× 
 Från
 Till
 Metod

 

Dom och frälsning

Kapitel 65

1 Jag låter mig sökas av dem
som inte frågade efter mig,
jag låter mig finnas av dem
som inte sökte mig.Till ett folk som inte åkallade
mitt namn sade jag:"Här är jag, här är jag."
2 Hela dagen har jag räckt ut
mina händermot ett trotsigt folk,som vandrar på den väg
som inte är god,som följer sina egna tankar,
3 ett folk som ständigt kränker migrakt i ansiktet.De bär fram offer i trädgårdaroch tänder offereld
på tegelaltaren,
4 de har sitt tillhåll bland gravaroch tillbringar nätter
i undangömda nästen,äter svinkött och har oren mat
i sina kärl.
5 De säger: "Håll dig för dig själv!Kom inte nära mig, för jag är heligare än du."De är som rök i min näsa,en eld som brinner hela dagen.
6 Se, det står skrivet inför mig:Jag skall inte tiga,förrän jag har givit vedergällning,ja, vedergällning i deras famn,
7 både för deras egna missgärningaroch för deras fäders,
säger Herren.De som tände offereld på bergenoch hånade mig på höjderna.Jag skall mäta upp i deras famnlönen för vad de tidigare
har gjort.

8 Så säger Herren:Liksom man säger
om en druvklasenär det finns saft i den:"Fördärva den inte,
det finns välsignelse i den",så skall också jag göra
för mina tjänares skull:Jag skall inte fördärva dem alla.
9 Jag skall låta en avkomma gå ut från Jakob,från Juda en arvinge till mina berg.Ty mina utvalda
skall besitta landet,mina tjänare skall bo där.
10 För mitt folk,
som frågar efter mig,skall Saron bli en betesmark för fåroch Akors dal en lägerplats
för nötboskap.
11 Men ni som överger Herrenoch glömmer mitt heliga berg,ni som dukar bord åt Gadoch häller upp blandat vin
åt Meni,*
12 er har jag bestämt åt svärdet.Ni skall alla få böja er ner
för att slaktas,därför att ni inte svarade
när jag kallade,inte hörde när jag talade.Ni gjorde det som var ont
i mina ögonoch valde det som misshagade mig.

13 Därför säger Herren Herren så:Se, mina tjänare skall äta,
men ni skall hungra,mina tjänare skall dricka,
men ni skall törsta,mina tjänare skall jubla,
men ni skall stå med skam,
14 mina tjänare skall jubla
i sitt hjärtas fröjd,men ni skall ropa i ert hjärtas plågaoch jämra er i förtvivlan.
15 Ni skall överlämna ert namn
åt mina utvaldatill att användas
som en förbannelse,och Herren Herren skall döda dig.Men åt sina tjänare skall han ge ett annat namn.
16 Den som då välsignar sig i landetskall välsigna sig vid Sanningens Gud,*och den som avlägger ed i landetskall svärja vid Sanningens Gud.Ty de förra bedrövelserna
är då glömdaoch dolda för mina ögon.

Det nya Jerusalem

17 Se, jag skapar nya himlar
och en ny jord,och man skall inte mer
komma ihåg det förgångnaeller tänka på det.
18 Men fröjda er
och jubla till evig tidöver det som jag skapar,ty se, jag skapar Jerusalem
till jubeloch dess folk till fröjd.
19 Jag skall jubla över Jerusalem,fröjda mig över mitt folk.Där skall inte mer höras gråt
eller klagan.
20 Där skall inte mer
finnas spädbarnsom lever endast några dagar,inte heller gamla män som ej uppnår sina dagars mått.Den som dör vid hundra års ålderär en ung man,och först vid hundra års ålderskall syndaren drabbas
av förbannelsen.
21 De skall bygga husoch få bo i dem,plantera vingårdaroch få äta deras frukt.
22 När de bygger hus,skall andra inte bo i dem,när de planterar något,skall andra inte äta av det.Som ett träds ålderskall mitt folks ålder bli,mina utvalda skall länge få njuta av sina händers verk.
23 De skall inte arbeta förgäves,inte heller föda barn
till en bråd död,ty de är en avkomma,
välsignad av Herren,och deras efterkommande tillsammans med dem.
24 Det skall ske att innan de ropar
skall jag svara,medan de ännu talar skall jag höra.
25 Vargar skall gå i bet med lamm,lejon skall äta halm som oxar,och stoft skall vara ormens föda.Ingenstans på mitt heliga berg skall de göra något onteller skadligt, säger Herren.

Fotnoter
65:11GadMeni Namn på avgudar. Gad kan översättas "Lyckan", Meni "Ödet".
65:16Sanningens Gud Annan översättning: "Gud som är Amen". Se även not till Matt 5:18 .