× 
 Från
 Till
 Metod

 

Folkets brist på gudsfruktan

1 Ve de trygga på Sion,

de självsäkra på Samarias berg,
de förnämsta i det främsta folket
som Israels hus vänder sig till!
2 Dra bort till Kalne och se efter,
gå därifrån till Stora Hamat
och sedan ner till filisteernas Gat.
Är de bättre än rikena här,
eller är deras område
större än ert område?

3 Ni skjuter ifrån er den onda dagen
men låter våldet härska hos er.
4 Ni vilar på divaner av elfenben
och latar er* på era bäddar.
Ni äter lamm ur hjorden
och kalvar från gödstallet.
5 Ni skrålar till harpans ljud
och tänker ut nya musikinstrument
som David.
6 Ni dricker vin ur stora skålar*
och smörjer er med
de finaste oljorna,
men bekymrar er inte
om Josefs skada.
7 Därför ska de nu vara först
att föras bort i fångenskap.
Då är det slut med skrålet
från dem som latade sig.

8 Herren Gud
har svurit vid sig själv,
säger Herren Gud Sebaot:
Jag avskyr Jakobs stolthet
och hatar hans borgar.
Jag ska utlämna staden
med allt som finns i den.

9 Och det ska ske att om tio män lämnas kvar i samma hus, ska de alla dö. 10 När en släkting och likbrännare* vill ta ut benen ur huset och ropar till den som är inne i huset: ”Har du någon mer där?” och han svarar: ”Ingen”, så ska han säga: ”Tyst! Herrens namn får inte nämnas*.”


11 För se, på Herrens befallning

ska det stora huset slås i stycken
och det lilla huset i spillror.
12 Springer hästar på klippor
eller plöjer man där med oxar?
Men ni har förvandlat rätten
till gift
och rättfärdighetens frukt
till malört.
13 Ni gläder er över Lo-Debar
och säger:
”Har vi inte intagit Karnajim*
med vår egen kraft?”

14 För se, ni av Israels hus, jag ska uppväcka ett folk mot er, säger Herren Gud Sebaot. Och de ska ansätta er från infartsvägen mot Hamat ända till Arabasänkan*.


Fotnoter
6:4latar er   Annan översättning (så Septuaginta): ”festar”.
6:6stora skålar   Gyllene dryckesskålar är kända från Assyrien. Sådana skålar användes annars i Israel för att samla upp offerdjurens blod (jfr Sak 9:15 ).
6:10likbrännare   Annan översättning: ”liksmörjaren” (jfr Joh 19:40 ). Kroppar kremerades normalt inte i Israel.
6:10HERRENS namn får inte nämnas   En försäkran underströks ofta med eden ”så sant HERREN lever” (jfr t ex Rut 3:19 , Hos 4:15 ), vilket nu undveks av rädsla.
6:13Lo-Debar … Karnajim   Orter strax öster om Jordanfloden som nyligen hade erövrats av kung Jerobeam II (2 Kung 14:25 ). Orden betyder ”ingenting” och ”två horn”, vilket symboliserar styrka.
6:14Hamat … Arabasänkan   Israels östra gräns (från norr till söder), nyligen utvidgad enligt en profetia av Jona (2 Kung 14:25 ).

Parallellställen
6:21 Mos 10:10 4 Mos 34:8 2 Kung 18:34 Jes 10:9.
6:3Hes 12:22 27 Amos 5:18 9:10.
6:4Hes 34:2f Amos 3:15.
6:51 Krön 15:16 Jes 5:11f.
6:8Jer 51:14 Amos 8:7.
6:10Amos 8:3.
6:12Hos 10:4 Amos 5:7.
6:131 Kung 22:11 Mika 4:13.
6:142 Kung 14:25.