× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 69

Messias lidande

1 För sångmästaren, efter "Liljor", av David.

2 Fräls mig, Gud,ty vattnen kommer mig
inpå livet.
3 Jag har sjunkit ner i djup dy
och saknar fotfäste,jag har kommit ut på djupt vatten,och vågorna slår över mig.
4 Jag har ropat mig trött,
min strupe är hes.Min blick blir matt
i min väntan på Gud.
5 De som hatar mig utan anledningär fler än håren på mitt huvud.Många är de som vill förgöra mig,de som är mina fiender
utan orsak.Vad jag inte har stulit,måste jag ersätta.

6 Gud, du känner min dårskap,och min syndaskuld
är uppenbar för dig.
7 O Herre, Herre Sebaot,
låt ej dem som väntar på digkomma på skam för min skull.Du, Israels Gud,
låt inte dem som söker digdrabbas av vanära för min skull.
8 Ty för din skull
utsätts jag för hån,blygsel täcker mitt ansikte.
9 Främmande har jag blivit
för mina bröder,en främling för min moders barn.
10 Ty brinnande iver för ditt hus har förtärt mig,dina smädares smädelser
har fallit över mig.
11 Jag grät och fastade,men det drog vanära över mig.
12 Jag klädde mig i säcktyg,men jag blev ett ordspråk
för dem.
13 De som sitter i porten
pratar om mig,i dryckeslag gör de visor om mig.

14 Men jag ber till dig, Herre,
i nådens tid.
Svara mig, Gud, i din stora godhet,i din frälsande trofasthet.
15 Rädda mig upp ur dyn,så att jag inte sjunker ner.Rädda mig från dem
som hatar migoch från de djupa vattnen.
16 Låt inte vattenmassorna
dränka migeller djupet uppsluka mig,låt inte brunnen
tillsluta sitt gap över mig.

17 Svara mig, Herre,
ty din nåd är god,
vänd dig till mig
i din stora barmhärtighet.
18 Dölj inte ditt ansikte
för din tjänare,ty jag är i nöd.Skynda att svara mig!
19 Kom till min själ och återlös den,friköp mig från mina fiender.

20 Du känner det hån,den skam och vanära
jag måste utstå.Du ser alla mina ovänner.
21 Förakt har krossat mitt hjärta,så att jag är sjuk.Jag väntade på medlidande,
men fann inget,på tröstare, men ingen kom.
22 De gav mig galla att ätaoch ättika att dricka i min törst.

23 Låt deras bord framför dem
bli en snara
och en fälla för de säkra.
24 Låt deras ögon bli förmörkade så att de ej ser,låt deras höfter ständigt vackla.
25 Utgjut din vrede över dem,låt din vredesglöd hinna upp dem.
26 Låt deras gård bli öde,låt ingen bo i deras hyddor.
27 Ty de förföljer den
som du har slagitoch ordar om hur de plågas
som du har sårat.
28 Lägg skuld till deras skuld,låt dem inte få del
av din rättfärdighet.
29 Låt dem utplånas
ur de levandes bok,låt dem inte bli uppskrivna
bland de rättfärdiga.

30 Men jag är betryckt och plågad,Gud, låt din frälsning
skydda mig!
31 Jag vill prisa Guds namn
med sångoch upphöja honom
med tacksägelse.
32 Det skall behaga Herren
mer än någon tjureller något offerdjur med horn
och klövar.
33 När de ödmjuka ser det
skall de glädja sig.Ni som söker Gud,
era hjärtan skall leva!
34 Ty Herren lyssnar till de fattiga,han föraktar inte sina fångna.

35 Himmel och jord
skall prisa honom,
havet och allt som rör sig där.
36 Ty Gud skall frälsa Sion,han skall bygga upp Juda städer.De skall bo där
och ta Sion i besittning.
37 Hans tjänares barn skall få det till arv,de som älskar hans namn
skall bo där.