× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 4

Förtröstansfull aftonbön i nöden

1 För sångmästaren, till stränginstrument. En psalm av David.

2 Svara mig när jag ropar,du min rättfärdighets Gud.När jag är trängd,
ger du mig utrymme.Var mig nådig och hör min bön.

3 Ni barn till höga herrar,hur länge skall ni kränka
min heder?Hur länge skall ni älska tomhetoch fara efter lögn? Sela.
4 Ni skall veta hur förunderligtHerren tar sig an den fromme.Herren hör när jag ropar
till honom.
5 Grips ni av vrede, så synda inte!Tänk efter i era hjärtan
under nattens vilaoch var stilla. Sela.
6 Bär fram rätta offeroch förtrösta på Herren.

7 Många säger:
"Vem kan låta oss se det goda?"
Herre, låt ditt ansiktes ljus
lysa över oss!
8 Du har skänkt mitt hjärta glädje,mer än då man får säd och vin
i mängd.
9 I frid kan jag lägga mig ner
och sova,ty du, Herre, du låter mig bo
i trygghet.