× 
 Från
 Till
 Metod

 

Josias reformation

1 Kungen sände bud och lät kalla till sig alla de äldste i Juda och Jerusalem. 2 Och kungen gick upp i Herrens hus. Alla Juda män och alla Jerusalems invånare följde honom, också prästerna och profeterna och allt folket, från den minste till den störste. Han läste upp* för dem allt som stod i förbundsboken som man hade funnit i Herrens hus. 3 Och kungen trädde fram till pelaren och slöt inför Herrens ansikte det förbundet att de skulle följa Herren och hålla fast vid hans bud, vittnesbörd och stadgar av hela sitt hjärta och av hela sin själ, och upprätthålla detta förbunds ord som var skrivna i denna bok. Och allt folket ingick förbundet.

4 Därefter befallde kungen översteprästen Hilkia och prästerna under honom liksom dem som höll vakt vid ingången, att de ur Herrens tempel skulle föra bort alla de föremål som var gjorda åt Baal och Asheran och åt himlens hela härskara. Och han brände dem utanför Jerusalem på Kidrons fält, men askan efter dem lät han föra till Betel. 5 Han avsatte också de avgudapräster som Juda kungar hade tillsatt för att tända offereld på offerhöjderna i Juda städer och runt omkring Jerusalem, liksom dem som tände offereld åt Baal, åt solen, åt månen, åt stjärnbilderna och åt himlens hela härskara. 6 Och han förde Asheran ut ur Herrens hus till Kidrons dal utanför Jerusalem och brände den där. Han stötte sönder den till stoft och kastade stoftet på den allmänna begravningsplatsen. 7 Han rev dessutom ner husen för dem som utövade manlig tempelprostitution i Herrens hus och där kvinnor vävde tyg till tält åt Asheran. 8 Han hämtade alla prästerna från Juda städer och orenade offerhöjderna där prästerna hade tänt offereld, från Geba* ända till Beer-Sheba*. Han bröt ner offerhöjderna vid portarna, de som fanns vid ingången till stadsfogden Josuas port och de som fanns till vänster när man gick in genom stadsporten.

9 Men offerhöjdsprästerna fick inte stiga upp till Herrens altare i Jerusalem, utan de åt osyrat bröd bland sina bröder. 10 Josia orenade också Tofet* i Hinnoms barns dal för att ingen skulle låta sin son eller dotter gå genom eld till offer åt Molok. 11 Han tog bort de hästar som Juda kungar hade invigt åt solen och ställt upp så att man inte kunde gå in i Herrens hus, vid hovmannen Netan-Meleks kammare i Parvarim. Solens vagnar* brände han upp.

12 Kungen bröt ner altarna på taket över Ahas övre sal som Juda kungar hade gjort, likaså de altaren som Manasse hade gjort på de båda förgårdarna till Herrens hus. Sedan skyndade han bort därifrån och kastade stoftet av dem i Kidrons dal. 13 Han orenade offerhöjderna öster om Jerusalem och söder om Fördärvets berg*, som Israels kung Salomo hade byggt åt Astarte, sidoniernas vidrighet, åt Kemosh, Moabs vidrighet och åt Milkom, ammoniternas avskyvärda avgud. 14 Stoderna slog han sönder och asherapålarna högg han ner. Platsen där de hade stått fyllde han med människoben*.

15 Han bröt också ner altaret i Betel med dess offerhöjd. Det var den offerhöjd som Jerobeam, Nebats son, hade byggt upp, han som fick Israel att synda. Därefter brände han offerhöjden och stötte sönder den till stoft och brände dessutom Asheran. 16 När Josia såg sig om och fick se gravarna som fanns på berget, lät han hämta ut benen ur gravarna och brände dem på altaret och orenade det så, i enlighet med Herrens ord genom gudsmannen* som sade att det skulle ske. 17 Kungen frågade: ”Vad är det för ett minnesmärke som jag ser där?” Folket i staden svarade: ”Där ligger gudsmannen begravd, han som kom från Juda och ropade mot altaret i Betel att det skulle ske som du nu har gjort.” 18 Då sade han: ”Låt honom vara. Ingen får röra hans ben.” Så lämnade man hans ben i fred och även benen av den profet som hade kommit dit från Samarien.

19 Josia avlägsnade också alla de offerhöjdshus i Samariens städer som Israels kungar hade byggt upp och som väckt Herrens vrede. Han gjorde med dem precis på samma sätt som han hade gjort i Betel. 20 Alla offerhöjdspräster som fanns där avrättade han på altarna och brände människoben ovanpå dem. Därefter vände han tillbaka till Jerusalem.

Ett rätt påskfirande

21 Kungen befallde allt folket: ”Fira påskhögtid* åt Herren er Gud så som det är föreskrivet i denna förbundsbok.” 22 En sådan påskhögtid hade nämligen inte firats sedan den tid då domarna dömde Israel, inte någon gång under hela den tid som kungar regerade i Israel och Juda. 23 Det var först i kung Josias artonde regeringsår som en sådan påskhögtid firades åt Herren i Jerusalem.

Josias övriga åtgärder

24 Dessutom skaffade Josia bort andebesvärjarna och spåmännen, husgudarna* och avgudarna och allt det avskyvärda som man kunde se i Juda land och i Jerusalem. Han gjorde det för att upprätthålla de lagord som fanns skrivna i den bok som prästen Hilkia hade funnit i Herrens hus. 25 Före Josia hade det inte funnits någon kung som var som han, ingen som så av hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sin kraft hade vänt sig till Herren i enlighet med hela Mose lag. Efter honom kom inte heller någon som var lik honom.

26 Ändå vände Herren sig inte från sin stora vredes glöd. Hans vrede hade blivit upptänd mot Juda på grund av allt det som Manasse hade gjort och väckt hans vrede med. 27Herren sade: ”Också Juda ska jag driva bort från mitt ansikte, liksom jag har drivit bort Israel. Jag ska förkasta Jerusalem, denna stad som jag hade utvalt, och även det hus om vilket jag hade sagt: Mitt namn ska vara där.”

Slutet av Josias regering

28 Vad som mer finns att säga om Josia och om allt som han gjorde, det är skrivet i Juda kungars krönika. 29 Under hans tid drog farao Neko*, kungen av Egypten, upp mot Assyriens kung vid floden Eufrat. Då tågade kung Josia emot honom men blev dödad av honom vid Megiddo* under första sammandrabbningen. 30 Hans tjänare förde hans döda kropp i en vagn bort från Megiddo till Jerusalem och begravde honom i hans grav.

Men folket i landet tog Josias son Joahas och smorde honom och gjorde honom till kung efter hans far.

Joahas blir kung i Juda

31 Joahas var tjugotre år när han blev kung, och han regerade tre månader* i Jerusalem. Hans mor hette Hamutal och hon var dotter till Jeremia från Libna. 32 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, precis som hans fäder hade gjort. 33 Farao Neko lät sätta honom i fängelse i Ribla* i Hamats land och gjorde så slut på hans regering i Jerusalem. Han pålade landet en skatt på hundra talenter silver och en talent guld*.

34 Och farao Neko gjorde Eljakim, Josias son, till kung i hans far Josias ställe och ändrade hans namn till Jojakim. Men han tog med sig Joahas, som på så sätt kom till Egypten och dog där.

Jojakim blir kung i Juda

35 Jojakim gav silvret och guldet åt farao. Men han måste beskatta landet för att kunna få fram de pengar som farao gett befallning om. Allt eftersom var och en av folket i landet blev beskattad, drev man in silvret och guldet från dem för att sedan betala ut det till farao Neko.

36 Jojakim var tjugofem år när han blev kung, och han regerade elva år* i Jerusalem. Hans mor hette Sebida och hon var dotter till Pedaja från Ruma. 37 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, precis som hans fäder hade gjort.


Fotnoter
23:2läste upp   Enligt budet i 5 Mos 31:11 (jfr också 5 Mos 17:19 om kungens personliga läsning).
23:8Geba   Nordgräns för Juda rike (jfr 1 Kung 15:22 ), ca 1 mil norr om Jerusalem.
23:8Beer-Sheba   Den södra gränsstaden. Här har stenar från ett altare raserat av Josia eller Hiskia (2 Krön 31:1 ) hittats.
23:10Tofet   Betyder ”härd”. Här offrades barn åt avgudar (3 Mos 20:2f , Jer 32:35 ). Hinnomsdalen låg sydväst om Jerusalem och användes senare som en bild för evig eld (”Gehenna”, Matt 5:22 ).
23:11Solens vagnar   Mytologiska solgudar ansågs köra en vagn över himlavalvet.
23:13Fördärvets berg   Troligen Olivberget (på hebreiska mashchít och zájit ). Se 1 Kung 11:7 .
23:14människoben   Bärare av orenhet (jfr 4 Mos 19:11f ).
23:16gudsmannen   En profet trehundra år tidigare (se 1 Kung 13).
23:21Fira påskhögtid   Se den utförligare skildringen i 2 Krön 35.
23:29Megiddo   Det talas i Upp 16:16 om en framtida drabbning här vid ”Harmagedon”.
23:24husgudarna   Statyetter förknippade med folktro och vidskepelse (se 1 Mos 31:34 med not).
23:29farao Neko   Neko II (610-595 f Kr) ville år 609 hjälpa de sista kvarvarande assyrierna i Harran i norra Syrien, som var trängda av babylonierna efter Nineves fall 612 f Kr (se Nahums bok). Josia stödde babylonierna liksom hans farfar Hiskia (20:12 med not).
23:31Joahas … tre månader   År 609 f Kr. Joahas betyder ”Herren griper”. Se även 2 Krön 36, Jer 22:10f .
23:33Ribla   Befäst centralort och armehögkvarter i västra Syrien (se även 25:6 ).
23:33hundra talenter silver och en talent guld   Ca 3 ton silver och 30 kg guld.
23:36Jojakim … elva år   År 609-598 f Kr. Jojakim betyder ”Herren ska upprätta”. Se även 2 Krön 36:4f . Föraktade Herrens ord (Jer 26, 36) och kritiserades av Jeremia (Jer 22:13f ).

Parallellställen
23:12 Krön 34:29f.
23:22 Kung 22:8.
23:35 Mos 13:4 Jos 24:25f 2 Kung 11:14 2 Krön 15:12.
23:42 Kung 21:7 25:18 2 Krön 34:3f.
23:52 Kung 21:3.
23:62 Krön 34:4.
23:71 Kung 14:24 15:12.
23:8Jer 11:13.
23:9Hes 44:10f.
23:103 Mos 18:21 Jer 7:31.
23:111 Krön 26:18.
23:122 Kung 11:18 21:5 2 Krön 30:14 Jer 19:13 Sef 1:5.
23:134 Mos 21:29 1 Kung 11:5f.
23:142 Mos 34:13 5 Mos 7:5.
23:151 Kung 12:28f 13:2 32.
23:161 Kung 13:1f 2 Krön 34:5.
23:171 Kung 13:29f.
23:181 Kung 13:11f.
23:201 Kung 18:40 2 Krön 34:5f.
23:212 Mos 12:3f 5 Mos 16:2f 2 Krön 35:1f.
23:243 Mos 19:31 20:27 5 Mos 18:10f Jes 8:19.
23:252 Kung 18:5.
23:262 Kung 21:2f Jer 15:4.
23:271 Kung 8:29 9:3 2 Kung 24:3f.
23:292 Krön 35:20f Jer 46:2.
23:302 Kung 9:28 2 Krön 36:1f Jer 22:11f.
23:312 Kung 24:18.
23:352 Kung 15:20.