× 
 Från
 Till
 Metod

 

Domsord över Edom
1 Obadjas profetia.*

Så säger Herren Gud om Edom:
Vi har hört ett budskap
från Herren,
och en budbärare är utsänd
bland hednafolken:
”Upp, låt oss resa oss
och strida mot Edom!”

2 Se, jag har gjort dig obetydlig
bland hednafolken,
djupt föraktad är du.
3 Ditt hjärtas övermod
har bedragit dig
där du bor bland bergsklyftorna
i din höga boning
och säger i ditt hjärta:
”Vem kan störta mig
till jorden?”
4 Om du än svävade högt som örnen
och byggde ditt bo
mitt bland stjärnorna,
så skulle jag ändå
störta ner dig därifrån,
säger Herren.

5 Om tjuvar kommer till dig
eller plundrare om natten,
då är det ute med dig!
Ska de inte stjäla
tills de fått nog?
Om vinbärgare kommer till dig,
ska de då lämna en efterskörd?
6 Hur genomsökt ska inte Esau bli!
Hans dolda skatter ska letas fram.
7 Alla som var i förbund med dig
ska driva dig till gränsen,
de som levde i fred med dig
ska bedra dig
och bli dig övermäktiga,
de som äter ditt bröd
ska lägga en snara under dig.
Det finns inget förstånd hos dem.*

8 Ska jag inte på den dagen,
säger Herren,
förgöra de visa i Edom
och allt förstånd på Esaus berg?
9 Dina hjältar, Teman,
ska slås av förfäran,
och var man på Esaus berg
ska bli utrotad och dräpt.
10 För våld mot din broder Jakob
ska du täckas med skam
och utrotas till evig tid.

11 Den dag du stod på avstånd,
den dag då främlingar
förde bort hans rikedom
och utlänningar drog in
genom hans portar
och kastade lott om Jerusalem,
då var du också som en av dem.
12 Se inte med skadeglädje
på din broders dag,
på hans olyckas dag,
gläd dig inte över Juda barn
på deras undergångs dag,
öppna inte din mun så stort
på nödens dag.
13 Dra inte in genom mitt folks port
på deras ofärds dag,
se inte med skadeglädje
på hans olycka, du också,
på hans ofärds dag,
sträck inte din hand
efter hans rikedomar
på hans ofärds dag.
14 Stå inte vid vägskälet
för att hugga ner hans flyktingar
och utlämna inte hans överlevande
på nödens dag.
Herrens dag
15 För Herrens dag är nära
för alla hednafolk.
Så som du har gjort
ska det göras mot dig,
dina gärningar
ska komma tillbaka
över ditt eget huvud.
16 Så som ni har druckit
på mitt heliga berg
ska alla hednafolk få dricka*
utan uppehåll*.
De ska dricka, de ska svälja,
de ska bli som om
de aldrig funnits.

17 Men på Sions berg
ska det finnas en räddad skara*.
Det ska vara en helig plats,
och Jakobs hus ska åter
få råda över sina besittningar.
18 Då ska Jakobs hus bli en eld
och Josefs hus en låga,
och Esaus hus ska vara som strå,
och de ska tända eld på dem
och förtära dem.
Ingen av Esaus hus
ska komma undan,
för Herren har talat.

19 Då ska de som bor i Negev ta Esaus berg i besittning. De som bor i Låglandet ska ta filisteernas land. Man ska ta Efraims land och Samariens mark i besittning, och Benjamin ska ta Gilead.*20 Och de som förts bort av denna Israels här, de som bor i Kanaan ända till Sarefat,* liksom de som förts bort från Jerusalem, de som bor i Sefarad*, dessa ska ta Negevs städer i besittning. 21 Frälsare* ska dra upp på Sions berg för att döma Esaus berg. Och riket ska tillhöra Herren.


Inledning till boken
Obadjas bok (”Herrens tjänare”) är en domsprofetia över Edom, Israels granne söder om Döda havet, för att de gjort gemensam sak med Israels fiender när dessa intog Jerusalem (v 11-14). Om detta syftar på filisteernas och arabernas plundring av Jerusalem på 840-talet f Kr (2 Krön 21:10, 16f) var Obadja den tidigaste av skriftprofeterna. Han kan då ha varit en av kung Joshafats furstar som lärde ut lagen i Juda (2 Krön 17:7). Namnet var dock mycket vanligt och Obadja kan inte identifieras med säkerhet.

Bokens innehåll passar också in på tiden kring Jerusalems förstöring år 587 f Kr (jfr Ps 137:7, Klag 4:21f, Hes 25:12f, 35:1f). Flera verser och uttryck från Obadja används av profeten Jeremia i Jer 49:7f.

Fotnoter
1 profetia   Ordagrant: ”syn”, det som profeten har sett och fått uppenbarat.
7 inget förstånd hos dem   Annan översättning: ”ingen som märker den”.
16 dricka   Herrens dom framställs som en bägare att dricka (jfr Jer 25:15f , Upp 16:19 ).
16 utan uppehåll   Andra handskrifter: ”omkring”.
17 en räddad skara   Annan översättning: ”en räddning”.
19 Versen beskriver en expansion åt sydöst, sydväst, norr och öst från Juda sett.
20 Sarefat   Kuststad drygt 2 mil norr om Tyrus i nuvarande Libanon.
20 Sefarad   Troligen mediska Saparda i västra nuvarande Iran, eller möjligen Sardes i västra nuvarande Turkiet.
21Frälsare   Andra handskrifter (Septuaginta): ”De frälsta”.