× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus frestas

Kapitel 4

1 Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen.*2 Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig.3 Då kom frestaren fram och sade till honom: "Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd."4 Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun."*5 Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång*6 och sade: "Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning om dig,* och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten."7 Jesus sade till honom: "Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud."*8 Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet.9 Och han sade: "Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig."10 Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna."*11 Då lämnade djävulen honom, och se, änglar trädde fram och tjänade honom.

Hedningarnas Galileen blir Jesu hem

12 När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad, drog han sig undan till Galileen.13 Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum, som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område,14 för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja:15 Sebulons och Naftalis land, sjövägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen*16 - det folk som sitter i mörker skall se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga skall ett ljus gå upp.17 Från den tiden började Jesus predika och säga: "Omvänd er, ty himmelriket är nu här."*

Jesu första lärjungar

18 När Jesus vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön. De var fiskare.19 Han sade till dem: "Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare."20 Genast lämnade de näten och följde honom.21 Han gick vidare och fick då se två andra bröder, Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes, där de satt i båten tillsammans med sin far Sebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem,22 och genast lämnade de båten och sin far och följde honom.

Jesus predikar i Galileen

23 Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.24 Ryktet om honom gick ut över hela Syrien,* och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka* och lama, och han botade dem.25 Och mycket folk följde honom från Galileen och Dekapolis,* från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan.

Fotnoter
4:1djävulen Ordet "djävul" (grek. "diabolos") betyder "förtalare", "anklagare". Det motsvaras i hebreiskan av ordet "Satan" (4:10 ) som betyder "motståndare".
4:45 Mos 8:3 .
4:5utsprång Ordagrant: "vinge". Vilken plats som avses är osäkert.
4:6Ps 91:11f .
4:75 Mos 6:16 .
4:105 Mos 6:13 .
4:15-16Jes 9:1f .
4:17himmelriket är nu här Med Jesus har himmelriket kommit in i världen.
4:24Syrien Området norr om Galileen.
4:24månadssjuka Människor som led av epilepsi eller andra likartade sjukdomar som återkom regelbundet.
4:25Dekapolis Ordagrant: "De tio städerna". Ett stadsförbund bestående av tio städer i Östjordanlandet (se Mark 5:20 ).