× 
 Från
 Till
 Metod

 

Det nya förbundets överstepräst

Kapitel 8

1 Detta är en huvudpunkt i vad vi säger: Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen2 och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet* som Herren själv har rest och inte någon människa.3 En överstepräst blir insatt för att bära fram gåvor och offer, och därför måste Kristus också ha något att bära fram.4 Om han nu levde på jorden vore han inte ens präst, eftersom det redan finns andra som bär fram de gåvor som lagen föreskriver.5 De tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen, enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sade: Se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget.*
6 Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften.7 Ty om det första förbundet* hade varit utan brist skulle det inte behövas plats för ett andra.*8 Men Gud förebrår dem när han säger:
Se, dagar skall komma, säger Herren,
då jag skall sluta ett nytt förbundmed Israels hus och med Juda hus,*
inte ett sådant som jag slöt med
deras fäder den dagjag tog dem vid handen
och förde dem ut urEgyptens land.
Eftersom de inte blev kvari mitt förbund,
brydde jag mig inte om dem,säger Herren.
Detta är det förbund
som jag efter denna tidskall sluta med Israels hus,
säger Herren:Jag skall lägga mina lagar
i deras sinnenoch skriva dem i deras hjärtan.Jag skall vara deras Gud,
och de skall vara mitt folk.
Ingen skall längre behöva
undervisa sin landsman,ingen sin broder och säga:
Lär känna Herren.Ty alla skall känna mig,
från den minste bland demtill den störste.
Jag skall i nåd förlåta dem
deras missgärningar,och deras synder
skall jag aldrig mer komma ihåg.

13 När han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna.

Fotnoter
8:2tabernaklet Denna himmelska helgedom har sin motsvarighet i Israels flyttbara helgedom under ökenvandringen (2 Mos 40) .
8:52 Mos 25:40 .
8:7det första förbundet Dvs lagförbundet.
8:7ett andra Dvs nådesförbundet.
8:8-12Jer 31:31f .