× 
 Från
 Till
 Metod

 

Simeons stams område

Kapitel 19

1 Den andra lotten föll ut för Simeon, för simeoniternas stam, efter deras släkter. Deras arvedel låg inom Juda barns arvedel.2 Till deras arvedel hörde Beer-Sheba, Sheba, Molada,3 Hasar-Shual, Bala, Esem,4 Eltolad, Betul, Horma,5 Siklag, Bet-Hammarkabot, Hasar-Susa,6 Bet-Lebaot och Sharuhen - tretton städer med deras byar.7 Ajin, Rimmon, Eter och Asan - fyra städer med deras byar,8 därtill alla de byar som låg runt omkring dessa städer, ända till Baalat-Beer, det sydliga Rama. Detta var Simeons barns arvedel, efter deras släkter.9 Ur Juda barns skifte fick Simeons barn sin arvedel, ty Juda barns lott var för stor för dem. Därför fick Simeons barn sin arvedel inom deras arvedel.

Sebulons stams område

10 Den tredje lotten föll på Sebulons barn efter deras släkter. Och gränsen för deras arvedel gick ända till Sarid.11 Därifrån drog sig deras gräns västerut upp till Marela och träffade Dabbeset och vidare bäcken som rinner öster om Jokneam.12 Från Sarid vände den österut mot solens uppgång längs Kislot-Tabors område och gick vidare till Dobrat och upp till Jafia.13 Därifrån fortsatte den österut mot solens uppgång till Gat-Hefer och Et-Kasin och vidare till det Rimmon som sträcker sig till Nea.14 Här böjde sig gränsen mot norr till Hannaton och gick ut vid Jifta-Els dal.15 Dessutom fick de Kattat, Nahalal, Simron, Jidala och Betlehem, i allt tolv städer med deras byar.16 Detta var Sebulons barns arvedel, efter deras släkter, de nämnda städerna med sina byar.

Isaskars stams område

17 För Isaskar föll den fjärde lotten ut, för Isaskars barn efter deras släkter.18 Deras område omfattade Jis- reel, Kesullot, Sunem,19 Hafarajim, Shion, Anaharat,20 Rabbit, Kisjon, Ebes,21 Remet, En-Gannim, En-Hadda och Bet-Passes.22 Gränsen nådde Tabor, Sahasuma och Bet-Semes, och deras gräns gick ut vid Jordan - sexton städer med deras byar.23 Detta var arvedelen för Isaskars barns stam efter deras släkter, städerna med sina byar.

Asers stams område

24 Den femte lotten föll ut för Asers barns stam efter deras släkter.25 Deras område omfattade Helkat, Hali, Beten, Aksaf,26 Alammelek, Amad och Mishal och nådde Karmel i väster och Sihor-Libnat.27 Därefter gick gränsen österut till Bet-Dagon och nådde Sebulon och Jifta-Els dal i norr, vidare Bet-Haemek och Negiel och fortsatte norrut till Kabul.28 De fick Ebron, Rehov, Hammon och Kana, ända upp till Stora Sidon.29 Sedan vände gränsen tillbaka till Rama och gick fram till den befästa staden Tyrus, böjde av mot Hosa och gick ut vid havet inte långt från Aksib.30 Dessutom fick de Umma, Afek och Rehob, tjugutvå städer med deras byar.31 Detta var arvedelen för Asers barns stam, efter deras släkter, de nämnda städerna med sina byar.

Naftalis stams område

32 För Naftalis barn föll den sjätte lotten ut, för Naftalis barn efter deras släkter.33 Deras gräns gick från Helef, från terebinten i Saanannim till Adami-Hannekeb och Jabneel, ända till Lackum, och slutade vid Jordan.34 Gränsen böjde av västerut till Asnot-Tabor och gick vidare därifrån till Huckok. Den nådde Sebulon i söder, Aser i väster och Juda med Jordan i öster.35 Den omfattade de befästa städerna Siddim, Ser och Hammat, Rackat och Kinneret,36 Adama, Rama, Hasor,37 Kedesh, Edrei, En-Hasor,38 Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat och Bet-Semes, nitton städer med deras byar.39 Detta var arvedelen för Naftalis barns stam, efter deras släkter, städerna med sina byar.

Dans stams område

40 För Dans barns stam efter deras släkter föll den sjunde lotten ut.41 Deras tilldelade område omfattade Sorga, Estaol, Ir-Semes,42 Saalabbin, Ajalon, Jitla,43 Elon, Timna, Ekron,44 Elteke, Gibbeton, Baalat,45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,46 Me-Hajarkon och Harackon med området framför Jafo.
47 Men när Dans barns område gick förlorat för dem, drog Dans barn upp och angrep Lesem och intog det och slog dess invånare med svärd. De tog det i besittning och bosatte sig där. Och de kallade Lesem för Dan efter sin stamfader Dan.48 Detta var arvedelen för Dans barns stam efter deras släkter, de nämnda städerna med sina byar.

Landets slutliga fördelning

49 När de hade utskiftat landet efter dess områden, gav de åt Josua, Nuns son, en arvedel ibland sig.50 Efter Herrens befallning gav de honom den stad som han begärde, Timnat-Sera i Efraims bergsbygd. Och han byggde upp staden och bosatte sig där.
51 Dessa var de arvslotter som prästen Eleasar och Josua, Nuns son, och huvudmännen för familjerna inom israeliternas stammar utskiftade genom lottkastning i Silo inför Herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. Så avslutade de fördelningen av landet.