× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus sänder ut de tolv

1 Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. 2 Detta är namnen på de tolv apostlarna*: först Simon som kallas Petrus* och hans bror Andreas*, sedan Jakob, Sebedeus son*, och hans bror Johannes*, 3 Filippus* och Bartolomeus*, Tomas* och tullindrivaren Matteus*, Jakob, Alfeus son*, och Taddeus*, 4 Simon seloten* och Judas Iskariot*, han som skulle förråda honom.

5 Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: "Gå inte bort till hedningarnas område eller in i någon samarisk stad. 6 Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus. 7 Där ni går fram ska ni predika: Himmelriket är nära. 8 Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. 9 Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten, 10 inte väska för resan, inte två tunikor eller sandaler eller stav, för arbetaren är värd sin mat.

11 När ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig och stanna där tills ni går vidare. 12 Och när ni kommer in i ett hus*, så hälsa* det. 13 Om huset är värdigt ska er frid vila över det, men är det inte värdigt ska er frid återvända till er. 14 Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter. 15 Jag säger er sanningen: Sodoms och Gomorras land ska få det lindrigare på domens dag än den staden.

Som får bland vargar

16 Se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. 17 Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och piska* er i sina synagogor. 18 Ni ska föras inför ståthållare och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. 19 Men när de utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden, 20 och då är det inte ni som talar, utan er Fars Ande som talar genom er.

21 En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. 22 Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. 23 Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Jag säger er sanningen: Ni hinner inte igenom Israels städer innan Människosonen kommer.

24 En lärjunge står inte över sin lärare, och en tjänare står inte över sin herre. 25 Det räcker för lärjungen att bli som sin lärare, och för tjänaren att bli som sin herre. Om husets Herre blir kallad för Beelsebul*, hur mycket mer ska då inte hans tjänare bli det?

26 Var alltså inte rädda för dem. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli känt. 27 Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken.

28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. 29 Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt*? Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er Far*. 30 Och på er är till och med alla hårstrån räknade. 31 Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.

32 Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min Far i himlen. 33 Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min Far i himlen.

Inte fred utan svärd

34 Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd. 35 Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor,*36ochvar ochen får sin familj till fiender.

37 Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. 38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. 39 Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull ska finna det.

40 Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. 41 Den som tar emot en profet för att det är en profet ska få en profets lön, och den som tar emot en rättfärdig för att det är en rättfärdig ska få en rättfärdigs lön. 42 Och den som bara ger till en av dessa små en bägare friskt vatten, därför att det är en lärjunge – jag säger er sanningen: Han ska inte gå miste om sin lön."


Fotnoter
10:2apostlarna   Sändebud med fullmakt att representera sin uppdragsgivare (jfr vers 40).
10:2Simon som kallas Petrus   Den mest tongivande bland apostlarna (jfr 16:18 med not), som övervann sitt inre motstånd (Luk 5:8 , 22:31f , Joh 13:6f ) och efter uppståndelsen blev apostlarnas ledare (Joh 21, Apg 1- 12, Gal 2:7f ) och författare till Första och Andra Petrusbrevet.
10:2Andreas   Förde sin bror Petrus till Jesus (Joh 1:40f , Mark 1:16 ). Enligt traditionen var han senare verksam bland skyterna kring Svarta havet och blev korsfäst i Patras på Peleponessos.
10:2Jakob, Sebedeus son   Tillhörde Jesu närmaste lärjungar (4:21f , 17:1f , 20:20f , 26:37 , Luk 9:54 ) och blev som den förste av apostlarna martyr, halshuggen på 40-talet e Kr i Jerusalem (Apg 12:2 ).
10:2hans bror Johannes   Författare till Johannesevangeliet, Johannesbreven och troligen Uppenbarelseboken, "den lärjunge som Jesus älskade" (Joh 13:23 , 19:26 , 20:2 , 21:7 ), en av kyrkans "pelare" (Gal 2:9 ) som längre fram levde till hög ålder i Efesos.
10:3Filippus   figurerar huvudsakligen i Johannesevangeliet (1:43f , 6:5f , 12:21 , 14:8 ). Enligt traditionen förkunnade han sedan i nuvarande Turkiet där han blev korsfäst i Hierapolis.
10:3Bartolomeus   Arameiska för "Tolmais son", troligen samma person som bar förnamnet Natanael (Joh 1:45f ). Enligt traditionen missionerade han bl a i Indien och sedan i Armenien där han till sist blev flådd levande.
10:3Tomas   kallas ibland Tvivlaren (jfr Joh 20:24f , se även 11:16 och 14:5 ). Enligt traditionen förkunnade han sedan i Syrien, Persien och Indien.
10:3Matteus   Författare till Matteusevangeliet, också kallad Levi (Luk 5:27 ). Längre fram kan han ha förkunnat i Persien och Etiopien.
10:3Jakob, Alfeus son   är mindre känd då han hamnat i skuggan av sin mer kände namne Jakob, Herrens bror som skrev Jakobsbrevet.
10:3Taddeus   Andra handskrifter: "Lebbeus" (de båda namnen är smeknamn för ett älskat barn, av arameiska för "bröst" respektive "hjärta"). Troligen samma person som Judas, Jakobs son (Luk 6:16 ). Enligt traditionen förkunnade han i Edessa, Mesopotamien och Persien.
10:4Simon seloten   Seloterna (av grek. zélos , iver, jfr eng. "zeal") var nationalister som ivrade för uppror mot romarna. I denna vers används deras hebreiska namnform, kananaíos . Traditionen kring Simons vidare öden är flertydig.
10:4Judas Iskariot   stal ur kassan (Joh 12:6 ), förrådde Jesus för pengar (Matt 26:14f ) och begick sedan självmord (27:5 ). Namnet Iskariot syftar troligen på Keriot, en stad i södra Judeen.
10:12hus   Grek. oikía    betecknar både byggnaden och den familj som bor där (jfr "hushåll").
10:12hälsa   Den normala hälsningen var en tillönskan om frid och välgång (hebr. shalóm , jfr dubbeltydigheten i det svenska ordet "hälsa"). Se även Rut 2:4 .
10:17piska   Hos judarna verkställdes kroppsstraff normalt med läderpiska (5 Mos 25:2f ).
10:25Beelsebul   Judiskt namn för djävulen, de onda andarnas furste (12:24 ). Alternativ form för hebr. Baal-Zebúb , "flugornas herre" som tillbads bland filisteerna i Ekron (2 Kung 1:2f ).
10:29kopparmynt   Grek. as , en sextondels denar eller en halv timlön för den enkle arbetaren.
10:29utan er Far   Inte utan Guds närvaro, vetskap, delaktighet eller vilja (jfr Luk 12:6 ).
10:35f Mika 7:6 .

Parallellställen
10:1Mark 3:13f Luk 6:12f Joh 1:40f Apg 1:13.
10:5Mark 6:7f Luk 9:1f 10:2f.
10:6Matt 9:36 15:24 Apg 13:46.
10:7Matt 4:17.
10:9Luk 22:35.
10:101 Kor 9:4f 1 Tim 5:18.
10:14Luk 9:5 Apg 13:51.
10:151 Mos 18:20f Matt 11:24.
10:16Luk 10:3.
10:17Matt 24:9 Mark 13:9 Apg 5:40.
10:18Apg 12:1f.
10:19Luk 12:11f.
10:21Mika 7:6.
10:22Matt 24:9 13.
10:24Luk 6:40 Joh 13:16 15:20.
10:25Matt 12:24 Mark 3:22 Luk 11:15.
10:26Mark 4:22 Luk 8:17 1 Petr 3:14.
10:30Luk 21:18 Apg 27:34.
10:31Luk 12:24.
10:32Luk 12:8 Upp 3:5.
10:33Mark 8:38 Luk 9:26 2 Tim 2:12.
10:34Luk 12:51f.
10:36Ps 41:10 Mika 7:6.
10:37Luk 14:26f 5 Mos 33:9.
10:38Matt 16:24 Joh 13:15.
10:39Luk 17:33 Joh 12:25.
10:40Matt 18:5 Luk 10:16 Joh 13:20.
10:411 Kung 17:10f.