× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

1 Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror, till dem som är kallade och älskade i Gud, vår Fader, och bevarade i Jesus Kristus.2 Må barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikligare mått komma er till del.

Uppmaning till kamp för tron

3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

Varning för falska lärare

5 Även om ni redan vet allt vill jag påminna er om hur Herren* räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde.6 Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom.7 Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.
8 Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar de, och höga makter smädar de.9 Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: "Må Herren straffa dig."10 Dessa däremot smädar allt som de inte känner till, liksom djur utan förnuft, och vad de med sina naturliga sinnen kan fatta, det förstör de sig med.
11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg,* de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse,* de har gjort uppror som Kora* och gått under.12 De är smutsfläckar vid era kärleksmåltider, dessa som utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. De är moln utan vatten som drivs bort av vindarna, de är träd utan frukt på senhösten, dubbelt döda, uppryckta med rötterna.13 De är vilda havsvågor, som kastar upp sina skändligheters skum, de är irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt.14 Om dem har också Hanok* i det sjunde släktledet efter Adam profeterat: "Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga15 för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom."16 De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de kan ha nytta av.

I väntan på Kristi ankomst

17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar.18 De sade till er: "I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär."19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande.20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande.21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Lovprisning

24 Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande -25 den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.

Inledning till boken
Författaren presenterar sig som bror till Jakob (se v. 1). Judas och Jakob omnämns i Matt 13:55 och Mark 6:3 som söner till Josef och Maria.

Fotnoter
5Herren Andra handskrifter: "Jesus".
11Kains väg Blodsutgjutelsens väg (1 Mos 4:6f ).
11Bileams villfarelse Se 4 Mos 22:2f . Här, liksom i Upp 2:14 , anspelas på 4 Mos 31:16 , där Bileam skildras som förförare. På hans inrådan lockades israeliterna att bedriva otukt med moabitiska kvinnor.
11Kora Se 4 Mos 16:1f . Kora revolterade mot Moses ledarskap och Arons prästämbete under hänvisning till att "hela församlingen är helig" (4 Mos 16:3 ).
14Hanok Citatet i v. 14, 15 är hämtat från den apokryfiska skriften första Henoksboken.