× 
 Från
 Till
 Metod

 

Lydnadens lön

1 Ni ska inte göra er några avgudar och inte resa upp åt er någon avbild eller stod och inte heller i ert land sätta upp några stenar med bilder för att tillbe dem, för jag är Herren er Gud. 2 Mina sabbater ska ni hålla, och min helgedom ska ni vörda. Jag är Herren.

3 Om ni vandrar efter mina stadgar och håller mina bud och följer dem, 4 ska jag ge er regn i rätt tid* så att jorden ger sin gröda och träden på marken bär sin frukt. 5 Trösktiden ska hos er räcka till vinbärgningen, och vinbärgningen ska räcka till såningstiden, och ni ska ha bröd nog för att äta er mätta och ni ska bo trygga i ert land.

6 Och jag ska ge frid i landet, ni ska få ro och ingen ska skrämma er. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet, och inget svärd ska gå fram genom ert land. 7 Ni ska jaga era fiender framför er, och de ska falla för era svärd. 8 Fem av er ska jaga hundra framför sig, och hundra av er ska jaga tiotusen, och era fiender ska falla för era svärd.

9 Jag ska vända mig till er och göra er fruktsamma och föröka er, och jag ska upprätthålla mitt förbund med er. 10 Gammal gröda, som legat inne länge, ska ni ha att äta. Ni ska tvingas skaffa undan den gamla för den nya. 11 Och jag ska resa upp min boning mitt ibland er, och jag ska inte avvisa er.*12 Jag ska vandra bland er och vara er Gud, och ni ska vara mitt folk. 13 Jag är Herren er Gud som förde er ut ur Egyptens land, för att ni inte skulle vara slavar där. Jag har brutit sönder ert ok och låtit er gå med upprätt huvud.

Olydnadens följder

14 Men om ni inte hör på mig och inte gör efter alla dessa bud, 15 om ni föraktar mina stadgar och avvisar mina lagar, så att ni inte följer alla mina bud utan bryter mitt förbund, 16 då ska också jag handla på samma sätt mot er. Jag ska straffa er med skräck, med tärande sjukdom och feber, så att era ögon försmäktar och er själ tynar bort. Och ni ska så er säd förgäves, för era fiender ska äta den. 17 Jag ska vända mitt ansikte mot er, och ni ska bli slagna av era fiender. De som hatar er ska råda över er, och ni ska fly, även om ingen förföljer er.

18 Om ni trots detta inte lyssnar till mig, ska jag tukta er sjufalt värre för era synders skull. 19 Jag ska krossa er stolta makt och låta er himmel bli som järn och er jord som koppar*. 20 Er möda ska vara förgäves, för er jord ska inte ge sin gröda och träden i landet ska inte bära frukt.

21 Om ni ändå gör mig emot och inte vill lyssna på mig, ska jag slå er sjufalt värre, som era synder förtjänar. 22 Jag ska sända över er vilddjur, som ska döda era barn och fördärva er boskap och få er att minska i antal så att era vägar blir öde.

23 Om ni trots detta inte låter varna er av mig utan står mig emot, 24 ska också jag stå er emot och slå er sjufalt för era synders skull. 25 Jag ska låta er drabbas av ett hämndens svärd som ska hämnas mitt förbund, och ni ska samlas i städerna. Men där ska jag sända pest ibland er, och ni ska bli överlämnade i fienders hand. 26 Jag ska fördärva ert livsuppehälle så att ert bröd ska kunna bakas i en enda ugn av tio kvinnor. Brödet ska lämnas ut efter vikt, och när ni äter ska ni inte bli mätta.

27 Om ni trots detta inte lyssnar till mig utan står mig emot, 28 ska också jag i vrede stå er emot och tukta er sjufalt för era synders skull. 29 Ni ska tvingas äta era söners och döttrars kött*. 30 Jag ska ödelägga era offerhöjder och utrota era solstoder.* Jag ska kasta era döda kroppar på era eländiga avgudars döda kroppar, och jag ska visa er ifrån mig. 31 Jag ska göra era städer till ruiner och ödelägga era helgedomar, och jag ska inte mer med välbehag känna doften av era offer. 32 Jag ska själv ödelägga landet, så att era fiender som bor där ska häpna över det. 33 Men er ska jag sprida ut bland hednafolken och jag ska förfölja er med draget svärd. Så ska ert land bli en ödemark och era städer ruiner.

34 Då ska landet få gottgörelse för sina sabbater under hela den tid som det ligger öde och ni är i era fienders land. Ja, då ska landet vila och få gottgörelse för sina sabbater. 35 Hela den tid det ligger öde ska det hålla sabbat och få den vila det inte fick på era sabbater, då ni bodde där.

36 Och åt dem som blir kvar av er, ska jag ge försagda hjärtan där de är i sina fienders länder, så att de jagas på flykten av ett prasslande löv som rörs av vinden. De ska fly som om de flydde för svärd och falla, även om ingen förföljer dem. 37 De ska stupa på varandra som om de stupade för svärd, även om ingen förföljer dem. Ni ska inte kunna hålla stånd mot era fiender. 38 Ni ska förgås bland hednafolken, och era fienders land ska förtära er. 39 De som blir kvar av er ska genom sin egen missgärning tyna bort i era fienders land. Också genom sina fäders missgärning ska de tyna bort, liksom dessa har gjort.

40 De ska bekänna den missgärning de själva har begått och den deras fäder har begått, att de har handlat trolöst mot mig och stått emot mig, 41 så att också jag måste stå emot dem och föra bort dem till deras fienders land. Då ska deras oomskurna hjärtan tvingas att ödmjuka sig, och de ska få lida för sin missgärning.

42 Då ska jag tänka på mitt förbund med Jakob, och jag ska också tänka på mitt förbund med Isak och på mitt förbund med Abraham. Och jag ska tänka på landet, 43 för landet ska överges av dem och få gottgörelse för sina sabbater genom att ligga öde när folket är borta. Själva ska de få lida för sin missgärning, just därför att de förkastade mina lagar och därför att de avvisade mina stadgar.

44 Men när de är i sina fienders land ska jag trots detta inte förkasta eller avvisa dem så att jag förgör dem och bryter mitt förbund med dem, för jag är Herren deras Gud. 45 Nej, dem till godo ska jag tänka på förbundet med fäderna, som jag förde ut ur Egyptens land inför hednafolkens ögon, för att jag skulle vara deras Gud. Jag är Herren.

46 Dessa är de stadgar, domslut och lagar som Herren fastställde mellan sig och Israels barn på Sinai berg genom Mose.


Fotnoter
26:4regn i rätt tid   Livsviktigt för ett jordbrukande folks överlevnad (jfr 5 Mos 11:10f ).
26:11f Citeras av Paulus i 2 Kor 6:16 .
26:19er himmel … som järn och er jord som koppar   Syftar på svåra torrperioder (2 Kung 17- 18, Amos 4:7f , Hagg 1:10f ).
26:29tvingas äta era söners och döttrars kött   Desperata svältande människor drevs till kannibalism vid t ex utdragna belägringar (2 Kung 6:28f , Jer 19:9 , Klag 4:10 ).
26:30solstoder   Annan översättning: ”rökelsealtaren” (jfr 2 Krön 30:14 ).

Parallellställen
26:12 Mos 20:4f 5 Mos 5:8f 16:21f Ps 81:10f 97:7.
26:22 Mos 20:8 3 Mos 19:30.
26:35 Mos 7:12 11:13f 28:1f.
26:85 Mos 32:30 Jos 23:10 2 Krön 14:9 12.
26:9Hes 37:26f.
26:112 Kor 6:16.
26:145 Mos 28:15f Klag 2:17 Mal 2:2f.
26:17Job 36:12 Ords 28:1.
26:195 Mos 28:23.
26:22Hes 14:15.
26:242 Sam 22:27 Ps 18:27.
26:26Hes 4:16.
26:295 Mos 28:53 2 Kung 6:29 Jer 19:9 Klag 4:10.
26:30Hes 6:4f.
26:31Jer 1:13.
26:322 Krön 36:19f Jer 19:8 25:9.
26:335 Mos 28:64f Jer 9:16 15:7.
26:342 Krön 36:21.
26:36Jes 30:17.
26:40Ps 106:6 Dan 9:4f.
26:445 Mos 4:30f Jer 59:20f Rom 11:26f.