× 
 Från
 Till
 Metod

 

Profetia om filisteerna

Kapitel 47

1 Detta är Herrens ord som kom till profeten Jeremia om filisteerna, innan farao hade intagit Gaza:

2 Så säger Herren:Se, vatten stiger upp från norroch blir till en flod
som svämmar över.Den översvämmar landet
med allt som finns i det,städerna och dem
som bor där inne.Människorna ropar,och landets alla invånare
jämrar sig.
3 När ljudet hörs av hovslagen
från hans hingstar,när hans vagnar dånaroch när hans hjul bullrar,då ser sig fäderna inte om
efter barnen.De står maktlösa
4 inför den dag som kommerdå alla filisteer förintas,då alla de utrotas som är kvarför att försvara Tyrus och Sidon.Ty Herren skall förinta filisteerna,kvarlevan från Kaftors ö.*
5 Gazas huvud skall rakas,det är förbi med Askelon,med kvarlevan i deras dal.Hur länge skall du rista märken
på dig?

6 O, du Herrens svärd,när skall du äntligen få ro?Drag dig in i din skida,vila och var stilla.
7 Men hur skall det kunna få rodå Herren har givit
sin befallning?Mot Askelon och mot kustlandet vid havet,mot dem har han bestämt det.

Fotnoter
47:4Kaftors ö Troligen Kreta.