× 
 Från
 Till
 Metod

 

Leviternas fyrtioåtta städer

1 Huvudmännen för leviternas familjer trädde fram inför prästen Eleasar och Josua, Nuns son, och inför huvudmännen för familjerna inom Israels barns stammar. 2 De talade till dem i Shilo i Kanaans land: ”Herren gav befallning genom Mose att vi skulle få städer att bo i med tillhörande betesmarker för vår boskap.” 3 Enligt Herrens befallning gav då Israels barn av sina arvslotter åt leviterna följande städer med tillhörande betesmarker:

4 För kehatiternas släkter föll lotten ut så att bland dessa leviter fick prästen Arons söner genom lotten tretton städer ur Juda, Simeons och Benjamins stam. 5 Och Kehats övriga barn fick genom lotten tio städer ur Efraims stams släkter, ur Dans stam och ur ena hälften av Manasse stam.

6 Gershons barn fick genom lotten tretton städer ur Isaskars stams släkter, ur Ashers stam, ur Naftali stam och ur andra hälften av Manasse stam, i Bashan.

7 Meraris barn fick efter sina släkter tolv städer ur Rubens stam, ur Gads stam och ur Sebulons stam.

8 Israels barn gav åt leviterna dessa städer med tillhörande betesmarker genom lottkastning, så som Herren hade befallt genom Mose.

9 Ur Juda barns stam och ur Simeons barns stam gav man följande här namngivna städer. 10 Av kehatiternas släkter bland Levi barn fick Arons söner följande, för lotten träffade dem först: 11 Man gav dem Kirjat-Arba, anakiternas stamfars stad, det vill säga Hebron i Juda bergsbygd, med betesmarker runt omkring. 12 Men åkerjorden och byarna som tillhörde staden gav man till besittning åt Kaleb, Jefunnes son.

13 Åt prästen Arons söner gav man dråparfristaden Hebron med betesmarker, vidare Libna med betesmarker, 14 Jattir med betesmarker, Eshtemoa med betesmarker, 15 Holon med betesmarker, Debir med betesmarker, 16 Ajin med betesmarker, Jutta med betesmarker och Bet-Shemesh med betesmarker – nio städer ur dessa två stammar.

17 Ur Benjamins stam gav man dem Gibeon med betesmarker, Geba med betesmarker, 18 Anatot med betesmarker och Almon med betesmarker – fyra städer.

19 De städer som Arons söner, prästerna, fick utgjorde tillsammans tretton städer med tillhörande betesmarker.

20 De övriga kehatiternas släkter av leviterna fick ur Efraims stam följande städer som lotten bestämde åt dem. 21 Man gav dem dråparfristaden Shekem med betesmarker i Efraims bergsbygd, Gezer med betesmarker, 22 Bet-Horon med betesmarker och Kibsajim med betesmarker – fyra städer.

23 Från Dans stam fick de Elteke med betesmarker, Gibbeton med betesmarker, 24 Ajalon med betesmarker och Gat-Rimmon med betesmarker – fyra städer.

25 Från ena hälften av Manasse stam fick de Taanak med betesmarker och Gat-Rimmon med betesmarker – två städer.

26 De städer som de övriga kehatiternas släkter fick utgjorde alltså tio med tillhörande betesmarker.

27 Bland leviternas släkter fick vidare Gershons barn ur ena hälften av Manasse stam dråparfristaden Golan i Bashan med betesmarker och Beestera med betesmarker – två städer.

28 Ur Isaskars stam fick de Kishjon med betesmarker, Dobrat med betesmarker, 29 Jarmut med betesmarker och En-Gannim med betesmarker – fyra städer.

30 Ur Ashers stam fick de Mishal med betesmarker, Abdon med betesmarker, 31 Helkat med betesmarker och Rehob med betesmarker – fyra städer.

32 Ur Naftali stam fick de dråparfristaden Kedesh i Galileen med betesmarker, Hammot-Dor med betesmarker och Kartan med betesmarker – tre städer.

33 Gershoniternas städer efter deras släkter utgjorde alltså tretton med tillhörande betesmarker.

34 De övriga leviterna, Meraris barns släkter, fick ur Sebulons stam Jokneam med betesmarker, Karta med betesmarker, 35 Dimna med betesmarker och Nahalal med betesmarker – fyra städer.

36 Ur Rubens stam fick de Beser med betesmarker, Jahsa med betesmarker, 37 Kedemot med betesmarker och Mefaat med betesmarker – fyra städer.

38 Ur Gads stam fick de dråparfristaden Ramot i Gilead med betesmarker, Mahanajim med betesmarker, 39 Heshbon med betesmarker och Jaser med betesmarker – fyra städer.

40 De städer som de övriga leviternas släkter, Meraris barn, fick på sin lott efter sina släkter, var tolv städer.

41 Tillsammans utgjorde levitstäderna inom israeliternas besittningsområde fyrtioåtta städer* med tillhörande betesmarker. 42 Var och en av dessa städer bestod av staden med tillhörande betesmarker runt omkring. Så var det med alla dessa städer.

43 Så gav Herren åt Israel hela det land som han med ed hade lovat ge åt deras fäder, och de tog det i besittning och bosatte sig där. 44Herren gav dem ro på alla sidor, så som han med ed hade lovat deras fäder. Ingen av deras fiender kunde stå emot dem, utan Herren gav alla fienderna i deras hand. 45 Ingenting uteblev av allt det goda som Herren hade lovat Israels hus. Allt gick i fullbordan.


Fotnoter
21:41fyrtioåtta städer   De uppräknade städerna var jämnt fördelade över hela landet så att ingen israelit hade mer än två mil till närmaste levitstad.

Parallellställen
21:24 Mos 35:1f Jos 18:1.
21:101 Krön 6:54f.
21:11Jos 14:15 15:13.
21:12Jos 14:13f 1 Krön 6:56.
21:13Jos 20:7 1 Krön 6:57f.
21:414 Mos 35:7.
21:431 Mos 12:7 13:15 15:18f 26:3 28:13 Jos 1:3f.
21:445 Mos 11:25.
21:45Jos 23:14 1 Kung 8:56.