× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 1

1 Herrens ord kom till Sefanja, son till Kushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, när Josia,* Amons son, var kung i Juda.

Herrens stora vredesdag

2 Jag skall i grund förgöra allt
på jordens yta,säger Herren.
3 Jag skall förgöra människor
och djur,jag skall förgöra fåglarna under himlen och fiskarna i havetoch de som blir andra till fall,tillsammans med de ogudaktiga,ja, jag skall utrota människorna från jordens yta,säger Herren.

4 Jag skall sträcka ut handen
mot Juda
och mot alla dem
som bor i Jerusalem.Jag skall från denna plats utrota vad som finns kvar av Baal,avgudaprästernas namn tillsammans med prästerna,
5 dem som på taken
tillber himlens härskaraoch dem som tillber och svär
vid Herrenmen också svär vid Malkam,*
6 dem som har vikit bort
från Herren,och dem som aldrig har sökt Herreneller frågat efter honom.

7 Var stilla inför Herren, Herren!Ty Herrens dag är nära.Herren har tillrett ett slaktoffer,han har helgat dem
han har inbjudit.
8 Och det skall ske på dagen
för Herrens slaktofferatt jag skall straffa furstarna
och kungasönernaoch alla som klär sig
i utländska kläder.
9 Jag skall på den dagen straffaalla som hoppar över tröskeln,*dem som fyller sin herres husmed våld och svek.

10 Och det skall ske på den dagen, säger Herren,att klagorop skall höras
från Fiskarnas portoch jämmer från Nya stadenoch ett mäktigt dån
från höjderna.
11 Jämra er,
ni som bor i Mortelkvarteret,ty det är förbi
med hela skaran av köpmän,utrotade är alla
som handlar med silver.
12 Och det skall ske på den tidenatt jag skall leta igenom Jerusalem med lyktoroch straffa de män
som nu lever där i lugn och rooch säger i sina hjärtan:"Inte gör Herren något gottoch inte gör han något ont."
13 Och det skall ske att deras
ägodelar skall lämnas
till plundringoch deras hus läggas öde.De skall bygga hus
men inte få bo i dem,de skall plantera vingårdar men inte få dricka vinet från dem.

Herrens stora dag

14 Herrens stora dag är nära,ja, nära, och den kommer
med hast.Hör, det är Herrens dag!Då ropar hjältarna i ångest.
15 En vredens dag är den dagen,en dag av ångest och nöd,en dag av ödeläggelse
och förödelse,en dag av mörker och dimma,en dag av moln och dis,
16 en dag då ljud av horn
och härskri höjsmot de befästa städernaoch de höga murtornen.
17 Då skall jag ge människorna
en sådan ångestatt de går omkring som blinda,därför att de har syndat
mot Herren.Deras blod skall spridas som stoftoch deras kroppar
som orenlighet.
18 Varken deras silver eller deras guldskall kunna rädda dempå Herrens vredes dag.Av hans nitälskans eld
skall hela jorden förtäras.Ty fullständigt och med hastskall han göra slut på alla dem som bor på jorden.

Inledning till boken
Profeten Sefanja verkade i Juda rike under kung Josias regeringstid, 640-609 f. Kr. (1:1). Sefanja profeterar om den assyriska huvudstaden Nineves undergång (2:13-15), som inträffade år 612 f. Kr. Det genomgående temat är "Herrens dag", som skildras som en domens dag över alla jordens länder och över ett avfallet Juda. Men Gud skall gripa in till människors omvändelse och till räddning för en kvarleva av Israel (3:9-20).

Fotnoter
1:1Josia regerade 640-609 f. Kr. (2 Kung 22- 23).
1:5Malkam Annan översättning: "deras kung".
1:9alla som hoppar över tröskeln Se 1 Sam 5:5 .