× 
 Från
 Till
 Metod

 

Kung Davids barn

1 Dessa var de söner som föddes åt David i Hebron:

Amnon, den förstfödde,

av Ahinoam från Jisreel,

Daniel, den andre,

av Abigail från Karmel,
2 Absalom, den tredje, son till Maaka, som var dotter till Talmaj, kungen i Geshur,

Adonia, den fjärde, Haggits son,

3 Shefatja, den femte, av Abital,

Jitream, den sjätte, av hans hustru Egla.

4 Dessa sex föddes åt honom i Hebron, där han regerade i sju år och sex månader.


I Jerusalem regerade han i trettiotre år. 5 Dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Shimea, Sobab, Natan och Salomo, tillsammans fyra, av Bat-Shua, Ammiels dotter*. 6 Dessutom Jibnar, Elishama, Elifelet, 7 Noga, Nefeg, Jafia, 8 Elishama, Eljada och Elifelet, tillsammans nio. 9 Dessa var alla Davids söner, förutom sönerna med bihustrurna. Tamar var deras syster.

Kung Salomos ättlingar

10 Salomos son var Rehabeam,

dennes son Abia,

dennes son Asa,

dennes son Joshafat,

11 dennes son Joram,

dennes son Ahasja,

dennes son Joash,

12 dennes son Amasja,

dennes son Asarja*,

dennes son Jotam,

13 dennes son Ahas,

dennes son Hiskia,

dennes son Manasse,

14 dennes son Amon,

dennes son Josia.

15 Josias söner var

Johanan, den förstfödde,

Jojakim, den andre,

Sidkia, den tredje,

Shallum, den fjärde.

16 Jojakims söner var hans son Jekonja och dennes son Sidkia.
Kung Jekonjas ättlingar

17 Jekonjas söner i fångenskap var: hans son Shealtiel*, 18 dessutom Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hoshama och Nedabja.

19 Pedajas* söner var Serubbabel och Shimei,

Serubbabels söner var Meshullam och Hananja, och deras syster var Shelomit*, 20 dessutom Hashuba, Ohel, Berekja, Hasadja och Jushab-Hesed, tillsammans fem.

21 Hananjas söner var Pelatja och Jesaja, dessutom Refajas söner, Arnans söner, Obadjas söner och Shekanjas söner.

22 Shekanjas son var Shemaja.

Shemajas söner var Hattush*, Jigal, Baria, Nearja och Shafat, tillsammans sex.

23 Nearjas söner var Eljoenaj, Hiskia och Asrikam, tillsammans tre.

24 Eljoenajs söner* var Hodavja, Eljashib, Pelaja, Ackub, Johanan, Delaja och Anani, tillsammans sju.


Fotnoter
3:5Bat-Shua, Ammiels dotter   Variant av Bat-Seba, Eliams dotter (2 Sam 11:3 ).
3:12Asarja   Kallades också Ussia (jfr 2 Kung 15:1 , 2 Krön 26:1 , Matt 1:8 ).
3:17Jekonjas söner i fångenskap var: hans son Shealtiel   Annan översättning: ”Jekonjas söner var Assir och dennes son Shealtiel”. Jekonja är en variant av Jojakin (2 Kung 24:6f ).
3:19Shelomit   Ett sigill från 500-talet f Kr har hittats med namnet ”Shelomit, Elnatans tjänarinna”. Elnatan anses vara den ståthållare som efterträdde Serubbabel (Esra 2:2f med not).
3:19Pedaja   Serubbabel kallas på andra ställen för Shealtiels son (t ex Esra 3:2 ). Kanske beror det dubbla faderskapet på lagen om leviratäktenskap (5 Mos 25:5f , Luk 3:23 , 20:28 ): om en man avled skulle hans bror ta till sig änkan, och deras första barn skulle räknas som den dödes ättling.
3:22Hattush   Nämns i Esra 8:2 bland dem som kom från Babel till Jerusalem 458 f Kr.
3:24Eljoenajs söner   Troligen den generation av Davids kungaätt som levde under bokens tillkomsttid under andra hälften av 400-talet f Kr.

Parallellställen
3:12 Sam 3:2f.
3:42 Sam 5:4f 1 Kung 2:11 1 Krön 29:27.
3:52 Sam 5:14f.
3:92 Sam 13:1.
3:101 Kung 11:43 14:31 Matt 1:7f.
3:112 Kung 8:16 24 11:2.
3:122 Kung 12:21 15:1 7.
3:132 Kung 15:38 16:20 20:21.
3:142 Kung 21:18 26.
3:152 Kung 23:30 34 24:17.