× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

1 Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och vår broder Timoteus*. 2 Till de heliga i Kolosse, de troende bröderna i Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Far.

Tacksägelse och bön

3 Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, när vi ber för er. 4 Vi har hört om er tro på Kristus Jesus och om kärleken som ni har till alla de heliga, 5 på grund av hoppet som väntar er i himlen. Detta hopp har ni redan hört om i sanningens ord, evangeliet 6 som har nått fram till er liksom det överallt i världen växer och bär frukt. Så även hos er, från den dag ni fick höra det och lärde känna Guds nåd som den verkligen är. 7 Det fick ni lära er av Epafras, vår käre medarbetare som troget tjänar Kristus i vårt ställe*. 8 Han har berättat för oss om er kärlek i Anden.

9 Från den dag vi hörde det har vi därför inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja, med all andlig vishet och insikt. 10 Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. 11 Då ska hans härlighets makt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. 12 Med glädje ska ni då tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset.

I Sonens rike

13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder.

15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, 16 för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom.

18 Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.

21 Också ni, som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, 22 också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom, 23 om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.

Apostelns tjänst

24 Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för er, och det som fattas av Kristuslidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp, som är församlingen. 25 Dess tjänare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull: att överallt predika* Guds ord, 26 den hemlighet som varit dold genom tider och generationer men nu har uppenbarats för hans heliga. 27 Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna: Kristus i er, härlighetens hopp.

28 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att föra fram varje människa som fullkomlig* i Kristus. 29 För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.


Inledning till boken
Församlingen i Kolosse, en stad i nuvarande sydvästra Turkiet, var grundad av Paulus medarbetare Epafras (1:7), som besökte Paulus under hans fångenskap i Rom (Apg 28:30) och berättade om församlingen (1:8). Paulus skrev då sitt brev till Kolosse, troligen i början av sin fångenskap ca år 60 e Kr (Apg 28:30), för att uppmuntra dem i tron på Kristus och skydda dem från villolärare (2:8f).


Fotnoter
1:1Timoteus   Paulus närmaste medarbetare (se t ex Apg 16:1f , Fil 2:19f , 1-2 Tim).
1:7tjänar Kristus i vårt ställe   som utsänd till församlingen, troligen medan Paulus själv undervisade i Efesos (Apg 19:10 ).
1:25överallt predika   Annan översättning: "uppfylla".
1:28fullkomlig   Annan översättning: "fullvuxen".

Parallellställen
1:1Ef 1:1.
1:2Rom 1:7.
1:3Ef 1:16 Filem v 4f.
1:5Ef 1:13 1 Petr 1:3f.
1:6Mark 4:8 Apg 6:7.
1:7Filem v 23.
1:9Rom 12:2 Ef 1:17 Fil 1:9.
1:10Ef 4:1 Fil 1:27.
1:11Ef 3:16.
1:12Apg 26:18 Ef 1:11.
1:13Ef 5:8 1 Petr 2:9.
1:14Rom 3:24 Ef 1:7.
1:152 Kor 4:4f Hebr 1:3 Upp 3:14.
1:16Joh 1:3 10 1 Kor 8:6 Hebr 1:2.
1:17Joh 1:1.
1:18Apg 26:23 1 Kor 15:20 Ef 1:22f.
1:19Ef 1:23.
1:20Rom 5:10 2 Kor 5:18 Kol 2:14.
1:21Rom 8:7 Ef 2:1f.
1:22Ef 1:4 Tit 2:14.
1:231 Kor 15:58 Ef 3:17f.
1:24Rom 12:5 2 Kor 4:10 Ef 3:13 Fil 2:17.
1:251 Kor 9:17 Ef 3:2.
1:26Rom 16:25f Ef 1:9.
1:27Rom 8:10 9:23.
1:28Ef 4:13.
1:291 Kor 15:10 Ef 3:20.