× 
 Från
 Till
 Metod

 

Rubens ättlingar

1 Ruben var Israels förstfödde, för han föddes först. Men eftersom han vanhelgade sin fars bädd* gavs hans förstfödslorätt åt sönerna till Josef, Israels son, men inte så att Josef skulle tas upp i släktregistret som den förstfödde. 2 För även om Juda var den mäktigaste bland sina bröder och en av hans ättlingar blev furste, så blev förstfödslorätten ändå Josefs.

3 Rubens, Israels förstföddes, söner var Henok och Pallu, Hesron och Karmi.

4 Joels söner var hans son Shemaja, dennes son Gog, dennes son Shimei, 5 dennes son Mika, dennes son Reaja, dennes son Baal, 6 likaså dennes son Beera som Assyriens kung Tiglat-Pileser förde bort i fångenskap. Han var furste för rubeniterna.

7 Hans bröder var, när de efter sina släkter skrevs upp i släktregistret efter sin ättföljd: Jegiel, huvudmannen, Sakarja 8 och Bela, son till Asas, son till Shema, son till Joel. Han bodde i Aroer, och hans boplatser nådde ända till Nebo och Baal-Meon. 9 Österut nådde hans boplatser ända fram till öknen som sträcker sig från floden Eufrat. De hade nämligen stora boskapshjordar i Gileads land.

10 Men på Sauls tid förde de krig mot hagariterna*, som föll för deras hand. Då bosatte de sig i deras tält utmed hela östra sidan av Gilead.

Gads ättlingar

11 Gads barn bodde mitt emot dem i landet Bashan ända till Salka: 12 huvudmannen Joel och sedan Shafam, och dessutom Jaanaj och Shafat i Bashan. 13 Deras bröder var, efter sina familjer, Mikael, Meshullam, Sheba, Joraj, Jakan, Sia och Eber, tillsammans sju. 14 Dessa var söner till Abihail, son till Huri, son till Jaroa, son till Gilead, son till Mikael, son till Jeshishaj, son till Jado, son till Bus.

15 Men Ahi, son till Abdiel, son till Guni, var huvudman för deras familjer. 16 De bodde i Gilead i Bashan med underlydande orter, likaså på alla Sarons betesmarker, så långt de sträckte sig. 17 Alla dessa blev uppskrivna i släktregistret i Juda kung Jotams och Israels kung Jerobeams tid*.

De östra stammarnas arméer

18 Rubens barn och gaditerna och ena hälften av Manasse stam var tappra män som bar sköld och svärd och spände båge och var tränade för krig. De utgjorde 44 760 stridsberedda män. 19 De förde krig mot hagariterna och mot Jetur, Nafish och Nodab. 20 De fick hjälp mot dem så att hagariterna och alla som var med dem gavs i deras hand. De ropade till Gud under striden och han bönhörde dem, eftersom de litade på honom. 21 Som byte förde de bort deras boskapshjordar, 50 000 kameler, 250 000 får och 2 000 åsnor, likaså 100 000 människor. 22 Många hade blivit slagna, eftersom striden var från Gud. Sedan bosatte de sig i deras land och bodde där ända till fångenskapen.

Ena hälften av Manasse stam

23 Halva Manasse stams barn bodde också där i landet, från Bashan ända till Baal-Hermon och Senir och Hermons berg, och de var talrika. 24 Dessa var huvudmän för sina familjer: Efer, Jishi, Eliel, Asriel, Jeremia, Hodavja och Jadiel, tappra stridsmän, berömda män och huvudmän för sina familjer.

De östra stammarna i fångenskap

25 Men de var otrogna mot sina fäders Gud. I sin trolöshet höll de sig till de gudar som dyrkades av folken i landet, de folk som Gud hade utrotat inför dem.

26 Då uppväckte Israels Gud den assyriske kungen Puls* ande, det vill säga den assyriske kungen Tiglat-Pilesers ande. Han förde folket bort i fångenskap, såväl rubeniterna och gaditerna som ena hälften av Manasse stam. Han förde dem till Hala, Habor, Hara och Gozans ström*, där de är än i dag.


Fotnoter
5:1vanhelgade sin fars bädd   Genom att ligga med faderns bihustru Bilha (1 Mos 35:22 , 49:4 ).
5:10hagariterna   Araber som härstammade från Abrahams bihustru Hagar (1 Mos 21:9f , 25:12 ).
5:17Jotams … Jerobeams tid   Ca 750-735 respektive 793-753 f Kr (se 2 Kung 14:23f , 15:22f ).
5:26Pul   Befälhavare som grep kungamakten i Assyrien och tog tronnamnet Tiglat-Pileser III (2 Kung 15:19 , 16:10 ). Regerade 745-727 f Kr och intog en del av Israel år 733 f Kr (jfr 2 Kung 16:7f ).
5:26Hala, Habor, Hara och Gozans ström   Platser i norra Irak och nordöstra Syrien (floden Habur).

Parallellställen
5:11 Mos 29:32 35:22 48:5f 49:4.
5:21 Mos 49:8f.
5:31 Mos 46:9 2 Mos 6:14 4 Mos 26:5f.
5:62 Kung 15:29.
5:84 Mos 32:34 38.
5:11Jos 13:24f.
5:172 Kung 14:23 15:7.
5:191 Mos 25:15 1 Krön 1:31.
5:20Ps 9:11 71:1.
5:222 Kung 17:6 2 Krön 14:11.
5:252 Mos 34:15f.
5:262 Kung 15:19 29 17:6.