× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jeremias brev till judarna i Babel

1 Detta är vad som stod i det brev* som profeten Jeremia sände från Jerusalem till de äldste som ännu levde kvar i fångenskapen och till prästerna, profeterna och allt folket, dem som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem till Babel, 2 sedan kung Jekonja hade lämnat Jerusalem tillsammans med drottningmodern och hovmännen, Juda och Jerusalems furstar samt hantverkarna och smederna. 3 Jeremia sände brevet med Eleasa, Shafans son, och Gemarja, Hilkias son, när Juda kung Sidkia sände dem till Babels kung Nebukadnessar. Brevet löd:

4 Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel: 5 Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. 6 Ta er hustrur och föd söner och döttrar, ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. 7 Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er.

8 För så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Låt er inte luras av de profeter som finns bland er, inte heller av era spåmän, och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer, 9 för de profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren.

10 För så säger Herren: När sjuttio år har gått för Babel* ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. 11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. 12 Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. 13 Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. 14 För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar.

15 Men ni säger: ”Herren har låtit profeter uppstå åt oss i Babel.” 16 För så säger Herren till den kung som sitter på Davids tron och till allt det folk som bor i denna stad, era bröder som inte har gått bort i fångenskap tillsammans med er, 17 ja, så säger Herren Sebaot: Se, jag ska sända svärd, svält och pest mot dem och låta dem räknas som odugliga fikon, så dåliga att man inte kan äta dem. 18 Jag ska förfölja dem med svärd, svält och pest och göra dem till ett avskräckande exempel för alla riken på jorden, till förbannelse och häpnad, förakt och vanära bland alla de folk dit jag har drivit bort dem. 19 Ty, säger Herren, de har inte lyssnat till mina ord, som jag har sänt till dem genom mina tjänare profeterna. Gång på gång sände jag dem, men ni har inte lyssnat, säger Herren.

20 Men hör nu Herrens ord, alla ni fångna som jag har sänt från Jerusalem bort till Babel: 21 Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, om Ahab, Kolajas son, och om Sidkia, Maasejas son, som profeterar lögn för er i mitt namn: Se, jag ska ge dem i den babyloniske kungen Nebukadressars hand och han ska låta döda dem inför era ögon. 22 Och alla fångar från Juda som är i Babel ska från dem hämta denna förbannelse och säga: ”Må Herren göra med dig som med Sidkia och Ahab, som Babels kung lät steka i eld.” 23 För de har gjort något som är en dårskap i Israel. De har begått äktenskapsbrott med andras hustrur och har talat lögn i mitt namn, något som jag inte har befallt. Jag är den som vet det och är vittne till det, säger Herren.

Guds dom över Shemaja

24 Till nehelamiten Shemaja ska du säga: 25 Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Du har sänt brev i ditt eget namn till allt folket i Jerusalem och till prästen Sefanja, Maasejas son, och alla de andra prästerna och sagt: 26Herren har satt dig till präst i prästen Jojadas* ställe, för att det ska finnas tillsyningsmän i Herrens hus över varje galen och självutnämnd profet, och för att du ska sätta sådana i stock och halsjärn. 27 Varför har du då inte tillrättavisat Jeremia från Anatot som uppträder som profet för er? 28 Därför har han kunnat sända bud till oss i Babel och säga: Än är det lång tid kvar. Bygg hus åt er, bo i dem och plantera trädgårdar och ät deras frukt.”

29 Prästen Sefanja läste upp brevet för profeten Jeremia. 30 Då kom Herrens ord till Jeremia. Han sade: 31 ”Sänd bud till alla de fångna och säg: Så säger Herren om nehelamiten Shemaja: Shemaja har profeterat för er, men jag har inte sänt honom. Han har fått er att lita på en lögn. 32 Därför säger Herren så: Se, jag ska straffa nehelamiten Shemaja och hans efterkommande. Ingen av dem ska få bo bland detta folk, och han ska inte få se det goda som jag vill göra med mitt folk, säger Herren, för han har predikat avfall från Herren.”


Fotnoter
29:1brev   Jeremias brev bevarades som helig skrift och lästes fortfarande av Daniel år 539 f Kr (Dan 9:2 ).
29:10sjuttio år … för Babel   Ca år 609-539 f Kr (se not till 25:11 ).
29:26prästen Jojada   Klok överstepräst på 800-talet f Kr (2 Krön 23- 24).

Parallellställen
29:22 Kung 24:12f Jer 24:1.
29:8Jer 27:9f 14f.
29:9Jer 14:14 23:21 28:15.
29:102 Krön 36:21f Esra 1:1 Jer 25:12 27:22 Dan 9:2 Sak 1:12.
29:11Ords 23:18 24:20 Jer 31:17.
29:12Ps 50:15 Jer 33:3 Matt 7:7.
29:135 Mos 4:29 1 Krön 28:9 Jer 24:7 Joel 2:12 Luk 11:9.
29:145 Mos 30:1f Ps 106:45 Jer 30:3 18 32:44 33:7 26 Sef 2:7.
29:17Jer 24:3f 27:8f.
29:18Jer 24:9 34:17.
29:19Jer 7:25f 25:4f.
29:22Dan 3:15 21.
29:23Jer 23:14.
29:32Jer 28:15f.