× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesu fullmakt ifrågasätts

1 En dag när Jesus undervisade folket i templet och förkunnade evangeliet, kom översteprästerna och de skriftlärda fram tillsammans med de äldste 2 och frågade honom: "Säg oss: Vad har du för fullmakt att göra detta? Vem är det som har gett dig den fullmakten?" 3 Han svarade dem: "Jag vill också fråga er en sak. Säg mig: 4 Johannes dop, var det från himlen eller från människor?"

5 De samrådde med varandra och sade: "Om vi säger: Från himlen, så säger han: Varför trodde ni då inte på honom? 6 Men om vi säger: Från människor, så kommer allt folket att stena oss. De är ju övertygade om att Johannes var en profet." 7 Därför svarade de att de inte visste varifrån det var. 8 Jesus sade till dem: "Då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här."

Liknelsen om de onda vinodlarna

9 Sedan började han berätta denna liknelse för folket: "En man planterade en vingård. Han arrenderade ut den till vinodlare och reste bort för en längre tid.

10 När tiden var inne sände han en tjänare till vinodlarna för att de skulle ge honom hans del av vingårdens frukt. Men vinodlarna slog honom och skickade i väg honom tomhänt. 11 Då sände han en annan tjänare. Också honom slog de och förnedrade och skickade i väg tomhänt. 12 Sedan sände han en tredje tjänare. Men även honom slog de blodig och kastade ut.

13 Då sade vingårdens herre: Vad ska jag göra? Jag ska sända min älskade son. Honom ska de väl ha respekt för. 14 Men när vinodlarna fick se honom, samrådde de med varandra och sade: Här är arvtagaren! Vi dödar honom, så blir arvet vårt. 15 Och de kastade ut honom ur vingården och dödade honom.

Vad ska nu vingårdens herre göra med dem? 16 Han ska komma och döda dessa vinodlare och ge vingården till andra." När de hörde detta, sade de: "Det får inte hända!" 17 Men han såg på dem och frågade: "Vad menas då med det här stället i Skriften: Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten?*18 Den som faller på den stenen blir sönderslagen, och den som stenen faller på blir krossad."

19 De skriftlärda och översteprästerna ville då gripa honom på en gång, men de vågade inte för folket. De förstod att det var dem som han hade talat om i liknelsen.

Skatt till kejsaren

20 De höll Jesus under uppsikt och skickade ut några spioner som skulle låtsas vara ärliga för att få fast honom för något som han sade, så att de kunde utlämna honom åt ståthållarens makt och myndighet. 21 De frågade honom: "Mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte tar parti för någon utan lär ut sanningen om Guds väg. 22 Är det tillåtet för oss att betala skatt till kejsaren* eller inte?"

23 Men han genomskådade deras list och sade till dem: 24 "Visa mig en denar*. Vems bild och inskrift har den?" De svarade: "Kejsarens." 25 Han sade till dem: "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud." 26 De lyckades inte få fast honom för något som han sade inför folket utan teg, förundrade över hans svar.

Frågan om uppståndelsen

27 Sedan kom det fram några saddukeer*, de som förnekar att det finns en uppståndelse. De frågade Jesus: 28 "Mästare! Mose gav oss föreskriften* att om någon har en bror som är gift men dör barnlös, så ska han gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. 29 Nu fanns där sju bröder. Den förste tog sig en hustru men dog barnlös. 30 Den andre 31 och den tredje gifte sig med henne, och så gjorde alla sju, men de dog och efterlämnade inga barn. 32 Till slut dog också kvinnan. 33 Så vems hustru blir hon vid uppståndelsen? Alla sju var ju gifta med henne."

34 Jesus svarade dem: "De som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. 35 Men de som anses värdiga att nå den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. 36 De kan inte dö längre, för de är som änglarna och är Guds barn, eftersom de är uppståndelsens barn.

37 Men att de döda uppstår, det har också Mose visat vid stället om törnbusken, när han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud.*38 Han är inte de dödas Gud utan de levandes. För honom är alla levande."

39 Då sade några av de skriftlärda: "Mästare, bra sagt*!" 40 Sedan vågade de inte ställa någon mer fråga till honom.

Vem Messias är

41 Jesus sade till dem: "Hur kan man säga att Messias är Davids son? 42 David säger ju själv i Psaltaren:*Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida 43tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter.*44 David kallar honom alltså Herre*. Hur kan han då vara hans son?"

Jesus varnar för de skriftlärda

45 Medan allt folket hörde på sade Jesus till sina lärjungar: 46 "Akta er för de skriftlärda, som njuter av att gå runt i långa mantlar och älskar att bli hälsade på torgen och få de främsta platserna i synagogorna och hedersplatserna vid festmåltiderna. 47 De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. De ska få en så mycket strängare dom."


Fotnoter
20:17 Ps 118:22 .
20:22att betala skatt till kejsaren   En tvistefråga, eftersom skatten innebar att erkänna Roms överhöghet. Detta såg de nationalistiska seloterna som ett svek mot Israels Gud, medan fariseerna och saddukeerna accepterade situationen.
20:24denar   Ett litet romerskt silvermynt, värt en hel dagslön för den enkle arbetaren (Matt 20:2 ).
20:27saddukeer   Aristokratiska präster som samarbetade med romarna och vakade över ordningen i templet (Apg 4:1f ).
20:28Mose gav oss föreskriften   Se 5 Mos 25:5-6 .
20:37 2 Mos 3:6 .
20:39bra sagt   De skriftlärda fariseerna var motståndare till saddukeerna (jfr Apg 23:6f ).
20:42f Ps 110:1 . I psalmen talar Gud Fadern till Messias, Guds Son (jfr Apg 2:34f , 1 Kor 15:25 ).
20:43som en pall under dina fötter   Ett uttryck för triumf (jfr Jos 10:24 ).
20:44David kallar honom alltså Herre   Profeten David erkänner den kommande Frälsaren som sin Herre (jfr 1 Petr 1:10f ) trots att denne är hans ättling (Rom 1:3 ).

Parallellställen
20:1Matt 21:23f Mark 11:27f.
20:2Apg 4:7.
20:9Mark 12:1f.
20:102 Krön 36:15f.
20:17Jes 28:16 Apg 4:11 Rom 9:33.
20:18Jes 8:14f Dan 2:34.
20:19Matt 21:46 Luk 19:47f.
20:20Matt 22:15f Mark 12:13f Luk 11:53f.
20:25Rom 13:7.
20:27Matt 22:23f Mark 12:18f.
20:285 Mos 25:5 Matt 22:24.
20:38Rom 14:8.
20:42Apg 2:34f Hebr 1:13 10:12f.
20:431 Kor 15:25.
20:46Matt 23:5f Mark 12:38f Luk 11:43.