× 
 Från
 Till
 Metod

 

1 Ty vem vet vad som är gott för en människa i livet, under de dagar hennes förgängliga liv varar, vilka hon lever som en skugga? Och vem kan säga en människa vad som efter henne kommer att ske under solen?

Levnadsvisdom

Kapitel 7

2 Bättre ett gott namn
än god salva,
och bättre dödens dag
än födelsens dag.
3 Bättre gå till sorgehus
än till gästabudshus.Ty det är slutet för alla människoroch den som lever bör ta det till hjärtat.
4 Bättre sorg än skratt,av plågat ansikte mår hjärtat väl.
5 De visas hjärtan är i sorgens hus,dårarnas hjärtan i glädjens hus.
6 Bättre höra klander av en vis manän höra dårars sång.
7 Ty som sprakandet av törne under grytan,så är dårens skratt.Också detta är fåfänglighet.

8 Orätt vinning
gör den vise till en dåre,
mutor fördärvar hjärtat.
9 Bättre slutet på en sak
än dess början,bättre tålmodig än högmodig.
10 Var inte snar till vrede,ty vrede bor i dårars bröst.
11 Fråga inte: Hur kommer det sigatt det var bättre förr?Det är inte av vishet du frågar så.
12 En god sak är vishet
tillsammans med arvegods,en förmån för dem som ser solen.
13 Ty vishetens beskydd
är som penningens beskydd.Men kunskapens företrädeär att visheten ger liv
åt den som har den.

14 Se på Guds verk:Vem kan göra rakt
det han har gjort krokigt?
15 Var alltså vid gott mod
under den goda dagenoch besinna
under den onda dagen,att den ena såväl som den andra har Gud gjortför att människan inte skall kunna utforskadet som kommer efter henne.

16 Allt har jag sett under mina förgängliga dagar:Den rättfärdige går under
i sin rättfärdighet,den ogudaktige lever länge
i sin ondska.
17 Var inte alltför rättfärdigoch var inte alltför vis.Varför skulle du förstöra dig själv?
18 Var inte alltför ogudaktigoch var inte dåraktig.Varför skulle du dö
innan din tid kommer?
19 Det är bäst att du håller fast
vid det enautan att ändå släppa det andra,ty den som fruktar Gudfinner en väg ut ur allt detta.
20 Visheten gör den vise starkareän tio mäktiga i staden.
21 Ty det finns ingen rättfärdig människa på jordensom gör gott och aldrig syndar.
22 Fäst dig inte vid allt vad människor säger,så hör du inte att din tjänare förbannar dig.
23 Ditt hjärta vet ju att du själv
många gånger har förbannat
andra.

24 Allt detta har jag prövat
genom vishet.
Jag sade: "Jag vill bli vis."Men visheten
var fjärran från mig.
25 Det som är långt bortaoch mycket djuptvem finner det?
26 Och jag vände mitt hjärta
till att lära känna,utforska och söka vishet
och sammanhang.Jag ville förstå att ogudaktighet
är dårskapoch dåraktigheten galenskap.
27 Och jag fann:Bittrare än döden är den kvinnavars hjärta är som snaror och nät,vars händer är som bojor.Den som är god inför Gud
undgår henne,men syndaren fångas av henne.

28 Se, detta fann jag,
säger Predikaren,
när jag lade det ena till det andraför att få sammanhang,
29 något som min själ ännu söker men inte funnit.En enda man bland tusen
har jag funnit,men en kvinna bland alla dessa har jag ej funnit.
30 Se, endast detta har jag funnitatt Gud skapade människorna rättsinniga.Men sedan har de tänkt ut
många onda planer.