× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus sänder ut de sjuttio

1 Därefter utsåg Herren sjuttio* andra och sände dem framför sig två och två till varje stad och plats dit han själv skulle komma. 2 Han sade till dem: "Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. 3 Gå! Se, jag sänder er som lamm in bland vargar. 4 Ta inte med er någon börs eller väska eller några sandaler, och hälsa inte på någon längs vägen.

5 När ni kommer in i ett hus, säg då först: Frid över detta hus. 6 Om där bor en fridens man ska er frid vila över honom. Annars ska den återvända till er. 7 Stanna i det huset och ät och drick vad ni får, för arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. 8 Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sätts fram åt er*. 9 Bota de sjuka i staden och säg till folket: Guds rike är nära er.

10 Men om ni kommer till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: 11 Till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad torkar vi av för att vittna mot er. Men ni ska veta att Guds rike är nära. 12 Jag säger er: Sodom ska på den dagen få det lindrigare än den staden.

13 Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! För om kraftgärningarna som gjorts i er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig och suttit i säck och aska*. 14 Men Tyrus och Sidon ska få det lindrigare vid domen än ni. 15 Och du, Kapernaum, ska du bli upphöjd till himlen? Nej, du ska ner i helvetet*. 16 Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig."

17 De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: "Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn." 18 Han sade till dem: "Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. 19 Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. 20 Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen."

21 I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: "Jag prisar dig Far, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja, Far, så var din goda vilja. 22 Allt har min Far överlämnat åt mig. Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, eller vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för."

23 När de var ensamma vände sig Jesus till lärjungarna och sade: "Saliga är de ögon som ser vad ni ser. 24 Jag säger er: Många profeter och kungar ville se vad ni ser men fick inte se det, och höra vad ni hör men fick inte höra det."

Den barmhärtige samariern

25 Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade: "Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?" 26 Jesus sade till honom: "Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där?" 27 Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraftoch av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv."* 28 Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva."

29 Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus: "Vem är då min nästa?" 30 Jesus svarade: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd.

31 En präst råkade komma ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. 32 På samma sätt var det med en levit*. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi.

33 Men en samarier* som var på resa kom också dit, och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. 34 Han gick fram och hällde olja och vin* i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och skötte om honom. 35 Nästa dag tog han fram två denarer* och gav till värdshusvärden och sade: Sköt om honom. Och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. 36 Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare?" 37 Han svarade: "Den som visade barmhärtighet mot honom." Då sade Jesus till honom: "Gå du och gör som han."

Jesus hos Marta och Maria

38 Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem*. 39 Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. 40 Marta däremot var upptagen med alla förberedelser*, och hon kom fram och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig." 41 Herren svarade henne: "Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. 42 Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne."


Fotnoter
10:1sjuttio   Andra handskrifter: "sjuttiotvå" (även i vers 17).
10:8ät det som sätts fram åt er   Utan att fråga om matens rituella renhet (jfr Mark 7:18f , 1 Kor 10:27 ), eftersom enkelt folk inte alltid följde fariseernas renhetslagar.
10:13i säck och aska   Att klä sig i mörkt, grovt tyg och strö aska på huvudet var ett uttryck för djup sorg eller ånger (jfr 1 Mos 37:34 , 2 Sam 13:19 , Jer 6:26 , Jona 3:6 ).
10:15helvetet   Grek. Hades . Annan översättning: "dödsriket".
10:27 3 Mos 19:18 , 5 Mos 6:5 .
10:32levit   Leviterna, en av de tolv stammarna, var tempeltjänare (se 4 Mos 18:2f , 1 Krön 15:26f ).
10:33samarier   Samarierna var ett halvjudiskt blandfolk vars tro på Israels Gud var uppblandad med hedendom (2 Kung 17:24-34 ). De var därför illa sedda av judarna (jfr Joh 4:9 ).
10:34hällde olja och vin   för att tvätta och desinficera såren (jfr Jes 1:6 ).
10:35två denarer   Motsvarade två dagslöner för den enkle arbetaren (Matt 20:2 ).
10:38i sitt hem   Orden saknas i några handskrifter.
10:40alla förberedelser   Ordagrant: "mycket tjänande".

Parallellställen
10:14 Mos 11:16 Matt 10:1f Mark 6:7f Luk 9:1f.
10:2Matt 9:37f Joh 4:35.
10:4Luk 22:35.
10:71 Kor 9:4 1 Tim 5:18.
10:9Matt 3:2 4:17.
10:10Apg 13:51 18:6.
10:15Jes 14:13f.
10:16Matt 10:40 Luk 9:48 Joh 13:20 1 Tess 4:8.
10:18Joh 12:31 Upp 12:7f.
10:19Ps 91:13 Mark 16:18 Apg 28:3f.
10:202 Mos 32:32f Dan 7:10 12:1 Matt 7:22 Fil 4:3 Upp 3:5 20:12.
10:21Jes 29:14 Matt 11:25f 1 Kor 1:19 26.
10:22Matt 11:27 Joh 3:35 17:2 Ef 1:21.
10:23Matt 13:16f.
10:241 Petr 1:10f.
10:25Matt 22:34f Mark 12:28f Luk 18:18.
10:283 Mos 18:5 Hes 20:11 Matt 19:17.
10:38Joh 11:1 12:1.
10:42Matt 6:33.