× 
 Från
 Till
 Metod

 

Asarja (Ussia) blir kung i Juda

1 I Jerobeams, Israels kungs, tjugosjunde regeringsår blev Asarja, Amasjas son, kung i Juda.

2 Han var sexton år när han blev kung, och han regerade femtiotvå år* i Jerusalem. Hans mor hette Jekolja och var från Jerusalem. 3 Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, precis som hans far Amasja hade gjort. 4 Men offerhöjderna avskaffades inte, utan folket fortsatte att offra och tända offereld på höjderna.

5Herren slog kungen så att han blev spetälsk* för hela livet. Han bodde sedan i ett särskilt hus. Jotam, kungens son, ledde då hans hus och dömde folket i landet.

6 Vad som mer finns att säga om Asarja och om allt som han gjorde, det är skrivet i Juda kungars krönika. 7 Asarja gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom hos hans fäder i Davids stad. Hans son Jotam blev kung efter honom.

Sakarja blir kung i Israel

8 I Juda kung Asarjas trettioåttonde regeringsår blev Sakarja, Jerobeams son, kung över Israel i Samaria och regerade i sex månader.*9 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, så som hans fäder hade gjort. Han vände sig inte bort från de synder genom vilka Jerobeam, Nebats son, hade fått Israel att synda. 10 Shallum, Jabeshs son, anstiftade en sammansvärjning mot honom och dödade honom inför folket och blev kung i hans ställe.

11 Vad som mer finns att säga om Sakarja, det är skrivet i Israels kungars krönika. 12 Så gick det ord i uppfyllelse som Herren hade talat till Jehu: ”Dina söner ska sitta på Israels tron till fjärde led.” Och det blev så.

Shallum blir kung i Israel

13 Shallum, Jabeshs son, blev kung i Juda kung Ussias trettionionde regeringsår, och han regerade en månad* i Samaria.

14 Då drog Menahem, Gadis son, upp från Tirsa och kom till Samaria och dödade Shallum, Jabeshs son, i Samaria och blev kung i hans ställe.

15 Vad som mer finns att säga om Shallums gärningar och om den sammansvärjning han anstiftade, det är skrivet i Israels kungars krönika. 16 Vid den tiden förstörde Menahem Tifsa* och allt som fanns där inne och hela dess område från Tirsa, eftersom staden inte hade öppnat portarna. Därför förstörde han den och han lät skära upp alla havande kvinnor.

Menahem blir kung i Israel

17 I Juda kung Asarjas trettionionde regeringsår blev Menahem, Gadis son, kung över Israel och regerade i tio år* i Samaria. 18 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Så länge han levde vände han sig inte bort från de synder som Jerobeam, Nebats son, hade förlett Israel med.

19 Kung Pul* av Assyrien trängde in i landet. Då gav Menahem 1 000 talenter silver till Pul för att han skulle understödja honom och befästa kungadömet i hans hand. 20 De pengar som Menahem skulle ge kungen av Assyrien tog han ut genom att lägga skatt på alla rika män i Israel, en skatt på 50 siklar silver* för var och en. Så vände kungen av Assyrien tillbaka och stannade inte där i landet.

21 Vad som mer finns att säga om Menahem och om allt som han gjorde, det är skrivet i Israels kungars krönika. 22 Menahem gick till vila hos sina fäder. Hans son Pekaja blev kung efter honom.

Pekaja blir kung i Israel

23 I Juda kung Asarjas femtionde regeringsår blev Pekaja, Menahems son, kung över Israel i Samaria och regerade i två år.*24 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han vände sig inte bort från de synder som Jerobeam, Nebats son, hade förlett Israel med.

25 Peka, Remaljas son, en av hans officerare, anstiftade en sammansvärjning mot honom och dödade honom i kungapalatsets borg i Samaria, han tillsammans med Argob och Arje. Därvid hade han med sig femtio gileaditer. Så dödade han Pekaja och blev kung i hans ställe.

26 Vad som mer finns att säga om Pekaja och om allt han gjorde, det är skrivet i Israels kungars krönika.

Peka blir kung i Israel

27 I Juda kung Asarjas femtioandra regeringsår blev Peka, Remaljas son, kung över Israel i Samaria. Han regerade i tjugo år*. 28 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han vände sig inte bort från de synder som Jerobeam, Nebats son, hade förlett Israel med.

29 När Peka var kung i Israel kom den assyriske kungen Tiglat-Pileser och intog* Ijon, Abel-Bet-Maaka, Janoa, Kedesh, Hasor, Gilead och Galileen, hela Naftali land, och förde bort folket till Assyrien.

30 Hosea, Elas son, anstiftade en sammansvärjning mot Peka, Remaljas son, och dödade honom och blev så kung i hans ställe i Jotams, Ussias sons, tjugonde regeringsår.

31 Vad som mer finns att säga om Peka och om allt han gjorde, det är skrivet i Israels kungars krönika.

Jotam blir kung i Juda

32 I Israels kung Pekas, Remaljas sons, andra regeringsår blev Jotam, Ussias son, kung i Juda. 33 Han var tjugofem år när han blev kung, och han regerade sexton år* i Jerusalem. Hans mor hette Jerusha och var dotter till Sadok. 34 Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, precis som hans far Ussia hade gjort. 35 Men offerhöjderna avskaffades inte, utan folket fortsatte att offra och tända offereld på höjderna. Han byggde Övre porten till Herrens hus.

36 Vad som mer finns att säga om Jotam och allt han gjorde, det är skrivet i Juda kungars krönika.

37 Vid den tiden började Herren sända Arams kung Resin och Peka, Remaljas son, mot Juda.

38 Jotam gick till vila hos sina fäder och blev begravd hos sina fäder i sin fader Davids stad. Hans son Ahas blev kung efter honom.


Fotnoter
15:2Asarja … femtiotvå år   Ca 792-740 f Kr, fram till 767 f Kr samregent med sin far Amasja. Asarja (”Herren hjälper”) kallades oftast Ussia (”Herren är min styrka”), se vers 13 och 2 Krön 26. Hans mors namn Jekolja betyder ”Herren kan”. Under hans tid drabbades landet av en svår jordbävning (Sak 14:5 ), och i hans dödsår blev Jesaja kallad att profetera (Jes 6) .
15:5blev spetälsk   När han gjorde intrång på prästernas område (se 2 Krön 26:16f ).
15:8Sakarja … sex månader   Ca 753 f Kr. Sakarja betyder ”Herren kommer ihåg”.
15:13Shallum … en månad   Ca 752 f Kr. Shallum betyder kanske ”ersättning”.
15:16Tifsa   Troligen Thapsakos vid Eufrat i norra Syrien, i norra änden av Salomos inflytandesfär (1 Kung 4:24 ).
15:17Menahem … tio år   Ca 752-742 f Kr. Menahem betyder ”tröstare”.
15:19Pul   Befälhavare som grep kungamakten i Assyrien och tog tronnamnet Tiglat-Pileser III (15:29 , 16:10 ). Namnet Pul användes huvudsakligen i Babel. Han regerade 745-727 f Kr, erövrade stora områden och krävde höga tributer av folken i regionen, däribland Israel.
15:19f1 000 talenter … 50 siklar silver   Ca 30 ton och 0,5 kg silver.
15:23Pekaja … två år   Ca 742-740 f Kr. Pekaja betyder ”Herren har öppnat” (ögon eller moderliv).
15:27Peka … tjugo år   Ca 752-732 f Kr. Regerade 752-740 i Gilead öster om Jordan och 740-732 över hela riket i Samaria. Peka betyder ”har öppnat”.
15:29Tiglat-Pileser ... intog   Ca 732 f Kr (beskrivs närmare i 16:7f )
15:32fJotam … sexton år   Ca 750-735 f Kr. Samregent med sin far (vers 5) till 740 f Kr, och med sin son 735- 732 f Kr. Jotam betyder ”Herren är fullkomlig” och Jerusha ”arvedel”. Se även 2 Krön 27.

Parallellställen
15:12 Kung 14:21 2 Krön 26:1f.
15:22 Krön 26:3f.
15:32 Kung 14:3f.
15:42 Kung 12:3.
15:53 Mos 13:46 4 Mos 12:14 2 Krön 26:19f.
15:82 Kung 14:29.
15:91 Kung 12:28f 2 Kung 10:29.
15:122 Kung 10:30.
15:131 Kung 16:24 2 Kung 14:21.
15:162 Kung 8:12.
15:181 Kung 12:28f.
15:202 Kung 23:35.
15:241 Kung 12:28f.
15:281 Kung 12:28f.
15:291 Kung 15:20 2 Kung 17:6.
15:301 Kung 17:1 2 Kung 16:1f.
15:312 Krön 28:6.
15:322 Krön 27:1f.
15:342 Kung 14:3 2 Krön 26:4f.
15:372 Kung 16:5 Jes 7:1.