× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 65

Guds godhets rikedom

1 För sångmästaren, en psalm av David, en sång.

2 Gud, dig lovar man i stillhet
i Sion,
till dig får man infria löften.
3 Du som hör bön,till dig kommer alla människor.

4 Syndiga gärningar
är mig övermäktiga,
du är den som sonar
våra överträdelser.
5 Salig är den som du utväljeroch låter komma dig nära,han får bo i dina gårdar.Låt oss bli mättade
av det goda i ditt hus,det heliga i ditt tempel.
6 Du bönhör oss i rättfärdighetmed gärningar
som väcker förundran,du, vår frälsnings Gud,som är en tillflykt
för alla jordens ändaroch för havet i fjärran.
7 Du gör bergen fasta
genom din kraft,du är rustad med makt.
8 Du stillar havens brus,deras böljors brus
och folkens larm.
9 De som bor vid jordens ändarhäpnar för dina tecken,österland och västerland
uppfyller du med jubel.

10 Du tar dig an jorden
och vattnar den,
du gör den mycket rik.Guds källa har vatten till fyllest.Du skaffar säd åt människorna,när du så bereder jorden.
11 Dess fåror vattnar duoch jämnar det som är upplöjt.Med regnskurar
mjukar du upp jordenoch välsignar det som växer
på den.
12 Du kröner året med ditt goda,dina fotspår dryper av fetma.
13 Betesmarkerna i öknen dryper,höjderna klär sig i glädje.
14 Ängarna är fulla av hjordar,dalarna är täckta med säd.Man höjer jubelrop och sjunger.