× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israel och Juda hotas


med undergång

Kapitel 5

1 Hör detta, ni präster!
Lyssna, ni av Israels hus!
Vänd örat till, ni som hör till kungens hus!Domen gäller er.Ty ni har varit en snara
för Mispaoch ett nät, utbrett på Tabor.
2 I sitt slaktande har upprorsmännen sjunkit djupt,men jag skall straffa dem alla.
3 Jag känner Efraim,och Israel är inte fördold för mig.Ty Efraim har nu blivit en sköka,Israel är orenad.
4 Deras gärningar hindrar dematt vända tillbaka till sin Gud,ty en otuktsande bor i deras bröst,och Herren känner de inte.
5 Israels stolthet
vittnar emot honom,Israel och Efraim kommer på fallgenom sin missgärning.Också Juda kommer på fall
med dem.
6 Med får och nötboskap
går de för att söka Herren,men de finner honom inte.Han har dragit sig undan
från dem.
7 Mot Herren
har de handlat svekfullt,ty de har fött barn som inte är hans.Nu skall nymånadsfesten
förtära dem och deras åkrar.

8 Blås i hornet i Gibea,
i trumpet i Rama,
slå larm i Bet-Aven:Fienden är efter dig, Benjamin!
9 Efraim skall bli ödelagtpå straffets dag.Bland Israels stammarkungör jag vad sant är.
10 Furstarna i Juda har blivitlika dem som flyttar råmärken.Över dem skall jag ösamin vrede som vatten.
11 Efraim lider förtryck,
krossad av domen,ty han har frivilligt följt människobud.
12 Därför är jag för Efraim som maloch som röta för Juda hus.

13 När Efraim såg sin sjukdomoch Juda sitt sår,gick Efraim till Assuroch sände bud
till den store kungen.Men han kan inte hela er,ert sår skall inte läkas.
14 Ty jag skall vara som ett lejon mot Efraim,som ett ungt lejon mot Juda hus.Jag själv river dem
och går min väg,jag släpar bort dem
och ingen kan rädda.
15 Jag vill gå min väg,jag vill vända tillbaka
till min boning,till dess de erkänner sin skuldoch söker mitt ansikte.I nöden skall de vända sig till mig.