× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Du ska inte offra åt Herren din Gud något djur av nöt eller småboskap som har en defekt* eller annat fel, för sådant är avskyvärt för Herren din Gud.

2 Om en man eller kvinna hos dig i någon av städerna som Herren din Gud ger dig, visar sig göra något som är ont i Herren din Guds ögon, genom att överträda hans förbund, 3 och mot min befallning går bort och tjänar andra gudar och tillber dem eller tillber solen, månen eller himlens hela härskara*, 4 och det blir berättat för dig och du får höra om det, ska du noga undersöka saken. Om det visar sig vara sant och kan slås fast att detta avskyvärda har gjorts i Israel, 5 ska du föra ut till din stadsport den man eller kvinna som har gjort denna onda gärning, man eller kvinna, och stena den personen till döds. 6 Efter två eller tre vittnens ord* ska han dödas. Ingen ska dömas till döden efter endast ett vittnesmål. 7 Först ska vittnenas hand lyftas mot honom för att döda honom och sedan hela folkets hand. Du ska skaffa bort det onda från dig.

Domstolar

8 Om det i något fall blir för svårt för dig att döma, det kan gälla ett dråp, en rättsfråga, ett misshandelsbrott eller något annat som kan orsaka tvist inom dina portar, då ska du bryta upp och bege dig till den plats som Herren din Gud utväljer 9 och gå till de levitiska prästerna och till den som på den tiden är domare. Dem ska du fråga till råds och de ska meddela dig vad som är rätt. 10 Du ska göra det de meddelar dig på den plats som Herren utväljer, och du ska noggrant följa allt som de lär dig. 11 Efter den lag de undervisar dig i och efter den dom de avkunnar för dig ska du handla. Du ska inte vika av från de ord de meddelar, varken åt höger eller åt vänster.

12 Men om någon handlar i sådant övermod att han varken vill lyssna till prästen, som står där och gör tjänst inför Herren din Gud, eller till domaren, då ska den mannen dö. Du ska skaffa bort det onda från Israel. 13 Allt folket ska höra det och frukta och aldrig mer vara övermodiga.

Val av kung

14 När du kommer in i det land som Herren din Gud ger dig och tar det i besittning och bor där och du säger: ”Jag vill sätta en kung över mig*, som alla andra folk omkring mig”, 15 så ska du sätta till kung över dig den som Herren din Gud utväljer. En av dina bröder ska du sätta till kung över dig. Du får inte sätta en främling över dig, en som inte är din broder. 16 Men han får inte skaffa sig många hästar och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa många hästar, för Herren har sagt till er: ”Ni ska aldrig mer vända tillbaka denna väg.” 17 Han får inte heller skaffa sig många hustrur, för att hans hjärta inte ska avfalla, och han ska inte skaffa sig mycket silver och guld.*

18 När han sitter på sin kungatron ska han låta göra sig en avskrift av denna lag enligt den bokrulle som finns hos de levitiska prästerna. 19 Den ska han ha hos sig och läsa i den* i alla sina livsdagar, så att han lär sig frukta Herren sin Gud och ger akt på alla ord i denna lag och dessa stadgar och följer dem. 20 Då ska hans hjärta inte förhäva sig över hans bröder eller vika av ifrån buden, varken åt höger eller åt vänster, och då ska han och hans söner regera länge i Israel.


Fotnoter
17:1djur … som har en defekt   Offerdjuren skulle vara felfria, en förebild till Kristus, ”ett lamm utan fel eller brist” (1 Petr 1:19 ). Profeten Malaki tillrättavisade folket för brott mot detta bud (Mal 1:13f ).
17:3himlens hela härskara   Stjärnorna, som också symboliserade änglamakter (jfr Job 38:7 ). Himlakroppar tillbads bland hednafolken (4:19 , Job 31:26f ) men Bibeln betonar att de är skapade av Gud (1 Mos 1:16 , Ps 8:4 ).
17:6två eller tre vittnens ord   Citeras i Hebr 10:28 .
17:14sätta en kung över mig   Kungadömet började med kung Saul på 1000-talet f Kr (1 Sam 8- 12).
17:16finte skaffa sig många hästar … många hustrur … mycket silver och guld   Kung Salomo föll i synd genom att bryta mot dessa bud (1 Kung 10:26f ). Hästar användes huvudsakligen för militära ändamål (Ps 33:17 , Sak 9:10 ).
17:19läsa i den   I detta utmärkte sig särskilt kung Josia (2 Kung 22:10f , 2 Krön 34:18f ).

Parallellställen
17:13 Mos 22:20f 5 Mos 15:21 Mal 1:8 13.
17:25 Mos 13:6f.
17:52 Mos 22:20.
17:64 Mos 35:30 5 Mos 19:15 Matt 18:16 Joh 8:17 2 Kor 13:1 Hebr 10:28.
17:75 Mos 13:9f.
17:85 Mos 21:5 2 Krön 19:10f.
17:9Mal 2:7.
17:141 Sam 8:5f.
17:161 Kung 10:26 28 Jes 31:1f.
17:171 Kung 10:21 27 11:1f.
17:182 Kung 22:10f.
17:19Jos 1:7f.