× 
 Från
 Till
 Metod

 

De två äktenskapsbryterskorna

1Herrens ord kom till mig:

2 ”Människobarn, det var en gång två kvinnor, döttrar till en och samma mor. 3 De bedrev otukt i Egypten, redan i sin ungdom bedrev de hor. Där kramade man deras bröst och där smektes deras jungfruliga barm. 4 Den äldre hette Ohola* och hennes syster Oholiba*. De blev mina och födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Sa­maria och Oholiba för Jerusalem.

5 Men Ohola begick äktenskapsbrott i stället för att hålla sig till mig. Hon fick begär till sina älskare, grannarna assyrierna. 6 De kom klädda i purpur, de var ståthållare och furs­tar, alla vackra unga män, ryttare till häst. 7 Hon gav sig som hora åt dem, de främsta av Assurs alla söner, och åt alla dem hon upptändes av begär till. Hon orenade sig med alla deras eländiga avgudar. 8 Inte heller gav hon upp sin lösaktighet med egyptierna,* som hade fått ligga med henne i hennes ungdom och som hade smekt hennes jungfruliga barm och slösat sin otukt på henne.

9 Därför överlämnade jag henne åt hennes älskare, Assurs söner, som hon var upptänd av begär till. 10 De klädde av henne naken, förde bort hennes söner och döttrar och dödade henne* själv med svärd. Hon blev ett varnande exempel för andra kvinnor, och de verkställde domen över henne.

11 Men fastän hennes syster Oholiba såg detta, upptändes hon ännu mer av begär och gick ännu längre än systern i sin otukt. 12 Hon fick begär till sina grannar, Assurs söner. De var ju ståthållare och furstar. De kom klädda i präktiga kläder, ryttare till häst, alla vackra unga män. 13 Jag såg att också hon orenade sig. Båda gick samma väg.

14 Men hon drev sin otukt ännu längre. Hon fick se mansbilder inristade i väggen*. Man hade ristat in bilder av kaldeer och målat dem röda. 15 De var framställda med bälten kring sina höfter och med ståtliga huvudbonader, alla lika kämpar, som Babels söner från Kaldeen.* 16 Hon blev upptänd av begär till dem så snart hon såg dem och sände bud till dem i Kaldeen. 17 Babels söner kom då till henne för en kärleksstund och orenade henne genom sin otukt. Först sedan hon hade blivit orenad av dem, vände hon sig i avsky bort ifrån dem. 18 Men när hon så öppet bedrev sin otukt och blottade sin nakenhet, kände jag avsky och vände mig ifrån henne, så som jag hade vänt mig ifrån hennes syster. 19 Ändå drev hon sitt horeri ännu längre. Hon tänkte på sin ungdoms dagar, då hon bedrev otukt i Egyptens land, 20 och hon blev på nytt upptänd av begär till sina älskare där, som hade könsorgan som åsnor och sädesflöde som hingstar. 21 Din håg stod åter till din ungdoms skamlöshet, när egyptierna smekte din barm eftersom du hade så ungdomliga bröst.

22 Därför, du Oholiba, säger Herren Gud så: Se, jag ska egga upp dina älskare mot dig, dem som du vänt dig ifrån med avsky. Jag ska låta dem komma över dig från alla sidor, 23 Babels söner och alla kaldeer, folk från Pekod, Shoa och Koa* och alla Assurs söner med dem. De är alla åtråvärda unga män, ståthållare och furstar, kämpar och berömvärda män, alla ryttare till häst. 24 De ska anfalla dig med vapen, vagnar, hjul och skaror av folk. Rustade med skärmar och sköldar och klädda i hjälmar ska de anfalla dig från alla sidor. Jag ska överlämna domen åt dem, och de ska döma dig efter sina lagar. 25 Jag ska låta min svartsjuka gå över dig så att de far fram mot dig i vrede. De ska skära av dig näsa* och öron, och de som blir kvar av dig ska falla för svärd. De ska föra bort dina söner och döttrar, och vad som blir kvar av dig ska förtäras av eld. 26 De ska slita av dig dina kläder och ta ifrån dig dina praktfulla smycken. 27 Så ska jag göra slut på din oanständighet och på din otukt i Egyptens land. Du ska inte mer lyfta din blick till dem och inte mer tänka på Egypten.

28 För så säger Herren Gud: Se, jag ska överlämna dig åt dem som du hatar, åt dem som du har vänt dig bort ifrån med avsky. 29 Med hat ska de fara fram mot dig och ta ifrån dig allt du har skaffat dig. De ska lämna dig naken och blottad. Din otuktiga blygd ska bli blottad liksom din skamlöshet och din otukt. 30 Detta ska man göra med dig därför att du trolöst förenade dig med hednafolk och orenade dig med deras avgudar. 31 Du gick på din systers väg. Därför ska jag i din hand sätta samma bägare som hon fick.

32 Så säger Herren Gud:


Du ska dricka din systers bägare,
så djup och så vid som den är,
och den ska ge dig hån och förakt.
Den rymmer mycket.
33 Du ska bli full av rus och bedrövelse,
en fördärvets
och förödelsens bägare
är din syster Samarias bägare.
34 Du ska dricka den till sista droppen,
även slicka dess skärvor,
och du ska riva sönder dina bröst.
För jag har talat,
säger Herren Gud.

35 Därför säger Herren Gud så: Efter­som du har glömt mig och kastat mig bakom din rygg, måste du också bära följderna av din lösaktighet och din otukt.

36Herren sade till mig: Människo­barn, vill du döma Ohola och Oho­liba? Tala då om för dem vilka vidrigheter de ägnar sig åt. 37 För de har begått äktenskapsbrott och deras händer är fläckade av blod. Med sina eländiga avgudar har de begått äktenskapsbrott. Och barnen som de hade fött åt mig lät de gå igenom eld som mat åt avgudarna. 38 Dessutom gjorde de mig detta: Samma dag som de orenade min helgedom, vanhelgade de också mina sabbater. 39 Samma dag som de slaktade sina barn åt avgudarna, gick de in i min helgedom och vanhelgade den. Sådant har de gjort i mitt hus.

40 De sände också bud efter män som skulle komma fjärran ifrån. Bud­bärare skickades till dem och de kom, och du tvättade dig, sminkade dina ögon och prydde dig med smycken. 41 Du satt på en härlig bädd med dukat bord framför dig, och där hade du ställt fram min rökelse och min olja. 42 Sorglöst sorl hördes där­inne, och till de män ur hopen som var där hämtade man också in dryckes-­bröder från öknen. Dessa satte arm­band på kvinnornas armar och prakt­fulla kronor på deras huvuden.

43 Då sade jag om henne som var utsliten genom sina äktenskapsbrott: Nu ska de använda henne som en hora, just henne. 44 Och de gick in till henne som man går in till en hora. Så gick man in till Ohola och till Oholiba, de lösaktiga kvinnorna. 45 Men rättfärdiga män ska döma dem efter den lag som gäller för horor och sådana som spiller blod, för horor är de, och de har blod på sina händer.

46 Så säger Herren Gud: Kalla samman en folksamling mot dem och lämna ut dem till misshandel och plundring. 47 Folksamlingen ska stena dem och hugga dem i stycken med svärd och dräpa deras söner och döttrar och bränna upp deras hus i eld*. 48 Så ska jag göra slut på skamlösheten i landet, och alla kvinnor ska varnas så att de inte ägnar sig åt sådan skamlöshet som ni. 49 Man ska låta er skamlöshet komma över er, och ni ska få bära på de synder ni begått med era avgudar. Och ni ska inse att jag är Herren Gud.”


Fotnoter
23:4Ohola   Betyder ”tält” (troligen Baalstemplet i Samaria, 1 Kung 16:32 ).
23:4Oholiba   Betyder ”mitt tält är i henne” (Jerusalems tempel, 1 Kung 8) .
23:5fassyrierna … egyptierna   Israel låg mitt mellan dåtidens expansiva stormakter. Närmanden till någon av dem medförde ofta import av avgudadyrkan (1 Kung 11, 2 Kung 16:10f ).
23:10dödade henne   Samaria skövlades 722 f Kr (2 Kung 17:6 ).
23:14mansbilder inristade i väggen   Troligen reliefer med maktspråk i stormakternas palats.
23:15Kaldeen   Det härskande arameisktalande skiktet i Babel.
23:23Pekod, Shoa och Koa   Folkslag i östra Mesopotamien allierade med kaldeerna. På hebreiska kan namnen översättas ”straff, skrik och rop”.
23:25skära av dig näsa   De grymma assyriernas straff för äktenskapsbryterskor.
23:47bränna upp deras hus i eld   Jerusalem skövlades och brändes 587 f Kr (2 Kung 24:9 ).

Parallellställen
23:3Jer 3:9 Hes 16:26.
23:52 Kung 15:19 17:3f Hes 16:28.
23:92 Kung 17:6 Hes 16:36f.
23:11Jer 3:8f Hes 16:47 51.
23:122 Kung 16:7f.
23:14Hes 8:10 16:29.
23:192 Kung 18:21.
23:20Jer 5:8.
23:21Hes 17:15.
23:22Hes 16:37.
23:295 Mos 28:48 Hes 16:37.
23:31Ps 75:9 Jes 51:17 Jer 25:15.
23:33Ps 60:5 75:9 Jes 51:17 Jer 25:15.
23:351 Kung 14:9 Jer 2:32 3:21 13:25 18:15.
23:36Hes 22:2.
23:37Hes 16:20f.
23:38Hes 20:13 24.
23:39Hes 7:9f.
23:451 Mos 9:6 3 Mos 20:10 4 Mos 35:31f Jes 1:15 59:3 Hes 16:38.
23:46Hes 16:40f.