× 
 Från
 Till
 Metod

 

Profetia om filisteerna

1 Detta är Herrens ord som kom till profeten Jeremia om filisteerna innan farao intog Gaza*:


2 Så säger Herren:
Se, vatten stiger från norr
och blir till en flod
som svämmar över.
Den översvämmar landet
med allt som finns i det,
städerna och dem som bor där.
Människorna ropar,
och landets alla invånare jämrar sig
3 när ljudet hörs
av hans hingstars hovslag,
när hans vagnar dånar
och hans hjul bullrar.
Då ser sig fäderna inte om
efter barnen,
de står maktlösa
4 inför dagen som kommer
då alla filisteer förintas,
då alla utrotas som är kvar
för att försvara Tyrus och Sidon.
För Herren ska förinta filisteerna,
dem som är kvar från Kaftors ö*.
5 Gazas huvud ska rakas,
det är slut med Ashkelon,
med dem som är kvar i deras dal*.
Hur länge ska du rista märken
på dig?

6 O, du Herrens svärd,
när ska du äntligen få ro?
Dra dig in i din skida,
vila och var stilla.
7 Men hur ska det få ro
när Herren har gett
sin befallning?
Mot Ashkelon och mot kustlandet,
dit har han befallt det.

Fotnoter
47:1innan farao intog Gaza   En egyptisk motattack mot Nebukadnessar erövrade Gaza år 601-599 f Kr. Nebukadnessar skövlade Gazaområdet 604 f Kr och gjorde slut på filisteerna helt 588 f Kr (jfr Hes 25:16 ).
47:4Kaftors ö   Troligen Kreta (jfr 1 Mos 10:14 , 5 Mos 2:23 , Amos 9:7 ).
47:5i deras dal   Andra handskrifter (Septuaginta): ”av anakiterna” (jättar bland filisteerna, jfr 5 Mos 9:2 , 1 Sam 17:4 ).

Parallellställen
47:1Jes 14:29f Hes 25:15f Amos 1:6f Sef 2:5f Sak 9:5f.
47:2Jes 8:7 28:2 Jer 46:8.
47:3Jer 4:13.
47:5Jer 16:6 48:37.