× 
 Från
 Till
 Metod

 

En sista förmaning

1 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike: 2 predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. 3 Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

5 Men var du sund och förnuftig på alla sätt. Bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.

Aposteln inför döden

6 Själv offras jag redan som ett dryckesoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. 7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. 8 Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst.

Personliga hälsningar

9 Gör allt du kan för att komma till mig snart. 10 Demas har övergett mig, han fick kärlek till den här världen och reste till Tessalonike. Crescens har rest till Galatien* och Titus* till Dalmatien*. 11 Lukas* är den ende som är kvar hos mig. Ta med dig Markus* hit, han är till god hjälp i min tjänst. 12 Tychikus* har jag sänt till Efesos. 13 När du kommer, ta med dig manteln som jag lämnade hos Karpus i Troas. Ta också med böckerna, framför allt pergamentskrifterna*.

14 Kopparsmeden Alexander* har gjort mig mycket ont. Herren ska ge honom efter hans gärningar. 15 Du själv måste också vara på din vakt mot honom, för han har gjort kraftigt motstånd mot vår förkunnelse.

16 När jag försvarade mig* första gången var det ingen som kom till min hjälp, utan alla övergav mig. Hoppas det inte tillräknas dem. 17 Men Herren hjälpte mig och gav mig kraft, för att förkunnelsen genom mig skulle fullföljas och alla folk få höra den. Så blev jag räddad ur lejonets gap*. 18 Herren ska också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Hans är äran i evigheters evighet. Amen.

19 Hälsa till Prisca och Aquila* och Onesiforus familj. 20 Erastus* stannade kvar i Korint, men Trofimus* lämnade jag i Miletos eftersom han var sjuk. 21 Skynda dig hit före vintern. Eubulus hälsar till dig, även Pudens, Linus*, Claudia och alla bröderna. 22 Herren vare med din ande. Nåden vare med er.


Fotnoter
4:10Galatien   Andra handskrifter: "Gallien". Galatien omfattade dagens centrala Turkiet, Gallien det nutida Frankrike. Jfr inledningsnot till Galaterbrevet.
4:10Titus   Betrodd medarbetare till Paulus, som hade fört honom till tro (Tit 1:4 ). Titus var grek (Gal 2:3 ) och mottagare av Titusbrevet.
4:10Dalmatien   En provins som omfattade områden i dagens Kroatien, Bosnien och Serbien.
4:11Lukas   Lukasevangeliets och Apostlagärningarnas författare (se även Kol 4:14 ).
4:11Markus   Markusevangeliets författare som tidigare hade övergett Paulus (Apg 15:38 ) men sedan återvunnit hans förtroende (se även Kol 4:10 ).
4:12Tychikus   En medhjälpare till Paulus från Mindre Asien (Apg 20:4 ) som troligen hade överlämnat Efesierbrevet (Ef 6:21 ).
4:13pergamentskrifterna   Blad av djurhud användes för såväl personliga anteckningar som juridiska dokument och litterära verk som GT:s skrifter.
4:14Alexander   Troligen samme man som uteslöts ur församlingen i 1 Tim 1:20 , och möjligen identisk med juden Alexander vid upploppet i Apg 19:33 .
4:16försvarade mig   Inför kejsarens domstol i Rom.
4:17ur lejonets gap   Troligen en bild för räddning ur yttersta livsfara, eftersom aposteln som romersk medborgare inte kunde dömas till att kastas för vilddjuren.
4:19Prisca och Aquila   Tältmakare från Italien som var vänner och medarbetare till Paulus (Apg 18:2 , 26, Rom 16:3 ).
4:20Erastus   Medhjälpare till Paulus (Apg 19:22 ) och stadskassör i Korint (Rom 16:23 ). Hans namn har hittats på en samtida inskription som berättar att han stenlade en gata i Korint på egen bekostnad.
4:20Trofimus   Följeslagare till Paulus från Efesos (Apg 21:29 ).
4:21Linus   Enligt fornkyrkliga källor den förste biskopen i Rom efter apostlarnas tid.

Parallellställen
4:1Matt 25:31 1 Tim 6:13.
4:21 Tim 4:13.
4:31 Tim 4:1.
4:42 Petr 1:16.
4:52 Tim 1:8 2:3.
4:6Fil 1:23 2:17 2 Petr 1:14.
4:71 Kor 9:24f Fil 3:14 1 Tim 6:12.
4:81 Kor 9:25 1 Petr 5:4.
4:92 Tim 1:4.
4:10Kol 4:14.
4:11Kol 4:14 Filem v 24.
4:14Rom 2:6 1 Tim 1:20.
4:171 Kor 15:32.
4:182 Tess 3:1f.
4:19Apg 18:2 Rom 16:3.
4:20Apg 19:22 Rom 16:23.