, Gahars barn, Reajas barn,

48 Resins barn, Nekodas barn, Gassams barn,

49 Uzzas barn, Paseas barn, Besajs barn,

50 Asnas barn, Meunims barn, Nefisims barn,

51 Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhurs barn,

52 Basluts barn, Mehidas barn, Harsas barn,

53 Barkos barn, Siseras barn, Temas barn,

54 Nesias barn, Hatifas barn.
55 Av Salomos tjänares barn: Sotajs barn, Hassoferets barn, Perudas barn,

56 Jaalas barn, Darkons barn, Giddels barn,

57 Sefatjas barn, Hattils barn, Pokeret-Hassebajims barn, Amis barn.
58 Tempeltjänarna och Salomos tjänares barn utgjorde tillsammans 392.
59 Dessa var de som begav sig hem från Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Addam och Immer, men som inte kunde uppge sina familjer och sin släkt eller om de tillhörde Israel:60 Delajas barn, Tobias barn, Nekodas barn, 652.
61 Av prästernas barn: Habajas barn, Hackos barn, Barzillajs barn, en man som hade tagit en av gileaditen Barzillajs döttrar till hustru och blivit uppkallad efter dem.62 Dessa sökte efter sina släktregister men kunde inte finna dem. Därför betraktades de som orena och utestängdes från prästämbetet.63 Ståthållaren sade till dem att de inte skulle få äta av det högheliga, förrän en präst trädde fram med urim och tummim.
64 Hela församlingen utgjorde tillsammans 42 36065 förutom tjänare och tjänarinnor som uppgick till 7 337. Till dem hörde 200 sångare och sångerskor.66 De hade 736 hästar, 245 mulåsnor,67 435 kameler och 6 720 åsnor.
68 När de kom till Herrens hus i Jerusalem, gav somliga av huvudmännen för familjerna frivilliga gåvor till Guds hus, för att det åter skulle byggas upp på sin plats.69 De gav efter vad var och en förmådde: till arbetskassan 61 000 dariker i guld och 5 000 minor i silver och dessutom 100 prästskrudar.
70 Prästerna, leviterna, en del av folket, sångarna, dörrvaktarna och tempeltjänarna bosatte sig i sina städer, hela Israel i sina städer.