× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus sänder ut de tolv

Kapitel 10

1 Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor.2 Detta är namnen på de tolv apostlarna: först Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas, vidare Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes,3 Filippus och Bartolomeus, Thomas och Matteus, publikanen,* Jakob, Alfeus son, och Taddeus,*4 Simon ivraren* och Judas Iskariot,* han som skulle förråda honom.
5 Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: "Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad.6 Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus.7 Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här.8 Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.9 Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten,10 inte lädersäck för resan, inte två livklädnader, inte sandaler eller stav. Ty arbetaren är värd sin mat.11 När ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig, och stanna där tills ni lämnar den orten.12 Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det.13 Om huset är värdigt, skall den frid ni tillönskar komma över det. Men om det inte är värdigt, skall er frid vända tillbaka till er.14 Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter.15 Amen säger jag er: För Sodoms och Gomorras land skall det på domens dag bli drägligare än för den staden.

Som får bland vargar

16 Se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor.17 Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och i sina synagogor skall de gissla* er.18 Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna.19 Men när man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Det kommer att ges åt er i den stunden,20 och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande kommer att tala genom er.
21 En bror skall utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn skall sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem.22 Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.23 Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Amen säger jag er: Ni hinner inte igenom Israels städer, förrän Människosonen kommer.
24 En lärjunge är inte förmer än sin lärare och en tjänare inte förmer än sin herre.25 Det är nog för lärjungen att det går med honom som med hans lärare, och för tjänaren att det går med honom som med hans herre. Har man kallat husets Herre för Beelsebul,* hur mycket mer skall man å inte kalla hans tjänare så.
26 Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och ingenting är gömt som inte skall komma i dagen.27 Vad jag säger till er i mörkret skall ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken.28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.29 Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt?* Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja.*30 På er är till och med alla hårstrån räknade.31 Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.32 Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen.33 Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen.

Inte fred utan svärd

34 Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd.35 Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor,36 och en man får sina egna till fiender.37 Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig.38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig.39 Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.
40 Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig.41 Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdig mans lön.42 Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge - amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön."

Fotnoter
10:3publikanen Som publikan, tulltjänsteman, stod han i den romerska statens tjänst. Härigenom kom publikanerna att bli föremål för folkets hat. "Publikaner och syndare" var ett stående uttryck som fariseerna använde (Mark 2:15f ).
10:3Taddeus Andra handskrifter: "Lebbeus".
10:4ivraren Det ord som används här och i Mark 3:18 , "kananaios", kan betyda "från Kana". Sannolikare är dock att det är ett arameiskt ord och betyder "ivrare", zelot. Se också Luk 6:15 , där motsvarande grekiska ord används. Denna benämning tyder på att han tillhörde sin tids religiösa aktivister, som ivrade för uppror mot romarna.
10:4Iskariot Tolkas vanligen som "mannen från Keriot", en stad i södra Judeen.
10:17gissla Det hos judarna vanliga kroppsstraffet var gissling. Straffredskapet bestod av kalvskinnsremmar sammanbundna till en piska. Högst fyrtio slag fick utdelas (5 Mos 25:3 ). Den romerska gisslingen var långt råare än den judiska. Romarna bestraffade med gissel, vars ändar ofta var försedda med blyklumpar. En dödsdömd brukade torteras med gissel.
10:25Beelsebul var i judendomen ett namn på de onda andarnas furste, djävulen (9:34 ). Ordet ställs vanligtvis samman med det hebreiska Baal-Zebub, som var ett namn på filisteernas gud i staden Ekron och betyder "flugornas herre" (2 Kung 1:2-16 ).
10:29kopparmynt Grek. "as". Se Sakupplysning.
10:29utan er Faders vilja Ordagrant: "utan er Fader".