× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jakob flyttar till Egypten

1 Israel bröt upp med allt han ägde. När han kom till Beer-Sheba* offrade han slaktoffer åt sin far Isaks Gud. 2 Och Gud talade till Israel i en syn om natten och sade: ”Jakob! Jakob!” Han svarade: ”Här är jag.” 3 Då sade han: ”Jag är Gud, din fars Gud. Var inte rädd för att resa till Egypten, för jag ska där göra dig till ett stort folk. 4 Jag ska själv följa med dig till Egypten och jag ska också föra dig tillbaka därifrån. Och Josefs hand ska sluta dina ögon.”

5 Jakob bröt upp från Beer-Sheba. Och Israels söner satte sin far Jakob, sina små barn och sina hustrur på vagnarna som farao hade skickat för att hämta honom. 6 De tog sin boskap och de ägodelar som de skaffat sig i Kanaans land och kom till Egypten*, Jakob och alla hans ättlingar med honom. 7 Sina söner och sonsöner, sina döttrar och sondöttrar, alla sina ättlingar förde han med sig till Egypten.

Jakobs släkt

8 Detta är namnen på Israels barn, Jakob och hans söner, som kom till Egypten:

Jakobs förstfödde var Ruben, 9 och Rubens söner var Henok, Pallu, Hesron och Karmi.

10 Simeons söner var Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar och Saul, den kananeiska kvinnans son.

11 Levis söner var Gershon, Kehat och Merari.

12 Judas söner var Er, Onan, Shela, Peres och Sera, men Er och Onan dog i Kanaans land, och Peres söner var Hesron och Hamul.

13 Isaskars söner var Tola, Puva, Job* och Shimron.

14 Sebulons söner var Sered, Elon och Jaleel.

15 Detta var Leas söner som hon födde åt Jakob i Paddan-Aram. Dessutom födde hon åt honom dottern Dina. Sönerna och döttrarna var sammanlagt trettiotre personer.

16 Gads söner var Sifjon och Haggi, Shuni och Esbon, Eri och Arodi och Areli.

17 Ashers söner var Jimna, Jishva, Jishvi och Beria, och deras syster var Sera. Berias söner var Heber och Malkiel.

18 Dessa var söner till Silpa, som Laban hade gett åt sin dotter Lea. Hon födde dem åt Jakob, sexton personer.

19 Rakels, Jakobs hustrus, söner var Josef och Benjamin.

20 De söner som föddes åt Josef i Egyptens land var Manasse och Efraim. De föddes åt honom av Asenat, som var dotter till Poti-Fera, prästen i On.

21 Benjamins söner var Bela, Beker och Ashbel, Gera och Naaman, Ehi och Rosh, Muppim och Huppim och Ard.

22 Dessa var Rakels söner som föddes åt Jakob, sammanlagt fjorton personer.

23 Dans son var Hushim.

24 Naftalis söner var Jaseel, Guni, Jeser och Shillem.

25 Dessa var söner till Bilha, som Laban hade gett åt sin dotter Rakel, och hon födde dem åt Jakob, sammanlagt sju personer.

26 De som kom med Jakob till Egypten, hans ättlingar, var sammanlagt sextiosex personer förutom Jakobs sonhustrur. 27 Och Josefs söner, som föddes åt honom i Egypten, var två. De personer av Jakobs hus som kom till Egypten var sammanlagt sjuttio.

Mötet med Josef

28 Jakob skickade Juda i förväg till Josef för att han skulle visa honom vägen till Goshen. Och de kom till landet Goshen. 29 Josef lät spänna för sin vagn och for till Goshen för att möta sin far Israel. När han kom fram till honom föll han honom om halsen och grät länge vid hans hals. 30 Och Israel sade till Josef: ”Nu kan jag dö, när jag fått se ditt ansikte och vet att du fortfarande lever.”

31 Josef sade till sina bröder och sin fars husfolk: ”Jag ska gå upp och tala med farao och säga till honom: Mina bröder och min fars husfolk, som har bott i Kanaans land, har kommit till mig. 32 De här männen är herdar och har ägnat sig åt boskapsskötsel. De har med sig sina får och kor och allt de äger. 33 När sedan farao kallar er till sig och frågar vilket yrke ni har, 34 ska ni svara: Vi, dina tjänare, har sysslat med boskapsskötsel från vår ungdom och fram till nu, vi liksom våra fäder. Då kommer ni att få bo i landet Goshen, för egyptierna avskyr allt vad fåraherdar* heter.”


Fotnoter
46:1Beer-Sheba   Platsen där Jakob växte upp med sin far Isak (26:23f , 28:10 ).
46:6kom till Egypten   Troligen ca 1876 f Kr (men se 2 Mos 12:40 med not).
46:13Job   Annan stavning än huvudpersonen i Jobs bok. Andra handskrifter (så Septuaginta): ”Jashub” (jfr 4 Mos 26:24 , 1 Krön 7:1 ).
46:34avskyr … fåraherdar   En misstänksamhet mot de semitiska herdefolken (jfr 43:32 ).

Parallellställen
46:11 Mos 28:10 13 Ps 105:23.
46:41 Mos 28:15 50:1.
46:6Jos 24:4 Jes 52:4.
46:82 Mos 1:1f.
46:92 Mos 6:14f 4 Mos 26:5f.
46:101 Krön 4:24f.
46:111 Krön 6:1f.
46:121 Mos 38:1f 1 Krön 2:5 4:1.
46:131 Krön 7:1.
46:171 Krön 7:30.
46:201 Mos 41:50f.
46:211 Krön 7:6.
46:234 Mos 26:42.
46:275 Mos 10:22 Apg 7:14.
46:341 Mos 47:6 2 Mos 8:26.