× 
 Från
 Till
 Metod

 

Gud har talat genom Sonen

1 I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, 2 men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum*. 3 Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

Sonen är större än änglarna

4 Sonen är så mycket större än änglarna som namnet han har ärvt är högre än deras. 5 Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt:*

Du är min Son,
jag har fött dig i dag?

Eller:

Jag ska vara hans Far,
och han ska vara min Son?

6 Men när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han:*

Alla Guds änglar
ska tillbe honom.

7 Om änglarna säger han:

Han gör sina änglar till vindar
och sina tjänare till eldslågor.*

8 Men om Sonen säger han:

Gud, din tron består
i evigheters evighet,
och ditt rikes spira
är rättens spira.*
9Du älskar rättfärdighet
och hatar orättfärdighet.
Därför, Gud, har din Gud
smort dig med glädjens olja
mer än dina medbröder.

10 Och:

I begynnelsen lade du, Herre,
jordens grund,
och himlarna är
dina händers verk.
*
11De ska gå under,
men du ska bestå.
De ska alla nötas ut som kläder,
12du ska rulla ihop dem
som en mantel
och de ska bytas ut
som kläder.
Men du är densamme,
och dina år har inget slut.

13 Till vilken av änglarna har han någonsin sagt:*

Sätt dig på min högra sida
tills jag lagt dina fiender
som en pall under dina fötter?

14 Är inte änglarna andar i Guds tjänst, utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen?


Inledning till boken
Hebreerbrevet vill visa hur det gamla förbundets prästtjänst och offer har uppfyllts i Kristi offer "en gång för alla" (7:27). Brevets för oss okände författare var själv inte apostel (2:3), men kände Timoteus (13:23) och tycks ha behärskat grekiskan bäst av NT:s alla författare. Detta skulle stämma väl in på Apollos, "en bildad man som var född i Alexandria och mycket kunnig i Skrifterna" (Apg 18:24). Många andra möjliga författare har föreslagits, exempelvis Paulus eller Barnabas (Apg 11:22f).

Mottagarna är Jesustroende judar som möter svår förföljelse för sin tro (12:3), kanske under Nero i Rom på 60-talet e Kr eftersom författaren hälsar från de utvandrade "bröderna från Italien" (13:24). Plats och tid kan inte bestämmas, men både Apollos och Timoteus hade kopplingar till Efesos (Apg 18:24f, 1 Tim 1:3) och brevet bör ha skrivits före templets förstöring år 70 e Kr (8:4, 10:1).

Fotnoter
1:2universum   Annan översättning: "världarna", "tidsåldrarna" (även i 11:3 ).
1:52 Sam 7:14 , Ps 2:7 .
1:65 Mos 32:43 (Septuaginta), Ps 97:7 .
1:7 Ps 104:4 (Septuaginta).
1:8f Ps 45:7f . Annan översättning i vers 9: "Därför har Gud, din Gud, smort…".
1:10fPs 102:26f .
1:13Ps 110:1 .

Parallellställen
1:1Luk 1:70.
1:2Joh 1:3 Gal 4:4 Kol 1:16.
1:3Ps 110:1 Apg 2:33 Kol 1:15.
1:4Fil 2:9f.
1:5Apg 13:33.
1:10Jes 51:6 Luk 21:33.
1:13Apg 2:34f Hebr 10:12f.
1:14Ps 34:8 91:11 Dan 7:10.