× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

Kapitel 1

1 Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och från vår broder Timoteus,2 till de heliga i Kolosse, de troende bröderna i Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader.

Tacksägelse och bön

3 Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, när vi ber för er.4 Vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek ni har till alla de heliga,5 på grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen. Om detta hopp har ni redan hört i det sanna budskapet, det evangelium6 som har kommit till er och finns i hela världen och växer och bär frukt. Så har det också gjort hos er från den dag ni fick höra det och lärde känna Guds nåd sådan den verkligen är.7 Det har ni fått lära er av Epafras, vår käre medarbetare, som troget tjänar Kristus i vårt ställe.8 Han har berättat för oss om er kärlek i Anden.
9 Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt,10 så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud.11 Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt.12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset.

I Sonens rike

13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.17 Han är till före allting, och allt består genom honom.18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors - frid genom honom både på jorden och i himlen.21 Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender,22 också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga,23 om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.

Apostelns tjänst

24 Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristuslidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp, som är församlingen.25 Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord,26 den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga.27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet - Kristus i er, härlighetens hopp.28 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus.29 För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.

Inledning till boken
Angående brevet, se inledningsnot i Efesierbrevet.

Fotnoter
1:7Epafras Församlingens grundare, se även 4:12f .