× 
 Från
 Till
 Metod

 

Profetia mot kungen i Tyrus

Kapitel 28

1 Herrens ord kom till mig. Han sade:2 "Du människobarn, säg till fursten i Tyrus:
Så säger Herren, Herren:

Ditt hjärta är högmodigtoch du säger: Jag är en gud,jag tronar på en gudatronmitt ute i havet.Ändå är du bara en människa
och inte en gud,hur mycket du än i ditt hjärtatycker dig vara en gud.
3 Se, du menar dig vara visare
än Daniel,ingen hemlighet är dold för dig.
4 Genom din visdom
och ditt förståndhar du blivit rik,guld och silver har du samlat
i dina förrådshus.
5 Genom stor visdom med vilken du bedrev din handelhar du ökat din rikedom,och så har ditt hjärta blivit högmodigtför din rikedoms skull.

6 Därför säger Herren, Herren så:Eftersom du menar att dina tankar är Guds tankar,
7 se, därför skall jag låta främlingar komma mot dig,de grymmaste folk.De skall dra sina svärd
mot din visdoms skönhetoch orena din glans.
8 De skall störta ner dig i graven,och du skall dö en våldsam dödmitt ute i havet.
9 Skall du då säga till den
som dräper dig:'Jag är en gud',du som är en människa
och inte en gud,i händerna på den
som genomborrar dig?
10 Du skall dö
som de oomskurna dörför främlingars hand.Ty jag har talat,säger Herren, Herren."

11 Herrens ord kom till mig. Han sade:12 "Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom:

Så säger Herren, Herren:

Du var en mönsterbild
av fullkomlighet,
full av visdom
och fullkomlig i skönhet.
13 I Eden, Guds lustgård, var du,höljd i alla slags ädelstenar:karneol, topas och kalcedon,krysolit, onyx och jaspis,safir, karbunkel och smaragd.Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade,framställda den dag du skapades.
14 Du var en smord, beskyddande kerub,och jag hade satt dig
på Guds heliga berg.Där gick du omkring
bland gnistrande stenar.
15 Du var fullkomlig
på alla dina vägarfrån den dag då du skapades,till dess att orättfärdighet
blev funnen hos dig.
16 Genom din stora handelfylldes du med våld,och du syndade.Därför drev jag dig bort
från Guds bergoch förgjorde dig,
du beskyddande kerubmitt bland de gnistrande stenarna.

17 Eftersom ditt hjärta var
högmodigt på grund av
din skönhet,
och du fördärvade din visdom
på grund av din prakt,kastade jag ner dig till jordenoch utlämnade dig åt kungar
till att beskådas.
18 Genom dina många
missgärningar
och din oärliga handelvanhelgade du dina helgedomar.Därför lät jag eld gå ut från dig,och den förtärde dig.Jag gjorde dig till aska
på markeninför alla som såg dig.
19 Alla som kände dig bland folkenhäpnade över dig.Du fick ett fasansfullt slutoch du skall inte mer finnas till."

Profetia mot Sidon

20 Herrens ord kom till mig. Han sade:21 "Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Sidon och profetera mot det22 och säg:
Så säger Herren, Herren:

Se, jag skall komma över dig, Sidon,och förhärliga mig i dig.Man skall inse att jag är Herren,när jag dömer henneoch bevisar mig helig
i hennes mitt.
23 Jag skall sända pest över henneoch blod på hennes gator,och inne i henne skall döende män falla för svärd,som skall drabba henne
från alla sidor.Och man skall inse
att jag är Herren.

24 Sedan skall det för Israels hus inte mer finnas någon stickande tagg eller något sårande törne bland alla de grannfolk som nu föraktar dem. Och man skall inse att jag är Herren, Herren.
25 Så säger Herren, Herren: När jag samlar Israels hus från de folk där de är kringspridda, skall jag uppenbara min helighet bland dem inför hednafolkens ögon, och de skall sedan bo i sitt land, det som jag gav åt min tjänare Jakob.26 De skall bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar. Ja, de skall bo i trygghet, när jag dömer alla som bor runt omkring dem och som föraktar dem. Och de skall inse att jag är Herren, deras Gud."