× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 7

1 När muren var uppbyggd och jag hade satt in dörrarna, tillsattes dörrvaktare, sångare och leviter.2 Till befälhavare över Jerusalem satte jag min bror Hanani och även Hananja, befälhavaren i borgen, ty denne var en pålitlig man och fruktade Gud mer än de flesta.3 Jag sade till dem: "Öppna inte Jerusalems portar förrän solen står högt. Och medan vakten står kvar skall man stänga dörrarna och sätta för bommarna. Som vakter skall ni ställa ut dem som bor i Jerusalem, var och en på sin post och var och en framför sitt eget hus."

Förteckning över dem som vände tillbaka från fångenskapen

4 Staden var vidsträckt och stor, men där fanns inte mycket folk och husen var inte uppbyggda.5 Min Gud ingav mig i hjärtat att samla de förnäma männen, föreståndarna och folket för att uppteckna dem i släkt-register. Då fann jag släktförteckningen över dem som först hade dragit upp, och där fann jag detta skrivet:
6 "Dessa är de män från provinsen som drog upp ur den landsflykt och fångenskap till vilken de hade blivit bortförda av Nebukadnessar, kungen i Babel, och som vände tillbaka till Jerusalem och till Juda, var och en till sin stad.7 De följde med Serubbabel, Jesua, Nehemja, Asarja, Raamja, Nahamani, Mordokaj, Bilsan, Misperet, Bigvaj, Nehum och Baana.
Detta var antalet män av Israels folk:
8 Paros söner: 2 172;9 Sefatjas söner: 372;10 Aras söner: 652;11 Pahat-Moabs söner, av Jesuas och Joabs söner: 2 818;12 Elams söner: 1 254;13 Sattus söner: 845;14 Sackajs söner: 760;15 Binnujs söner: 648;16 Bebajs söner: 628;17 Asgads söner: 2 322;18 Adonikams söner: 667;19 Bigvajs söner: 2 067;20 Adins söner: 655;21 Aters söner av Hiskia: 98;22 Hasums söner: 328;23 Besajs söner: 324;24 Harifs söner: 112;25 Gibeons söner: 95.
26 Männen från Betlehem och Netofa: 188;27 männen från Anatot: 128;28 männen från Bet-Asmavet: 42;29 männen från Kirjat-Jearim, Kefira och Beerot: 743;30 männen från Rama och Geba: 621;31 männen från Mikmash: 122;32 männen från Betel och Ai: 123;33 männen från det andra Nebo: 52;34 den andre Elams söner: 1 254;35 Harims söner: 320;36 Jerikos söner: 345;37 Lods, Hadids och Onos söner: 721;38 Senaas söner: 3 930.
39 Av prästerna: Jedajas söner av Jesuas hus: 973;40 Immers söner: 1 052;41 Pashurs söner: 1 247;42 Harims söner: 1 017.
43 Av leviterna: Jesuas söner av Kadmiel, av Hodevas söner: 74;44 av sångarna, Asafs söner: 148;45 av dörrvaktarna: Sallums söner, Aters söner, Talmons söner, Ackubs söner, Hatitas söner, Sobajs söner: 138.
46 Av tempeltjänarna: Sihas söner, Hasufas söner, Tabbaots söner,47 Keros söner, Sias söner, Padons söner,48 Lebanas söner, Hagabas söner, Salmajs söner,49 Hanans söner, Giddels söner, Gahars söner,50 Reajas söner, Resins söner, Nekodas söner,51 Gassams söner, Ussas söner, Paseas söner.52 Besajs söner, Meunims söner, Nefusesims söner,53 Bakbuks söner, Hakufas söner, Harhurs söner,54 Baslits söner, Mehidas söner, Harsas söner,55 Barkos söner, Siseras söner, Temas söner,56 Nesias söner, Hatifas söner.
57 Av Salomos tjänares söner: Sotajs söner, Soferets söner, Peridas söner,58 Jaalas söner, Darkons söner, Giddels söner,59 Sefatjas söner, Hattils söner, Pokeret-Hassebajims söner, Amons söner.
60 Tempeltjänarna och Salomos tjänares söner utgjorde tillsammans 392.
61 Detta var de som drog bort från Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Addon och Immer men som inte kunde ange sina familjer och sin släkt och om de tillhörde Israel:62 Delajas söner, Tobias söner, Nekodas söner, 642.
63 Av prästerna: Habajas söner, Hackos söner, Barsillajs söner. Det var han som tog en av gileaditen Barsillajs döttrar till hustru och blev uppkallad efter deras namn.64 Dessa sökte efter sina släktregister, men man kunde inte finna dem. Därför ansågs de orena och uteslöts från prästämbetet.65 Ståthållaren sade till dem att de inte skulle äta av det högheliga, förrän en präst trädde fram med urim och tummim.
66 Hela församlingen utgjorde sammanlagt 42 360,67 förutom deras 7 337 tjänare och tjänarinnor. De hade också 245 sångare och sångerskor.68 De hade 736 hästar, 245 mulåsnor,*69 435 kameler och 6 720 åsnor.
70 Några bland huvudmännen för familjerna gav gåvor till arbetet. Ståthållaren gav till kassan 1 000 dariker i guld, dessutom 50 skålar och 530 prästdräkter.71 Några av huvudmännen för familjerna gav till arbetskassan 20 000 dariker i guld och 2 200 minor i silver.72 Det övriga folkets gåvor utgjorde 20 000 dariker i guld, 2 000 minor i silver och dessutom 67 prästdräkter.
73 Prästerna, leviterna, dörrvaktarna, sångarna, en del av folket samt tempeltjänarna, ja, hela Israel bosatte sig i sina städer.

Fotnoter
7:68Vers 68 saknas i de flesta hebreiska handskrifter. Versen finns i Esra 2:66 .