× 
 Från
 Till
 Metod

 

Guds dom över Israels fiender

Kapitel 3

1 Ty se, i de dagarna
och på den tiden,
när jag gör slut påJudas och Jerusalems fångenskap,
2 skall jag samla alla hednafolkoch föra dem ner
till Josafats dal.Där skall jag hålla dom över demför mitt folks,
min arvedel Israels, skull,som de har förskingrat
bland hednafolken.De har delat mitt land
3 och kastat lott om mitt folk.En sköka betalade de
med en pojke,och en flicka sålde de för vin
som de drack upp.

4 Och du Tyrus och du Sidon, och ni Filisteens alla trakter, vad vill ni mig? Vill ni vedergälla mig för något? Om ni vill hämnas på mig, skall jag snabbt och med hast låta er hämnd vända tillbaka över era egna huvuden,5 eftersom ni har tagit mitt silver och mitt guld och fört det dyrbaraste jag ägde in i era tempel.6 Folket i Juda och Jerusalem har ni sålt till grekerna för att de skulle sändas bort från sitt land.7 Se, jag skall väcka upp dem från den ort dit ni har sålt dem, och det ni har gjort skall jag låta komma över era egna huvuden.8 Jag skall sälja era söner och döttrar till folket i Juda och de skall sälja dem till sabeerna, ett folk långt bort i fjärran land. Ty så har Herren talat.

9 Ropa ut detta bland hednafolken,kalla till helig strid.Väck upp hjältarna,låt alla krigsmän komma
och rycka fram.
10 Smid era plogbillar till svärdoch era vingårdsknivar till spjut.Låt den svage säga: "Jag är stark."
11 Skynda er att komma,alla ni hednafolk häromkring,och församla er.Sänd, Herre, dina hjältar dit ner.

12 Låt hednafolken resa sig
och dra ut
till Josafats dal,ty där skall jag sitta till domsöver alla hednafolk häromkring.
13 Låt lien gå, ty skörden är mogen.Kom och trampa,
ty pressen är full,presskaren flödar över,ty deras ondska är stor.
14 Det är skaror på skaror
i Domens dal,ty Herrens dag är nära
i Domens dal.
15 Solen och månen förmörkas,och stjärnorna mister sitt sken.

16 Herren ryter från Sion,från Jerusalem
låter han sin röst höras,så att himlen och jorden bävar.Men Herren är en tillflykt
för sitt folk,ett skydd för Israels barn.
17 Och ni skall förstå
att jag är Herren, er Gud,som bor på Sion, mitt heliga berg.Jerusalem skall vara heligt,och främlingar skall inte mer
ta vägen genom henne.

18 Och det skall ske på den tidenatt bergen skall drypa
av druvsaftoch höjderna flöda av mjölk.Alla bäckar i Judaskall flöda av vatten.En källa skall utgå
från Herrens husoch vattna Akaciedalen.
19 Egypten skall bli en ödemarkoch Edom en öde öken,därför att de har brukat våld
mot Juda folkoch utgjutit oskyldigt blod
i deras land.
20 Juda skall vara bebott för alltidoch Jerusalem
från släkte till släkte.
21 Jag skall utplåna
deras blodskulder,dem som jag inte redan
har utplånat.Herren bor på Sion.

Fotnoter
3:2Josafat betyder " Herren håller dom".
3:8sabeerna Ett folk i sydvästra Arabien.