× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 13

1 En vis son lyssnar
till sin fars förmaning,
en bespottare lyder ingen tillsägelse.

2 Envar får njuta av sin muns frukt,men de trolösa hungrar
efter våld.

3 Den som vaktar sin tunga bevarar sitt liv,den lösmynte råkar i olycka.

4 Den late är full av begär
men får ingenting,
de flitigas hunger blir rikligen mättad.

5 Den rättfärdige avskyr
lögnaktigt tal,
den ogudaktige beter sig skamligt och vanhedrande.

6 Rättfärdighet bevarar den redbare,ondska fäller syndaren.

7 Den ene vill anses rik
men har ingenting,
den andre vill anses fattig
men äger mycket.

8 Den rike måste ge sin förmögenhet som lösepenning för sitt liv,den fattige hör inte av något hot.

9 De rättfärdigas ljus lyser klart,de ogudaktigas lampa slocknar.

10 Övermod vållar bara kiv,vishet äger de som tar emot råd.

11 Lätt fånget är lätt förgånget,men den som samlar efter hand får mycket.

12 Förlängd väntan tär på hjärtat,uppfylld önskan
är ett livets träd.

13 Den som föraktar ordet hemfaller åt dess dom,den som fruktar budet
får belöning.

14 Den vises undervisning
är en källa till liv,
en hjälp att undgå dödens snaror.

15 Gott förstånd för med sig välvilja,de trolösas väg är alltid sig lik.

16 Den kloke handlar med förstånd,dåren blottar sin dumhet.

17 En ogudaktig budbärare
faller i olycka,
ett tillförlitligt sändebud
ger läkedom.

18 Fattigdom och skam får den
som föraktar förmaning,
den som tar vara på tillrättavisning blir ärad.

19 Uppfylld önskan
är ljuvlig för själen,
men dårar hatar
att överge sin ondska.

20 Den som umgås med visa blir vis,den som är vän med dårar
går det illa.

21 Syndare förföljs av olycka,de rättfärdigas lön blir lycka.

22 Den gode lämnar arv
åt barnbarn,
syndarens egendom
förvaras åt den rättfärdige.

23 De fattigas nyodling
ger riklig föda,
men den sopas bort
när orätt råder.

24 Den som spar på riset
hatar sin son,
den som älskar honom
fostrar honom i tid.

25 Den rättfärdige äter och blir mätt,de ogudaktiga får gå
med tom mage.