× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 34

1 Elihu fortsatte. Han sade:

2 Hör mina ord, ni som är visa,lyssna till mig,
ni som är förståndiga.
3 Ty örat prövar ordenliksom gommen prövar smaken.
4 Låt oss finna ut vad som är rätt,tillsammans förstå
vad som är gott.

5 Ty Job har sagt:
"Jag är rättfärdig, men Gud
har berövat mig min rätt.
6 Trots att jag har rätt
står jag som lögnare.Jag är dödsskjuten fastän jag är utan missgärning."
7 Finns en man lik Job,som dricker hån
som vore det vatten,
8 som slår följe med ogärningsmänoch vandrar med
ogudaktiga människor?
9 Ty han säger:
"Det gagnar inte en människaatt hålla sig väl med Gud."

10 Lyssna därför på mig,
ni förståndiga män!
Skulle Gud begå någon orätt,skulle den Allsmäktige
göra något orättfärdigt?
11 Nej, han vedergäller en människa efter hennes gärningaroch ger åt var och en
efter hennes vandel.
12 Gud gör sannerligen inget orätt,den Allsmäktige
förvränger ej rätten.
13 Vem satte honom
att ta hand om jorden,vem lade hela världen på honom?
14 Om han bara tänkte på sig självoch tog tillbaka sin ande,
sin livsfläkt,
15 då skulle allt levande förgåsoch människorna vända åter
till stoft.

16 Har du insikt, så hör detta,lyssna till vad jag säger.
17 Skall den härska
som hatar rättvisa?Eller fördömer du den störste
i rättfärdighet,
18 han som säger till en kung:
"Du usling!"och till en furste:
"Du ogudaktige!",
19 han som inte är partisk för furstar,som inte aktar den rike
mer än den fattige,ty alla är de hans händers verk?
20 De dör plötsligt, mitt i natten.Folk bävar och förgås,de mäktiga rycks bort
men inte genom människohand.

21 Ty Guds ögon
följer var mans vägar,
och han ser alla hans steg.
22 Det finns inget mörker
och ingen djup skuggadär ogärningsmän kan gömma sig.
23 Gud behöver inte ge akt på en människa länge,innan hon kan ställas till doms inför honom.
24 Han krossar mäktiga män
utan rannsakningoch insätter andra i deras ställe.
25 Ja, han känner deras gärningar,han störtar dem om natten
och de krossas.
26 Han straffar dem som förbrytare,öppet, inför människors åsyn,
27 eftersom de vek av ifrån honomoch inte gav akt
på alla hans vägar.
28 Det fick de fattiga att ropa
till honom,och han hörde de nödställdas klagan.
29 När han är tyst,vem kan då fördöma?När han döljer sitt ansikte,vem kan då se honom,det må gälla ett folk
eller en enskild människa.
30 Han låter inga gudlösa regeraeller bli snaror för folket.

31 Har någon sagt till Gud:"Jag tar mitt straff,jag vill inte synda mer.
32 Lär mig du vad jag inte ser.Har jag gjort orättvill jag inte göra så mer."
33 Skall Gud vedergälla
efter din önskan,du som har förkastat honom?Du måste välja, inte jag.Säg vad du menar!
34 Kloka män skall säga,visa män som lyssnar till mig:
35 "Job talar utan insikt,hans ord är utan visdom."
36 Job må prövas till det yttersta,ty han försvarar sig
som ogärningsmän.
37 Han lägger uppror till sin synd,han klappar händerna mot ossoch hopar sina ord mot Gud.