× 
 Från
 Till
 Metod

 

Gud välsignar Jakob i Betel

1 Gud sade till Jakob: ”Gå upp till Betel och stanna där och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig när du flydde för din bror Esau.”

2 Då sade Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom: ”Gör er av med de främmande gudarna som ni har hos er. Rena er och byt kläder. 3 Vi går upp till Betel. Där ska jag resa ett altare åt den Gud som svarade mig när jag var i nöd och som var med mig på vägen jag gick.” 4 Och de gav Jakob alla främmande gudar de hade och alla sina örringar, och Jakob grävde ner dem under terebinten vid Shekem. 5 Sedan bröt de upp, och en skräck från Gud kom över städerna runt omkring så att man inte förföljde Jakobs söner.

6 Och Jakob kom till Luz, det vill säga Betel, i Kanaans land med allt folket som var med honom. 7 Där byggde han ett altare och kallade platsen El-Betel, därför att Gud hade uppenbarat sig för honom där när han flydde för sin bror. 8 Debora, Rebeckas amma, dog och blev begravd under en ek nedanför Betel. Den fick namnet Gråteken.

9 Gud visade sig på nytt för Jakob när han hade kommit tillbaka från Paddan-Aram, och han välsignade honom. 10 Gud sade till honom: ”Ditt namn är Jakob. Men du ska inte längre heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn.” Och han gav honom namnet Israel.

11 Gud sade till honom: ”Jag är Gud den Allsmäktige. Var fruktsam och föröka dig. Ett folk, ja, många folk* ska komma från dig, och kungar ska utgå från dig. 12 Det land som jag gett till Abraham och Isak ger jag till dig. Och åt dina efterkommande ska jag ge detta land.” 13 Sedan steg Gud upp från honom vid platsen där han hade talat med honom.

14 Och Jakob reste* en stod på platsen där Gud hade talat med honom, en stenstod. Han offrade dryckesoffer på den och hällde olja över den. 15 Jakob kallade platsen där Gud hade talat med honom Betel.

Rakel dör

16 Sedan bröt de upp från Betel. När det var en bit kvar till Efrata började Rakel föda, och förlossningen var svår*. 17 När det var som svårast sade barnmorskan till henne: ”Var inte orolig! Du får en son den här gången också.” 18 Men när hennes själ skulle lämna henne – hon var döende – gav hon honom namnet Ben-Oni.* Men hans far kallade honom Benjamin*.

19 Rakel dog och begravdes vid vägen till Efrata, det vill säga Betlehem. 20 Jakob reste en stod på hennes grav. Det är den som än i dag kallas Rakels gravsten*.

21 Och Israel bröt upp därifrån och reste sitt tält på andra sidan Herdetornet. 22 Medan Israel bodde där i landet hände det att Ruben gick in till sin fars bihustru* Bilha och låg med henne. Och Israel fick höra det.

Jakobs söner

Jakob hade tolv söner. 23 Leas söner var Ruben, Jakobs förstfödde, samt Simeon, Levi, Juda, Isaskar och Sebulon. 24 Rakels söner var Josef och Benjamin. 25 Rakels slavinna Bilhas söner var Dan och Naftali. 26 Leas slavinna Silpas söner var Gad och Asher. Detta var Jakobs söner, och de föddes åt honom i Paddan-Aram.

Isak dör

27 Jakob kom hem till sin far Isak i Mamre vid Kirjat-Arba, det vill säga Hebron, där Abraham och Isak hade bott som främlingar. 28 Och Isak levde hundraåttio år*. 29 Sedan gav han upp andan och dog och samlades till sitt folk, gammal och mätt på att leva. Hans söner Esau och Jakob begravde honom.


Fotnoter
35:11många folk   Annan översättning: ”en församling av folk” (även i 28:3 , 48:4 ).
35:14reste   Annan översättning: ”hade rest” (vid sitt första möte med Gud vid Betel, 28:18 ).
35:16förlossningen var svår   En mycket vanlig dödsorsak för antikens kvinnor.
35:18Ben-Oni   Betyder ”min smärtas son”.
35:18Benjamin   Betyder ”min högra hands son”, dvs ”lyckoson”.
35:20Rakels gravsten   Ett monument står i dag strax norr om Betlehem (jfr Matt 2:18 ). Graven förknippas också med Benjamins område längre norrut på samma väg (1 Sam 10:2 , Jer 31:15 ).
35:22gick in till sin fars bihustru   Incest straffades längre fram med döden (3 Mos 20:11 , 5 Mos 27:20 ).
35:28Isak levde hundraåttio år   Ca 2066-1886 f Kr.

Parallellställen
35:11 Mos 28:12f.
35:21 Mos 31:19 Jos 24:2 23 1 Sam 7:3.
35:71 Mos 28:19 31:13.
35:81 Mos 24:59.
35:101 Mos 32:28 1 Kung 18:31.
35:111 Mos 17:6 16 48:4.
35:121 Mos 12:7 26:3.
35:191 Mos 48:7.
35:221 Mos 49:4 3 Mos 18:8 1 Krön 5:1.
35:231 Mos 29:32f 30:18f.
35:241 Mos 30:23f.
35:251 Mos 30:5f.
35:261 Mos 30:10f.
35:271 Mos 14:13 18:1 23:19.