× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israels synder och fångenskap

1 Israel var en frodig vinstock

som bar frukt.
Men ju mer frukt han fick,
desto fler altaren byggde han.
Ju bättre det gick för hans land,
desto finare stoder reste han.
2 Deras hjärta är delat,
nu ska de lida sitt straff.
Han ska själv bryta ner
deras altaren
och förstöra deras stoder.
3 Nu ska de säga:
”Vi har ingen kung,
för vi fruktar inte Herren.
Och en kung, vad skulle han
kunna göra för oss?”
4 De talar tomma ord,
de svär falska eder
och sluter förbund,
och domen skjuter upp
som en giftig planta
ur åkerns fåror.

5 De som bor i Samaria
ska vara rädda för kalven
i Bet-Aven.
Folket ska sörja över den,
avgudaprästerna ska darra,
eftersom dess härlighet
ska föras bort i fångenskap.
6 Också den ska föras till Assyrien
som en gåva åt den store kungen.
Skam ska Efraim få,
Israel ska komma på skam
med sina planer.

7 Samariens kung ska försvinna
som en pinne på vattnet.
8 Ödelagda blir Avens offerhöjder,
Israels synd.
Törne och tistel ska skjuta upp
på deras altaren.
Då ska man säga till bergen:
”Göm oss!”
och till höjderna: ”Fall över oss!”
9 Israel, ända sedan Gibeas dagar
har du syndat.
Där har de stannat,
utan att kriget mot brottslingarna
nådde dem i Gibea.
10 När jag vill ska jag tukta dem.
Folken ska samlas mot dem
när jag binder dem
vid deras dubbla synd.

11 Efraim är en inkörd kviga
som gärna vill tröska.
Men jag ska lägga ett ok
över hennes vackra nacke.
Jag ska spänna för Efraim,
Juda ska plöja, Jakob ska harva.
12 Så åt er i rättfärdighet,
skörda efter kärlekens bud,
bryt er ny mark.
Det är tid att söka Herren,
tills han kommer och låter
rättfärdighet regna över er.
13 Ni har plöjt ogudaktighet,
ni har skördat orättfärdighet,
ni har ätit lögnens frukt,
för du har förlitat dig
på din egen väg,
på dina många hjältar.

14 Stridslarm ska stiga
bland dina stammar,
och alla dina fästen ska ödeläggas
som när Bet-Arbel ödelades
av Shalman på stridens dag
och mödrar och barn krossades.
15 Så ska Betel göra med er
för er stora ondskas skull.
När gryningen kommer
är det förbi,
förbi med Israels kung!

Fotnoter
10:5Bet-Aven   Betyder ”syndens hus”, omskrivning för Betel, ”Guds hus” (###buildFootNoteLink2, bok se saknas! och 1 Kung 12:28f ).
10:8Avens offerhöjder   Avgudahelgedomarna i Betel (se 1 Kung 12:28f ).
10:8Då ska man säga till bergen Versen citeras av Jesus i Luk 23:30 och i Upp 6:16 .
10:11lägga ett ok över   Annan översättning: ”skona”.
10:12låter rättfärdighet regna över er   Annan översättning: ”lär er rättfärdighet” (jfr Joel 2:23 med not).
10:14Bet-Arbel   Två städer bar detta namn, väster om Galileiska sjön och öster om Jordan. Dessa båda områden härjades år 732 f Kr av Assyriens kung Tiglat-Pileser III (2 Kung 15:29 ), troligen med hjälp av hans son Shalmaneser (Shalman) som sedan blev kung 727 f Kr (2 Kung 17:4 ).

Parallellställen
10:1Ps 80:9 Hos 8:11.
10:22 Kung 17:6f.
10:4Amos 5:7 6:12.
10:5Hos 8:5.
10:8Jes 2:19 Luk 23:30 Upp 6:15f.
10:9Dom 19:12 22 20:9f 1 Sam 8:6f 15:34f Hos 9:9 13:10f.
10:101 Kung 12:28f Amos 8:14.
10:115 Mos 25:4 1 Kor 9:9.
10:12Jer 4:3.
10:13Job 4:8 Hos 8:7.
10:152 Kung 17:6f.